Освітні програми НН ІТС

 

KPI logo                              До уваги абітурієнтів!                      ITS logo      

НН ІТС ПРОВОДИТЬ ПІДГОТОВКУ
ФАХІВЦІВ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ

 
На підставі постанови Кабінету міністрів України № 266 від 29.04.15 р. та наказу ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського "Про закріплення спеціалізацій за кафедрами університету", з 2016 року в навчально-науковому Інституті телекомунікаційних систем здійснюється підготовка фахівців за трьома рівнями вищої освіти за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка". Підготовка фахівців всіх рівнів відбувається на двох кафедрах інституту, які здійснюють навчання студентів за такими освітніми програмами:
 

Назва кафедри

Освітній ступінь

Освітня програма, за якою здійснюється підготовка

Телекомунікацій (ТК)

Бакалавр
Магістр

Інженерія та програмування інфокомунікацій

Електронних комунікацій та інтернету речей (ЕКІР)

Бакалавр Магістр

Системи електронних комунікацій та Інтернету речей

Інформаційних технологій в телекомунікаціях (ІТТ)

Бакалавр Магістр

Інформаційно-комунікаційні технології

Телекомунікацій (ТК)

Електронних комунікацій та інтернету речей (ЕКІР)

Інформаційних технологій в телекомунікаціях (ІТТ)

Магістр

Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

Нові освітні програми нашого інституту базуються на багаторічному досвіді підготовки фахівців з напряму "телекомунікації" і здобутках наукової школи з мікрохвильових, цифрових та інформаційних електронних телекомунікацій. Проведення науково-технічних досліджень та розробок спрямовано на отримання нових знань, створення систем і технологій у сфері телекомунікацій. Продукування нових знань викладачами та науковцями є постійним джерелом оновлення змісту освіти через формування нових навчальних освітніх програм. А на цьому базисі – створення на інноваційних засадах нових технологій і техніки. В доробку наукової школи НН ІТС – підготовка понад 30 докторів і кандидатів наук, виконання і впровадження багатьох затребуваних державою розробок, створених за участі висококваліфікованих членів нашого колективу, серед яких 14 лауреатів Державних премій в галузі науки і техніки. У формуванні змісту професійно-орієнтованих навчальних дисциплін усіх нових освітніх програм використовуються оригінальні наукові результати науковців НН ІТС. Завдяки науковому базису підготовка фахівців в НН ІТС спрямована на отримання компетенцій, що дозволять вдосконалювати технології четвертого покоління 4G та створювати і використовувати системи п’ятого покоління 5G.
Підготовка фахівців в Інституті  телекомунікаційних систем здійснюється у галузі знань 17 "Електроніка та телекомунікації" за трьома рівнями вищої освіти – перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий). На першому (бакалаврському) рівні строк навчання 4 роки, на другому (магістерському) рівні строк навчання 1 рік 9 місяців (освітньо-наукова програма) та 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма), на третьому (освітньо-науковому) рівні строк навчання 4 роки.
 
    Під час навчання в НН ІТС найбільш успішні студенти нагороджуються іменними стипендіями університету та провідних телекомунікаційних компаній. Беручи участь у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах, наші студенти посідають призові місця.
 
      За індексом творчих досягнень студенти НН ІТС займають лідерські позиції в університеті.
 
    В НН ІТС запроваджено програму підготовки магістрів у співпраці з Дрезденським технічним університетом "Подвійний диплом", яка функціонує у рамках Європейської програми  "Distributed Systems Engineering", за участі у якій студенти ІТС мають можливість отримати паралельно другу освіту за єдиною міжнародною Програмою подвійної магістратури "Інженерія розподілених систем". Після закінчення студенти ІТС отримують ступінь магістра ТУД "Master of Science" і ступінь магістра КПІ ім. Ігоря Сікорського, тобто два дипломи магістра – український і європейський.
 
     
Освітня програма
"Інженерія та програмування інфокомунікацій"
 

Сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем/технологій, які у процесі обробки та передачі інформації діють як єдине ціле, визначається терміном інфокомунікації.

Сучасний розвиток галузі інфокомунікацій характеризується зростанням її конвергенції комунікаційної архітектури з комп'ютерними та інформаційними технологіями і, як наслідок, все більшим наповненням інфокомунікаційних систем програмними засобами. Ця тенденція та потреба в прискоренні процесів створення та реалізації таких засобів вказує на необхідність підготовки фахівців, що володітимуть не лише знаннями зі створення та експлуатації засобів електронних комунікацій, розповсюджених загальних засад програмування, а й знаннями з реалізації спеціалізованих програмних засобів передачі, обробки і зберігання даних.

Зростання попиту на інфокомунікаційні послуги, розвиток таких систем і технологій вимагає постійного удосконалення відповідних засобів: від простих електронних пристроїв – до складних апаратно-програмних комплексів, що вирішують не тільки задачі безпосереднього прийому, передачі, оброблення та відтворення інформації, а також збільшення гнучкості, продуктивності та надійності при створенні різноманітних програмованих структур комунікацій.

У відповідності до стрімкого зростання попиту на інфокомунікаційні системи і послуги має місце нагальна постійна потреба у підготовці фахівців, які володітимуть не лише знаннями з розробки, налагодження, адміністрування та вдосконалення інфокомунікаційної інфраструктури операторів/провайдерів послуг зв’язку (особливо мобільних стільникових систем 5G), телебачення, передачі даних (Інтернет-послуг), а також знання інфокомунікаційних систем і технологій формування програмної платформи, мов і засобів програмування, спеціалізованих програмних застосувань, протоколів та технологій оброблення і передачі даних із заданою якістю обслуговування, а також - кібербезпеки, штучного інтелекту, віртуальної реальності, "хмарних" технологій, інтернет-речей  IoT (Internet of Things) та систем міжмашинної взаємодії M2M/D2D.

 Освітня програма "Інженерія та програмування інфокомунікацій" забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну практичну підготовку і спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із:

 • конфігурування та організації комп’ютерних мереж, систем мережного каналоутворення та комутації; створення та вдосконалення архітектур, служб та технологій інфокомунікацій; керування та адміністрування інфокомунікаційними мережами;
 • захисту інформації, протидії хакерським атакам, кібербезпеки;
 • програмної інженерії та тестування програмного забезпечення, мови програмування (С/С++, JavaPythonGolandPerlRuby та ін.); баз даних, WEB-програмування, бізнес-аналізу;
 • програмування мережних застосувань та мобільних пристроїв, програмно-конфігурованих мереж SDN, програмно-орієнтованих інфокомунікаційних пристроїв SDR, програмно-апаратного забезпечення систем та пристроїв інфокомунікацій;
 • розробки систем мультимедіа та віртуальної реальності, хмарних обчислень та GRID-технологій, штучного інтелекту, стільникових мобільних систем 5-го покоління (5G), IoT, M2M/D2D, супутникових та міжпланетарних комунікацій.

Бакалаврський рівень забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно: теоретичних та практичних основ побудови й керування/адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, та їх апаратно-програмної платформи;  загального і спеціалізованого програмування, захисту інформації. 

Магістерський рівень забезпечує надбання компетенцій по створенню апаратно-програмних комплексів рівня приладів, систем, мережі, впровадженню нових інфокомунікаційних технологій у поєднанні із сучасними інноваційними напрямами хмарних обчислень, віртуальної реальності, штучного інтелекту, IoT, 5G.

Освітньо-науковий рівень забезпечує надбання компетенцій стосовно здійснення наукових досліджень, що дозволяє опанувати організацію наукової діяльності за докторською програмою, математичне моделювання систем та процесів, сучасні тенденції розвитку інфокомунікацій, мистецтво побудови високошвидкісних комунікацій та апаратно-програмних комплексів наступних поколінь, створення інноваційно-наукових стартапів.

 Плідна співпраця з провідними виробниками обладнання інфокомунікацій та розробниками спеціалізованого програмного забезпечення таких як Alcatel-Lucent тa Nokia Corporation Company, Ericsson, EPAM, Huawei, Intel, Infopulse, GlobalLogic а також операторами мобільного зв’язку Київстар, Lifecell, Vodafone дозволяє нашим випускникам бути повністю адаптованими для роботи як в зазначених компаніях, так і компаніях, що займаються створенням інфокомонікацій і підтримкою їх сервісів, програмного забезпечення та антихакерської протидії.

Освітня програма

"Інформаційно-комунікаційні технології"

      Для забезпечення доступу до сучасних Інтернет-послуг та сервісів у будь-який час і у будь-якому місці системи та технології зв’язку застосовують електронні мережі, які з’єднують територіально-розподілені дата-центри з кінцевими користувачами. Швидке збільшення потреби в отриманні інформаційних послуг та сервісів обумовлює зростання обсягів збереження та обробки різнорідних інформаційних та обчислювальних ресурсів у вузлах "хмарних" (розташованих у різних регіонах усього світу) дата-центрів. Це вимагає постійного розвитку та удосконалення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, побудови програмно-апаратних платформ, які забезпечуватимуть отримання Інтернет-послуг та сервісів. Оператори зв’язку, провайдери Інтернет-послуг все більше впроваджують замість розвитку власної інфраструктури елементи гетерогенного середовища на базі Інтернет, Інтранет, "хмарних" технологій у поєднанні з сучасними 3G, 4G та 5G-комунікаційними мережами для забезпечення якісного обслуговування користувачів. Крім того, новітні технології IoT (Internet of Thinks) потребують організації IKT networkM2M та D2D (машина-машина та пристрій-пристрій) комунікацій.
Ці обставини викликають гостру необхідність у підготовці фахівців, які володітимуть не лише знаннями зі створення, адміністрування та вдосконалення інформаційно-комунікаційної інфраструктури операторів зв’язку та провайдерів Інтернет-послуг, а також знання загальних засад, інформаційно-комунікаційних технологій створення та вдосконалення програмної платформи, мов і засобів програмування, спеціалізованих програмних протоколів та технологій оброблення даних із заданою якістю обслуговування.

 Освітня програма "Інформаційно-комунікаційні технології" забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну практичну підготовку і спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із:

проектування гетерогенних програмно-апаратних платформ, які забезпечують отримання сучасних Інтернет-послуг та сервісів у будь-який час і у будь-якому місці, працюють в глобальному середовищі;

проектування «хмарних» (програмно визначуваних) дата-центрів у поєднанні із сучасними 3G, 4G та 5G-комунікаційними мережами;

створення та використання новітніх технологій IoT (Internet of Things), а також побудова інформаційно-комунікаційних систем на їх основі;

проектування програмно-апаратних платформ, вузлів оброблення даних, інтелектуальних засобів їх взаємодії;

створення енергоефективних інтелектуальних протоколів та засобів паралельного, колективного оброблення значних обсягів інформації у вузлах дата-центрів, застосування "хмарних ресурсів та сервісів".  

  Бакалаврський рівень забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно теоретичних основ побудови, налагодження, адміністрування, контролю і діагностування стану інформаційно-комунікаційної інфраструктури операторів зв’язку та провайдерів Інтернет-послуг.

   Магістерський рівень забезпечує надбання компетенцій по вдосконаленню, проектуванню та створенню апаратно-програмної інфраструктури, гетерогенних Інтранет-базованих середовищ, "хмарних" технологій у поєднанні з сучасними 3G, 4G та 5G-комунікаційними мережами. 

   Освітньо-науковий рівень забезпечує надбання компетенцій по здійсненню наукових досліджень, пошукових робіт та прогнозуванню напрямків розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, створенню та впровадженню технологій все проникаючого компьютінгу, ІоТ, BigData.

  Cпівпраця з провідними компаніями – розробниками спеціалізованого програмного забезпечення, зокрема Microsoft, Ericsson, EPAM, Huawei, Nokia Corporation, а також операторами зв’язку та провайдерами Інтернет-послуг адаптує наших випускників до роботи як у зазначених компаніях, так і на підприємствах, що займаються інформаційно-комунікаційними технологіями, програмними платформами та сервісами, базами даних, сховищами інформації, дата-центрами, обчисленнями в глобальному середовищі на адміністративних посадах, як розробників Інтернет-послуг і адміністраторів дата-центрів, баз даних, електронних сховищ інформації.

Освітня програма
"Системи електронних комунікацій та Інтернету речей"

   Освітня програма «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із побудови мереж зв’язку наступного покоління (мультисервісних мереж) та мереж Інтернету речей, які забезпечують надання повного набору сучасних та перспективних послуг з гнучкими можливостями щодо їх управління, створення  універсальної мультипротокольної транспортної мережі з розподіленою комутацією на основі програмних комутаторів (Soft Switch), а також мереж доступу, що забезпечують підключення термінальних пристроїв користувача та інтеграцію з традиційними мережами зв’язку.

