Положення про ННЦ ТІС

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-науковий центр підвищення кваліфікації у сфері телекомунікацій та інформаційних систем

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.  Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації у сфері телекомунікацій та інформаційних систем (ННЦ ТІС) є структурним підрозділом Інституту телекомунікаційних систем (ІТС) КПІ ім. Ігоря Сікорського і підпорядковується директору ІТС.
 2. Діяльність ННЦ ТІС здійснюється на підставі Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положення про ІТС, даного Положення, відповідного законодавства України для вищих навчальних закладів, наукових закладів Міносвіти і науки України та чинного законодавства.
 3. Бухгалтерський облік та фінансові операції ННЦ ТІС здійснює бухгалтерія ІТС через свій розрахунковий рахунок.
 4. Місце знаходження Центру: Україна, 03056, м. Київ-56, пров. Індустріальний, 2, корп. 30.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ННЦ ПТО

 1. Метою діяльності ННЦ ТІС є якісне покращення підготовки випускників кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського, інших навчальних закладів, фахівців міністерств та відомств галузі зв'язку в сфері нових інформаційно-телекомунікаційних технологій, надання освітніх послуг за програмами другої вищої телекомунікаційної освіти та підвищення кваліфікації із використанням технологій дистанційного навчання, а також впровадження сучасних технологій в процес проєктування, побудови, розвитку і організації функціонування телекомунікаційних мереж і систем  на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду.
 2. Основні напрями діяльності ННЦ ТІС:

– надання допомоги кафедрам КПІ ім. Ігоря Сікорського у підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів через участь співробітників Центру у читанні лекцій, проведенні практичних та лабораторних робіт та інших видів занять відповідно до вимог державних стандартів освіти;

– організація та проведення науково-методичних семінарів та конференцій за тематикою застосування сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій;

– співробітництво, в тому числі в межах університетських програм, з вітчизняними і закордонними партнерами;

– організація взаємодії з вендорами та виробниками сучасного телекомунікаційного обладнання;

– залучення до навчального процесу вітчизняних і закордонних виробників сучасного телекомунікаційного обладнання через створення спільної лабораторної бази для підготовки як студентів, так і фахівців по експлуатації телекомунікаційних мереж;

– підготовка навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілем Центру;

– підвищення кваліфікації викладачів та фахівців підприємств і організацій, які займаються питаннями проєктування, керування та побудови телекомунікаційних мереж на базі перспективних інформаційно-телекомунікаційних технологій;

– проведення досліджень щодо оптимізації управління телекомунікаційними мережами і системами в умовах забезпечення вимог до показників якості обслуговування;

-  проведення досліджень щодо впровадження перспективних інформаційно-телекомунікаційних технологій;

– проведення пратичних занять з вивчення можливостей сучасних зразків телекомунікаційного обладнання, його конфігурування, підготовці до роботи і обслуговуванню в процесі експлуатації;

– залучення до навчального процесу вендорів сучасного телекомунікаційного устаткування з метою впровадження в навчальний процес останніх досягнень науки і техніки;

– впровадження в навчальний процес нових технологій навчання;

– експертиза проєктів, науково-технічної продукції, рецензування підручників, навчальних посібників, монографій, наукових статей в сфері телекомунікацій та інформатизації;

– проведення окремих тренінг-модулів з питань підготовки спеціалістів в галузі обслуговування сучасного телекомунікаційного обладнання, продажу різних видів телекомунікаційних послуг, тощо;

– допомога телекомунікаційним підприємствам із питань впровадження сучасних телекомунікаційних технологій;

– допомога фірмам і підприємствам з підготовки до сертифікації нового телекомунікаційного обладнання, систем безпеки інформації, збору та обробки даних з питань якості функціонування телекомунікаційних мереж, програмного забезпечення засобів телекомунікацій;

– консультативна допомога з питань проєктування локальних і розподілених корпоративних телекомунікаційних мереж;

– консультативна допомога фірмам і підприємствам з питань підготовки кадрів в галузі телекомунікацій;

– консультативна допомога підприємствам з підготовки вимірювальних лабораторій до акредитації;

– консультативна допомога і навчання фахівців при створенні галузевих і державних центрів управління мережами і системами зв'язку;

– навчання студентів навчальних закладів сучасним інформаційно-телекомунікаційним технологіям і методам управління мережами та системами.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ННЦ ТІС

 1. Загальне керівництво ННЦ ТІС здійснюється директором, який несе повну відповідальність за діяльність Центру згідно чинного законодавства.
 2. Директор ННЦ ТІС призначається і звільнюється з посади за наказом ректора (першого проректора) КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 3. Директор ННЦ ТІС безпосередньо підпорядковується директору ІТС.
 4. Функції, права, обов'язки та відповідальність співробітників ННЦ ТІС визначаються посадовими інструкціями.
 5. У стосунках зі сторонніми для КПІ ім. Ігоря Сікорського установами, підприємствами і організаціями ННЦ ТІС діє як структурний підрозділ ІТС.

4. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ

 1. Навчально-наукова діяльність ННЦ ТІС фінансується за рахунок коштів, отриманих від надання послуг в рамках основної діяльності ННЦ ТІС.
 2. ННЦ ТІС надає освітні послуги кафедрам КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших навчальних закладів у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів через читання лекцій, проведення практичних занять та інших видів навчання співробітниками ННЦ ТІС на умовах штатного сумісництва, погодинної та інших видів оплат.
 3. ННЦ ТІС здійснює підготовку проєктів договорів з організаціями на післядипломне навчання (підвищення кваліфікації) в сфері телекомунікацій, інформатизації та управління.
 4. ННЦ ТІС здійснює підготовку проєктів договорів на консультаційні послуги із замовниками та проєктів субпідрядних договорів із співвиконавцями або виконавцями із врахуванням діючих законодавчих актів.
 5. На консультаційні послуги та інші види робіт встановлюються договірні ціни.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ

  1. ННЦ ТІС несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань перед замовниками та підрядниками згідно чинного законодавства.
  2. Бухгалтерський облік та звітність діяльності ННЦ ТІС здійснює бухгалтерія ІТС.
  3. Контроль за діяльністю ННЦ ТІС здійснюється відповідними службами ІТС та КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ННЦ ПТО

 1. Діяльність ННЦ ТІС припиняється при неможливості виконання своєї діяльності на принципах самоокупності та самофінансування чи реорганізується за встановленим порядком у відповідності до Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 2. Рішення про створення та ліквідацію ННЦ ТІС приймається наказом ректора (першого проректора) КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 3. В разі ліквідації ННЦ ТІС майно, обладнання та матеріали залишаються в ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського.