Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень

Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень  2020 року

У 17 науково-дослідних роботах приймали участь 165 студентів,

В 6 держбюджетних темах приймали участь 62 студенти (2 з них з оплатою), в 1 госпдоговірній (2 студенти б/о), у 10 ініциативних- 103 студенти. За результатами НДР захищено 48 роботи магістрів проф., 7 робіт маг.наук, 82 бакалаврські роботи).

В 10 ініціативних темах брали участь 103 студенти. За результатами ініціативних НДР захищено  роботи 16 магістрів, 70  бакалаврські).

Результати робіт впроваджено в навчальний процес:

оновлено 17 дисциплін,

розроблено 8 нових лекції,

впроваджено

14 нових лабораторних та

 11 практичних робіт

Приклади впровадження результатів наукових
розробок 2020 р. у навчальний процес:

 

НДР №2117–П «Технологія побудови динамічних реєстрів електронних інформаційних ресурсів та засобів їх ефективної обробки у датацентрах гетерогенної структури» (кер. Глоба Л.С.) впроваджено в навчальний процес за наступними курсами:

Результати роботи використані в навчальному процесі ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського. В рамках курсу «Математичні методи аналізу та проектування ТКС» нова лекція "Прогнозування показників якості обслуговування у телекомунікаційній системі гетерогенної структури» та практична робота "Розрахунок показників якості обслуговування у телекомунікаційній системі гетерогенної структури". В рамках курсу «Системне проектування у ТКС» » нова лекція «Планування реконфігурації обчислювальних ресурсів базової мережі оператору зв’язку». В рамках курсу «Інтелектуальна обробка інформації» лекцій «Створення реєстрів електронних інформаційних ресурсів на базі онтологічної моделі», «Аналіз інформаційних ресурсів з використанням онтологічних моделей»

До виконання НДР залучалось 2 студенти з оплатою та 15 без оплати. Захищено 12 магістерських, 8 бакалаврських дисертацій.

 

НДР 2120–п «Науково-технічні засади побудови нових систем загоризонтного зв’язку із використанням ретрансляційних аероплатформ та штучних утворень» (кер. Кравчук С.О.) впроваджено в навчальний процес:

Результати роботи впроваджено в навчальний процес ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського при підготовці бакалаврів та магістрів за спеціальністю 172 - "Телекомунікації та радіотехніка" за освітньо-професійною програмою “Інженерія та програмування інфокомунікацій”, зокрема: до дисципліни «Основи підтримки мобільності в інфокомунікаційних системах» (https://classroom.google.com/u/2/c/MTUyNzI1MDIyNzcw) лекційний курс "Механізми вертикальної передачі обслуговування" та практична робота "Оцінка критеріїв вибору мережі мобільними пристроями на базі ОС Android", до дисципліни «Основи теорії систем мобільних інфокомунікацій» (https://classroom.google.com/u/2/c/OTM0OTY2Mjc2OTBa) лекційного курсу «Протокол SIP та його застосування для VoIP», до дисципліни «Телекомунікаційні безпроводові мережі» (https://classroom.google.com/u/2/c/MTU5MjAyMzEwMDYx) лекцій «Системи загоризонтного зв’язку», «Критичні телекомунікації», «Телекомунікаційні системи на базі аероплатформ».

До виконання НДР залучалось 13 студентів (без оплати). Захищено 10 магістерських дисертацій.

 

НДР №2308-п «Системи зв’язку безпілотних апаратів з підвищеною стійкістю до впливу навмисних та ненавмисних завад» (відп. вик. Кайденко М.М.)

Результати роботи впроваджено в навчальний процес ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського. Розроблено новий лекційний курс (18 лекцій) з дисципліни “Технології створення програмно-орієнтованих інфокомунікаційних пристроїв” та цикл лабораторних робіт (4 роботи) до нього.

До виконання НДР залучалось 2 студенти без оплати. За результатами наукових досліджень захищено 1 магістерську дисертацію та 1 бакалаврську дипломну роботу.

 

НДР №2316-П «Інтелектуалізація систем управління високопродуктивними сенсорними мережами на основі використання роботизованих об’єктів та обчислювальної FOG-інфраструктури» (керівник роботи Уривський Л.О.) Результати роботи впроваджено в навчальний процес ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Результати роботи впроваджено у 3 нові лабораторні робіти з дисципліни «Екологічна безпека телекомунікацій» (-«Початок роботи з програмованою платою Arduino в ОС Widows», -«Передача даних між парою модулів XBee Series 2», -«Побудова безповодової сенсорної мережі ZigBee для моніторингу параметрів навколишнього середовища»); у 4 нові лекції та 4 нові практичні заняття з дисциплін «Теорія ймовірностей і математична статистика» , «Елементи теорії масового обслуговування», «Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці», «Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці».

Залучалось 18 студентів без оплати. За результатами наукових досліджень студентами захищено 13 магістерських та 6 бакалаврських робіт.

 

НДР №2218/2–П «Гетерогенна мережа збору, передачі та обробки інформації для системи розподіленої генерації MicroGrid» (со-керівник роботи Глоба Л.С., відп. виконавець Курдеча В.В.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес. А саме: в дисципліні – «Інформаційні технології для мобільних систем» впроваджено лекційне заняття з тематики Інтернету Речей та застосування цієї технології для управління системами MicroGridта розроблено лабораторну роботу з налаштування апаратного забезпечення. А в дисципліні «Моделювання глобальних мереж» проводиться відповідна лабораторна робота з імітаційного моделювання в програмному пакеті CiscoPacketTracer.

До виконання НДР залучалось 19 студентів (без оплати). За результатами наукових досліджень захищено 5 магістерських робіт та 7 бакалаврських робіт.

 

За міжнародним договором №0305/55-М від 27.12.2019 р.  «Дослідження системи оцінки рівня наукових досліджень організацій, заснованої на карті знань, яка сама налаштовується, і на графі знань предметної області, який настроюється». Керівник роботи Глоба Л.С. Генеральний замовник Інститут інформаційних досліджень Академії наук провінції Шандунь, КНР.

Підготовлено 1 спільну публікацію з аспіранткою з Інституту інформаційних досліджень Академії наук провінції Шандунь, КНР, підготовлено Проміжний звіт з детальним описом результатів досліджень.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес. Підготовлено 1 бакалаврську роботу на тему «Інтелектуальні методи обробки різнорідної слабкоструктурованої інформації», модифіковано (лабораторну роботу, практикум) «Побудова моделей складної інформаційно-комунікаційної системи» з навчальної дисципліни «Системне проектування ТКМ».

До виконання НДР залучалось 2 студентів (без оплати). Захищено 1 магістерську роботу та 1 бакалаврську роботу.

 

За ініціативною НДР 0117U001861 «Технологія забезпечення якості обслуговування телекомунікаційних сервісів при частковому руйнуванні фізичного обладнання» (каф. ІТМ, керівник: Скулиш М.А.)

Результати роботи впроваджено в навчальний процес. Розроблено в дисципліні «Математичні методи аналізу та проектування ТКС» нову лекцію «Статистичний аналіз показників якості обслуговування у телекомунікаційній системі гетерогенного структури», в рамках курсу «Системне проектування у ТКС» нову лекцію «Методи реконфігурації обчислювальних ресурсів базової мережі оператору зв’язку», в рамках курсу «Імітаційне моделювання» нова лекція «Моделювання систем обслуговування телекомунікаційних потоків».

До виконання НДР залучалось 7 студентів. За результатами наукових досліджень захищено 4 магістерських робіт та 7 бакалаврських робіт.

За міжнародною госпдоговірною договір №0305/55-М від 27.12.2019 р.  «Дослідження системи оцінки рівня наукових досліджень організацій, заснованої на карті знань, яка сама налаштовується, і на графі знань предметної області, який настроюється». Керівник роботи Глоба Л.С. Генеральний замовник Інститут інформаційних досліджень Академії наук провінції Шандунь, КНР

Результати роботи впроваджено в навчальний процес. Підготовлено 1 бакалаврську роботу на тему «Інтелектуальні методи обробки різнорідної слабкоструктурованої інформації», модифіковано (лабораторну роботу, практикум) «Побудова моделей складної інформаційно-комунікаційної системи» з навчальної дисципліни «Системне проектування ТКМ».

До виконання НДР залучалось 2 студенти. За результатами наукових досліджень захищено 1 магістерську та 1 бакалаврську роботи.

Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень  2019 року

Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень  2018 року

Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень  2017 року

Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень  2016 року

Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень  2015 року