Підручники і навчальні посібники

Підручники, навчальні посібники ІТС за 2003-2021 рр.

2021
Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці: Методичні рекомендації до виконання практичних занять [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С.О. Кравчук, О. І. Лисенко, В. С. Явіся, В. І. Новіков. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,48 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 46 с. електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41977

Основи теорії цифрових систем автоматичного керування: LTI моделі для систем SISO та MIMO [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С.О. Кравчук, О. І. Лисенко, В. С. Явіся, В. І. Новіков. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,32 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 196 с.  електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41978

Technologies of digital Television / V.A. Loshakov, T. M. Narytnyk, S.O. Saburova // Харків: Hавчальний посібник— 2021, 197с.

 

2020
Поширення радіохвиль в зоні покриття безпроводових мереж зв’язку. Теоретичні основи та приклади розв’язання задач [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. О. Кравчук, Л. О. Афанасьєва, Д. А. Міночкін, І. М. Кравчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 107 с. – Назва з екрана. (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36935).

Адресації в IP-мережах. Теоретичні основи та приклади розв'язання задач [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / Д. І. Могилевич, І. В. Кононова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 903,62 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 55 с. – Назва з екрана. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Гриф  надано Методичною  радою КПІ ім.  Ігоря Сікорського  (протокол No 3 від 28.11.2019р.) за поданням Вченої ради інституту телекомунікаційних систем (протокол No 10 від 25.11.2019 р.) https://ela.kpi.ua/handle/ 123456789/30876/

2019
Словник: Англо-український словник абревіатур «Супутникові телекомунікації»/ Ильченко, M.Е., Назаренко О.І., Уривський Л.О., Мошинська А.В. // Інформаційний ресурс (елемент) дистанційного курсу «Радіорелейні та супутникові системи»]: для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіоелектроніка»/ Електронні текстові данні (1 файл: 2, 0 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 128 с.  https://do.ipo.kpi.ua/course/index.php?categoryid=228.

Навчальний посібник: Наритник Т. М., Почерняєв В. М., Повхліб В. С. Цифрові радіорелейні та тропосферні лінії зв'язку (основи розрахунку). Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019. – 164c. Рекомендовано засіданням Вченої ради ОНАЗ ім. О.С. Попова від 30 травня 2019 р., протокол № 11; ISBN 978-617-585-066-7.
 
2018
Підручник: Організація наукових досліджень в галузі телекомунікацій: підручник для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / М.З.Згуровський, М.Ю.Ільченко, Є.А.Якорнов. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 336 с. (Гриф  надано Вченою Радою КПІ ім. Ігоря Сікорського протокол №4 від 02.04.2018 р.) УДК 007,891 (075,8), ББК 87я73, 345.

Навчальний посібник: Волоконно-оптичні лінії передачі: навчальний посібник / О.В. Вакуленко, Д.І. Могилевич, М.М. Фомін, В.С. Явіся. – К.: ВІТІ, 2017. – 300 с.;  Ухвалено методичною радою; Протокол № 4, 23.12.2017/Навчальний посібник: 
Системне програмування та архітектура комп’ютерів / Горбенко В.І., Сілко О.В., Нестеренко М.М. // Навч. посібник. – К: BITI, 2018. – 180 с. ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 12; Дата 27.03.2018/
 

2017
Підручник: Математичні методи моделювання та оптимізації. Частина 1. Математичне програмування та дослідження операцій: підручник / Лисенко О.І., Тачиніна О.М., Алєксєєва І. В.//– К.: НАУ, 2017. – 212 с. ISBN 978-966-932-063-6.

Навчальний посібник: Вакуленко О.В., Явіся В.С., Могилевич Д.І., Фомін М.М.  Волоконно-оптичні лінії передачі: Навчальний посібник. – К.: ВІТІ, 2017. – 297 с.  українською мовою; № протокола метод. ради 1; дата 01.07.2017.

2016
Дослідження операцій. Конспект лекцій / Уклад.: О.І. Лисенко, І.В. Алєксєєва, – К: НТУУ «КПІ», 2016. – 196 с. Рекомендовано Вченою радою ІТС НТУ України «КПІ» 30.05.16 р. протокол №6.

Вакуленко О.В. Методичні вказівки по експлуатації та розгортанню переобладнаної апаратної П-258: Навчальний посібник. – К.: ВІТІ, 2016. – 54 с.  українською мовою; № протокола метод. ради 3; дата 10.02.2016.


2015
Мошинська А.В. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Прикладна теорія інформації для телекомунікацій» для студентів денної форми навчання для напрямів підготовки магістр/спеціаліст 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі» [Електронний ресурс] / А. В. Мошинська ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,10 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 80 с. : табл., іл. – Назва з екрана.(http://ela.kpi.ua/handle/123456789/13708).

Уривський, Л. О. Прикладна теорія інформації для телекомунікацій [Електронний ресурс]: методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання індивідуальних завдань для студентів спеціальності «Телекомунікаційні системи та мережі» денної форми навчання / Л. О. Уривський, А. В. Мошинська, К. А. Прокопенко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 231 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 92 с. – Назва з екрана. (http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11839).

Уривський, Л. О. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прикладна теорія інформації для телекомунікацій» для студентів денної форми навчання для напрямів підготовки магістр/спеціаліст 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі» [Електронний ресурс] / Л. О. Уривський, А. В. Мошинська, К. А. Прокопенко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 425 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 37 с. – Назва з екрана. (http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11838).2014
Вакуленко О.В. Польові кабелі зв'язку: навч. посібник. ДСК. - К.: ВІТІ ДУТ, 2014. - 182 с.  українською мовою; № протоколу метод. ради 2; дата 6/10/2015.

Лошаков В.А, Наритник Т.Н., Шостко І.С., Сабурова С.О., Ощепков М.Ю., Півнюк О.В. Системы и стандарты цифрового телевидения Навч.посібник. - Харків.: ХНУРЕ. - 2014.  638с.  українською мовою.

Вульпе О.А. навчальний посібник з грифом МОН України; Навчальний посібник "Метрологічне забезпечення телекомунікаційних систем та мереж". українською мовою; № листа МОН 7164; дата 12.02.2014.

Лошаков В.А,  Наритник Т.Н., Шостко І.С., Сабурова С.О., Ощепков М.Ю., Півнюк О.В. Системы и стандарты цифрового телевидения Навч.посібник.-Харків.:ХНУРЕ.-2014.-638с.

Розробка інформаційних ресурсів та систем: підручник. У 2 т. / Л.С.Глоба (Том 1: «Розподілені системи», «Розподілені системи. Поняття розподіленого середовища», «Зв’язок», «Процеси», «Іменування», «Синхронізація») - К.: НТУУ "КПІ", 2014. Т.1. - 376 с. - Бібліогр.: с.369-376. - 300 пр. ISBN 978-966-622-649-8, ISBN 978-966-622-650-4 (T.1)


2013
Розробка інформаційних ресурсів та систем: підручник. У 2 т. / Л.С.Глоба (Том 2: «Несуперечність і реплікація», «Відмовостійкість», «Захист інформації», «Розподілені системи об’єктів», «Розподілені файлові системи», «Розподілені системи документів», «Розподілені системи узгодження», «Пошукові системи»), - К.: НТУУ "КПІ", 2015. Т.2. - 376 с. - Бібліогр.: с.366-373. - 300 пр. ISBN 978-966-622-649-8, ISBN 978-966-622-651-1 (T.2)

Навчальний посібник з грифом МОН України; Бирюков Н.Л., Максимов В.В., Триска Н. Р. Единицы измерения уровня сигнала и другие применения логарифмов в электросвязи: учебно-методическое пособие. – К.: НТУУ «КПИ», 2013. – 60 с.  українською мовою.

Навчальний посібник: Л.С.Глоба, Дяденко О.М., Чердинцева В.Ф. Електронне навчальне видання, конспект лекцій з дисципліни «Операторська платформа надання послуг», Рекомендовано вченою радою  ІТС НТУУ «КПІ», 2013 р., 191 стор.


2012
Системи зв'язку з рухомими об'єктами телекомунікації Підручник підготовлено до друку спільно фахівцями Інституту телекомунікаційних систем НТУУ "КПІ" (С.О. Кравчук) та Національного авіаційного університету. Гриф підручника надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України листом № 1/11-1581 від 06.02.2012 р. Він присвячений сучасним цифровим системам зв'язку з рухомими об'єктами. В підручнику наведено інформацію щодо визначення та особливостей усіх систем і служб рухомого зв'язку, а також стосовно поширення сигналів та електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів зв'язку. Розглянуто питання якості надання послуг та принципи роботи різних систем: стільникових систем стандартів GSM і CDMA, передачі пакетних даних EDGE, GPRS, широкосмугових систем UMTS, WCDMA, TD-CDMA, WiMAX, WiBro, LTE. Також наведено дані про рухомі служби загального користування: пейджинг, транкінг, DECT. (Системи зв’язку з рухомими об’єктами / С.О. Кравчук, О.Г. Голубничий, А.Г. Тараненко, В.Г. Потапов, О.П. Ткаліч: підручник. – К.: Спринт-Сервіс, 2012.–452 с.)

Навчальний посібник: Нарытник Т.М, .Слободянюк П.В., Благодарний  В.Г., Сайко В.Г. Теорія і практика управління використанням радіочастотного ресурсу.// Навч. Посібник .-К.: ДУІКТ, 2012, - 596 с.

2011
Ладик О.І. , Лебедєв О.М. Основи дискретної схемотехніки: Підручник. / За ред. М.Ю.Ільченко – 2-ге видання. К.: НТУУ "КПІ", 2011 – 240 с. Під грифом МОН України.
Друге видання підручника за редакцією М.Ю. Ільченка розглядає схемотехніку сучасної дискретної елементної бази радіоелектронної апаратури різного призначення, телекомунікаційних систем, обчислювальної та вимірювальної техніки, систем керування тощо. Викладено основи побудови дискретних напівпровідникових та електровакуумних елементів, фізичні основи їх роботи в статичному та динамічному режимах, параметри та вольт-амперні характеристики, застосування їх у вузлах радіоелектронної апаратури.


2010
Основи теорії телекомунікацій : підручник для студ. вищих навч. закл., які навч. за напрям. підготовки "Телекомунікації" / [О.В. Корнейко та ін.] ; за ред. М.Ю. Ільченка ; М-во освіти і науки України, НТУУ "КПІ" // Київ : ІСЗЗІ НТУУ "КПІ", 2010, 786 с. Гриф підручника надано Міністерством освіти і науки України листом 1/11-8439 від 09.09.2010 р. Підручник підготовлено до друку спільно фахівцями Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації та Інституту телекомунікаційних систем НТУУ "КПІ" за загальною редакцією М.Ю. Ільченка. В ньому викладено основні закономірності процесів інформаційного обміну в телекомунікаційних системах, формування сигналів, принципів їх передачі й обробки в каналах електрозв'язку при дії завад, а також загальні принципи системного аналізу та синтезу телекомунікаційних систем.

О.В.Корнейко, О.В.Кувшинов, О.П.Лежнюк, С.П. Лівенцев, Л.М. Сакович, Л.О. Уривський. "Основи теорії телекомунікацій" : Підручник / За ред. М. Ю. Ільченка. - К.:  Вид-во Інституту спец-го зв’язку та захисту інф-ції НТУУ «КПІ», 2010. -  786 с. : іл.

М.Л.Бірюков, В.В.Максимов, Н.Р.Тріска «Цифрові системи передавання в електрозв’язку. Аналого-цифрове та цифро-аналогове перетворення сигналів». Навчально-методичний посібник. Київ. НТУУ «КПІ» 2010. с.122.

Созоник Г.Д., Уривський Л.О. «Теорія електричного зв’язку». Методичні вказівки до лабораторних робіт напряму «Телекомунікації». Київ. НТУУ»КПІ» 2010. с.52.


Навчальний посібник «Основи комп’ютерної техніки. Компоненти, системи, мережі»: автори Кравчук С.О., Шонін В.О. отримав у 2010 році перемогу в НТУУ „КПІ” як "Кращий  навчальний посібник року".

2009
Наритник Т.М., Волков В.В. "Радіорелейні та тропосферні системи передачі" Навчальний посібник, 2009р. -331с.

Брагін А.С., Вульпе О.А. "Передавальні та приймальні пристрої систем радіозв'язку". Навчальний посібник. - ІВЦ "Політехніка" 2009, -130с.

Пилипенко А.Ю. та інш. «Збірник задач з теорії випадкових процесів та її застосувань». Навчальний посібник. -К.: "Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет",– 2009, - 398с.

Лебедєв О.М., Ладик О.І., Прищепа Т.О. "Дослідження функціональних властивостей аналогових і цифрових пристроїв". Методичні вказівки. - Київ: НТУУ "КПІ" 2009 - 30с.


2008
Радиорелейные системы и тропосферные системы передачи Т.М. Наритник  Гриф навчального посібника надано Міністерством освіти і науки України листом № 14/18.2-2381 від 16.12.2002 р. Дві редакції видання навчального посібник 2002 і 2008 років різняться тим, що остання суттєво розширює і доповнює зміст книги, написаної на основі курсу лекцій Т.М. Наритника і багаторічного досвіду всіх авторів з розробки та впровадження аналогових і цифрових систем передачі інформації. (Т.Н. Нарытник, В.В. Волков, Ю.В. Уткин "Радиорелейные и тропосферные системы передачи". Учебное пособие. - К; Основа, 2008. - 696с.)

Максимов В.В., Вульпе О.А. "Імітаційне моделювання електронних компонентів, вузлів та пристроїв в середовищі пакету ELECTRONICS WORKBENCH". Навчально-методичний посібник. – К.; ІВЦ «Політехніка», 2008. – 108с., іл..

О.І.Ладик, О.М.Лебедєв "Основ мікросхемотехніки. Дослідження властивостей інтегральних мікросхем". Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. - Киев: НТУУ"КПИ", 2008 - 60 с.


Основи дескретної схемотехніки Лебедєв О.М., Ладик О.І. – К.: Політехніка Гриф підручника надано Міністерством освіти і науки України листом № 1-4/18-Г-369 від 08.02.2008 р.

 О.І.Ладик Навчально-методична праця-дистанційний курс "Основи дискретної схемотехніки" (Сертифікат НМП №1566).

2007
Кравчук С.О., Шонін В.О. та ін.: Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології / Підручник. 2-ге вид.- К.: Каравела, 2007. - 640с.

Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. Збірник задач. –К.: Видавничий дім “Cлово”. 2007.- 472 с.

Підручник. Кравчук С.А., Шонин В.А. Основы программирования на языке Java: Учеб. пособ.- К.: Норита плюс, 2007.- 280 с. Бунін С.Г., Олійник В.Ф., В.Г.Сайко та ін. "Комп'ютерні мережі з бездротовим доступом". Київ, НІКА-Центр. 2007р. 293ст. Навчальний посібник.

Карнаух В.Я. Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу "Теорія електричних кіл". 2007.


