Вступ до магістратури в 2022 році

РОЗКЛАД РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НН ІТС

ZOOM-ПОСИЛАННЯ НА КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА КОМПЛЕКСНІ ФАХОВІ ВИПРОБУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ НН ІТС

СПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ ДО МАГІСТРАТУРИ НН ІТС З 03 ЖОВТНЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» в 2022 РОЦІ (ЗІ ЗМІНАМИ)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА; ТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬО- КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) ОСВІТИ

КАТАЛОГ ВСТУПНИКА (МАГІСТРАТУРА) 2022

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ З РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАЯВ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО МАГІСТРАТУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ

 

Рейтингові списки вступників до магістратури НН ІТС (за даними ЄДЕБО)

 1. Інститут телекомунікаційних систем, 172 Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма

 2. Інститут телекомунікаційних систем, 172 Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма (на контракт без фахового іспиту)

 3. Інститут телекомунікаційних систем, 172 Інженерія та програмування інфокомунікацій, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма

 4. Інститут телекомунікаційних систем, 172 Інженерія та програмування інфокомунікацій, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма (на контракт без фахового іспиту)

 5. Інститут телекомунікаційних систем, 172 Інженерія та програмування інфокомунікацій, Магістр (освітньо-професійна програма), заочна форма (на контракт без фахового іспиту)

 6. Інститут телекомунікаційних систем, 172 Інформаційно-комунікаційні технології, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма

 7. Інститут телекомунікаційних систем, 172 Інформаційно-комунікаційні технології, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма (на контракт без фахового іспиту)

 8. Інститут телекомунікаційних систем, 172 Інформаційно-комунікаційні технології, Магістр (освітньо-професійна програма), заочна форма (на контракт без фахового іспиту)

 9. Інститут телекомунікаційних систем, 172 Системи електронних комунікацій та Інтернету речей, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма

 10. Інститут телекомунікаційних систем, 172 Системи електронних комунікацій та Інтернету речей, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма (на контракт без фахового іспиту)

 11. Інститут телекомунікаційних систем, 172 Системи електронних комунікацій та Інтернету речей, Магістр (освітньо-професійна програма), заочна форма (на контракт без фахового іспиту)

====================================================================================================

Вступ до магістратури
 

Якщо Ви бажаєте продовжити навчання після одержання диплома бакалавра, то Ви можете вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ви будете здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Для вступу на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за державним замовленням потрібно скласти фахове вступне випробування та подати мотиваційний лист, а за кошти фізичних та/або юридичних осіб — подати до розгляду мотиваційний лист. Програми фахових вступних випробувань за освітніми програмами навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського оприлюднено нижче.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. 

Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2022 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники:
   - обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
  - бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
   -   виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
       - ім’я та прізвище вступника.
Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).

Ви вирішили змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв (без зазначення пріоритетності), кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 20.

Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 серпня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 16 серпня до 15 вересня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти до 19 вересня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань буде наведений пізніше.

Фахові вступні випробування з обраної спеціальності та освітньої програми складають всі вступники до магістратури, які претендують на місця державного бюджету за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Розрахунок конкурсного балу
​​Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка розраховується за формулою: 
КБ = П1,
де П1 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів).
 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем проводить набір на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітніми прог​рамами:

1) Професійного спрямування (ОПП):

2) Наукового спрямування (ОНП):

 

Строки навчання:

 • Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки - 1 рік 9 місяців

 • Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки - 1 рік 4 місяці​

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування  на навчання до магістратури проводиться в такі строки:

Початок реєстрації електронних кабінетів

01 серпня

Терміни прийому заяв та документів *

16 серпня - 15 вересня 1800

Фахові

05 -18 вересня

(згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)

Термін оприлюднення        рейтингового списку     вступників     із     зазначенням

рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 20 вересня

Закінчення           строку           виконання

вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 1800

24 вересня

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 1700 30 вересня**

Терміни зарахування вступників:

за державним замовленням

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

- 25 вересня;

- не пізніше 01 жовтня**.

** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

 2. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» в 2022 році (зі змінами) ​

 3.  Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти

 4. Склад атестаційної комісії НН ІТС на 2022 рік

 5. Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

 6. Документи, що необхідні для зарахування

 7. Обсяги державного замовлення освітнього ступеня магістра (денна та заочна форма здобуття освіти)

 8. Програми комплексного фахового випробування для вступу на освітні програми підготовки магістрів:


   

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ: