Вчена рада ІТС

Затверджено

наказом КПІ ім. Ігоря Сікорського

від 27.03.2017 р., 7/27

 

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказом № 7/320 від 23.12.2019 р.)

 

6. ВЧЕНІ РАДИ ФАКУЛЬТЕТІВ, ІНСТИТУТІВ ТА ФІЛІЙ

6.1. Вчена рада університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів, інститутів та філій. 

6.2. Склад, повноваження та діяльність вчених рад факультетів, інститутів та філій визначається Вченою радою університету відповідно до Статуту університету та даного Положення.

6.3. Склад вчених рад факультетів, інститутів, філій утворюється строком на пять років та затверджуються наказом ректора. Формується згідно з квотами, визначеними Вченою радою університету та обирається відкритим голосуванням на загальних зборах факультетів, інститутів та філій.

6.4. До складу вченої ради факультету, інституту та філії входять за посадами: керівник структурного підрозділу, заступники керівника (науково-педагогічні працівники, на яких покладено обов’язки заступника керівника за відповідним напрямом), завідувачі кафедр, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються відкритим голосуванням на засіданні кафедри – 1 особа від кафедри, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації співробітників структурних підрозділів, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації студентів структурного підрозділу, керівник органу студентського самоврядування структурного підрозділу.

При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради структурного підрозділу повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультетів, інститутів та філій і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів).

6.5 До складу вченої ради факультету, інституту та філії можуть бути обрані відкритим голосуванням на загальних зборах структурних підрозділів, крім представників, які передбачені п. 6.4. цього Положення, голова ради молодих учених структурного підрозділу, голова наукового товариства студентів та аспірантів структурного підрозділу, виборні представники з числа членів студентської ради за поданням голови студентської ради факультету, інституту та філії,  а також інші працівники факультетів, інститутів та філій (особи, на яких покладені обов’язки ученого секретаря факультету, інституту та філії, керівники навчально-наукових лабораторій, міжнародних офісів, члени редколегій наукових видань тощо), науковий керівник структурного підрозділу, якщо такого призначено. При цьому повинна зберігатися квота представництва, передбачена абз.2, п. 6.4 цього Положення.

6.6. Головою вченої ради факультету, інституту та філії може бути  керівник або науковий керівник факультету, інституту або філії, який призначається наказом ректора.

6.7. Вченого секретаря ради факультету, інституту та філії обирають з числа науково-педагогічних працівників факультету, інституту та філії за поданням голови вченої ради структурного підрозділу.

6.8. Членство у вченій раді факультету, інституту та філії достроково припиняється у разі звільнення з роботи або відрахування з Університету, переобрання чи звільнення з посади, яка передбачає членство у вченій раді структурного підрозділу, відкликання виборного представника, подання членом вченої ради факультету, інституту та філії письмової заяви про вихід зі складу вченої ради факультету, інституту та філії та з інших підстав. Обрання нових членів здійснюється згідно з цим Положенням. Зміни у складі вченої ради факультету, інституту та філії затверджуються наказом ректора Університету.

Засідання вченої ради структурного підрозділу правомочне, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загальної кількості її членів, а при розгляді конкурсних питань – не менше трьох четвертих від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. Рішення вченої ради факультету, інституту та філії приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами університету або Законом України « Про вищу освіту».

6.9. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради структурного підрозділу, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за дотримання процедури і результати таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі члени вченої ради факультету, інституту та філії, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

6.10. Відвідування засідань вченої ради членами ради має бути обов’язковим. Підставами для відсутності члена вченої ради структурного підрозділу на засіданні можуть бути тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо.

6.11. До участі у засіданнях, у тому числі на постійній основі, можуть запрошуватися інші особи (запрошені) без права голосу, що оформлюється відповідним розпорядженням керівника факультету, інституту та філії.

 

Положення про Вчену раду університету схвалено Вченою радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 13 лютого 2017 року, протокол №2.