2006
Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі : навч. посіб. / С.О. Кравчук, В.О. Шонін ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Видання: Каравела, 2006, 344 с. Гриф навчального посібника надано Міністерством освіти і науки України листом № 14/18.2-2544 від 01.12.2004 р. Навчальний посібник, підготовлений до друку фахівцями ІТС, докладно розглядає апаратні засоби комп'ютерної техніки — від елементів комп'ютера до комп'ютерних систем і мереж. Для кожного пристрою комп'ютера описано основні принципи і технології його розроблення та функціонування, проаналізовано основні характеристики, що дає можливість вибрати конкретну комплектацію комп'ютера чи мережевих засобів. Подано основні функціональні залежності та закони булевої алгебри, які застосовуються для проектування елементів комп'ютера. Розглянуто основні компоненти розподілених інформаційних систем і способи їх з'єднання. (Кравчук С.О., Шонін В.О. Основи комп'ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: Навч. Посібник. 2-ге видання.- К.: Каравела, 2006. - 344с.)

Ладик О.І. , Лебедєв О.М. Основи дискретної схемотехніки: Навч. посіб. / За ред. М.Ю.Ільченко – К.: НТУУ "КПІ", 2006 – 237 с. Під грифом МОН України.

Дослідження властивостей біполярних та польових транзисторів: Метод. вказівки до викон. лабор. робіт для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / Уклад.: Ладик О.І., Лебедєв О.М. – К.: НТУУ "КПІ", 2006 – 120 с.

Навчальний посібник «Математичні основи побудови інформаційно-телекомунікаційних систем» для студентів спеціальності 8.092401 «Телекомунікаційні системи та мережі» / Сост.: Л.С.Глоба. - К.: НТУУ  «КПИ», 2006. - с. 356.


2004
Tермінальне устаткування та передавання інформації в телекомунікаційних системах : підручник для студ вищ. тех. навч. закл. за напрям. "телекомунікації" / В. П. Вінницький, В. Г. Поліщук ; За ред. М. Ю. Ільченка ; НТУУ "КПІ".// Київ : Політехніка, 2004, 436 с. Гриф підручника надано Міністерством освіти і науки України листом № 14/18.2-2441 від 18 листопада 2004 р.   Розглянуто в систематизованому вигляді телекомунікаційні системи (ТС), які утворюються на ресурсах мереж термінальними кінцевими устаткуваннями даних (КУД) абонентів: ТС телефонного, вокодерного, комп’ютерного та факсимільного зв’язку. Усі види ТС розглянуто з єдиної позиції класичного визначення системи зв’язку. Теорію утворення аналогової (мовні сигнали) і дискретної форм повідомлень, передавання їх трактами (каналами) у разі протокольного керування обміном інформаційними повідомленнями між КУД абонентів застосовано до розроблення, проектування та технічної експлуатації ТС. Висвітлено методи підвищення достовірності та розрахунків надійності під час передавання інформації трактами (каналами) мереж, а також методи системного аналізу динамічних процесів функціонування ТС. Для студентів вищих технічних навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Телекомунікації".

Цифрова техніка Лебедєв О.М., Ладик О.І.. – К.: Політехніка, 2004. – 320 c

2003

ІНФОРМАТИКА. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології Баженов В.А., Лізунов П.П., Резніков А.С., Кравчук С.О., Шонін В.О. [та ін.] Київ, Каравела 2012 ISBN: 966-8019-05-9. Гриф підручника надано Міністерством освіти і науки України листом № 1/11-1833 від 07.05.2003 р. Підручник підготовлено до друку колективом авторів кількох вищих навчальних закладів, у тому числі ІТС НТУУ "КПІ" (С.О. Кравчук, В.О. Шонін). Книга містить основи концепцій та методів інформатики, які реалізовані в сучасному апаратному та програмному забезпеченні комп'ютерів. Розглянуто роботу операційних систем Windows XP і Linux. У доступній формі описано принципи роботи з програмами сімейства Microsoft Office: Word, Ехеї, Access, Power Point. Описано роботу з програмами оптичного розпізнавання, перекладу та перевірки правопису тексту.