               

Освітня програма «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» надає можливість випускникам опанувати спеціальні знання із:

 • впровадження та реалізації методів конвергенції (взаємодії та поєднання) систем електронних комунікацій та Інтернету речей;
 • синтезу сучасних мультисервісних мереж і мереж Інтернету речей;
 • проведення перепланування і модернізації систем електронних комунікацій та Інтернету речей.
 • методів управління з використанням відповідних протоколів та інтерфейсів систем управління як телекомунікаційними системами та мережами, так і мережами Інтернету речей;
 • планування та проектування фотонних (волоконно-оптичних) високошвидкісних транспортних систем та мереж;
 • особливостей організації систем електронних комунікацій та Інтернету речей при розгортанні та експлуатації технологій стільникового зв’язку 3-го (3G), 4-го (4G), 5-го (5G) поколінь;
 • планування мереж синхронізації операторів зв’язку;
 • експлуатації технічних засобів систем електронних комунікацій та Інтернету речей;
 • технологій технічного та криптографічного захисту інформації систем електронних комунікацій та Інтернету речей;
 • розрахунку параметрів адаптивних систем електронних комунікацій та Інтернету речей;
 • створення віртуальних приватних мереж (VPN) на базі технології MPLS;
 • налагодження міжмережевої взаємодії телекомунікаційних мереж різних поколінь.

Освітня програма «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну підготовку за загальною програмою галузі знань «Електроніка та телекомунікації», спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» на трьох рівнях вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. 

Рівень бакалавра забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно теоретичних основ побудови, монтажу, налагодження, контролю, діагностування стану обладнання та програмного забезпечення систем електронних комунікацій та Інтернету речей,  інформаційних і телекомунікаційних систем, мереж теле- та радіомовлення, систем передачі, систем комутації, обладнання доступу та кінцевих пристроїв користувача.

Pівень магістра забезпечує надбання компетенцій по вдосконаленню, проектуванню та впровадженню нових та інноваційних мереж електронних комунікацій та Інтернету речей для створення архітектури мереж та систем новітніх поколінь (NGN, FGN) у відповідності до вимог Міжнародного союзу електрозв’язку та інших інституцій і реалізації на базі цієї архітектури надання нових інфокомунікаційних послуг.

Рівень доктора філософії забезпечує надбання компетенцій по прогнозуванню напрямів розвитку систем електронних комунікацій та Інтернету речей, здійсненню наукових досліджень за цими напрямами, впровадженню нових напрямків розвитку систем та мереж електронних комунікацій.

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОСВІТИ

Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

У відповідності до стрімкого зростання попиту на інфокомунікаційні системи і послуги має місце нагальна постійна потреба у підготовці фахівців, які володітимуть не лише знаннями з розробки, налагодження, адміністрування та вдосконалення інфокомунікаційної інфраструктури операторів/провайдерів послуг зв’язку (особливо мобільних стільникових систем 5G), телебачення, передачі даних (Інтернет-послуг), а також знаннями інфокомунікаційних систем і технологій формування програмної платформи, мов і засобів програмування, спеціалізованих програмних застосувань, протоколів та технологій оброблення і передачі даних із заданою якістю обслуговування, а також - кібербезпеки, штучного інтелекту, віртуальної реальності, "хмарних" технологій, інтернету речей  IoT (Internet of Things) та систем міжмашинної взаємодії M2M/D2D.

Освітньо-наукова программа «Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» включає навчальні дисципліни, що гармонійно доповнюють фундаментальну підготовку в галузі телекомунікацій та радіотехніки системою знань і умінь з інженерії інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, а також забезпечують дослідницькі компетентності для подальшої освітньо-наукової діяльності.

Освітня програма «Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» надає можливість випускникам опанувати спеціальні знання із:

 • впровадження та реалізації методів конвергенції (взаємодії та поєднання) систем електронних комунікацій та Інтернету речей;

 • синтезу сучасних мультисервісних мереж і мереж Інтернету речей;

 • методів управління з використанням відповідних протоколів та інтерфейсів систем управління як телекомунікаційними системами та мережами, так і мережами Інтернету речей;

 • налагодження міжмережевої взаємодії телекомунікаційних мереж різних поколінь;

 • методів дослідження, розробки і застосування алгоритмічних та програмно-апаратних систем і засобів інфокомунікацій з елементами штучного інтелекту;

 • проєктування програмно-апаратних платформ, вузлів обробки даних, інтелектуальних засобів їх взаємодії.

Магістерський рівень забезпечує надбання компетенцій по створенню апаратно-програмних комплексів рівня приладів, систем, мережі, впровадженню нових інфокомунікаційних технологій у поєднанні із сучасними інноваційними напрямами хмарних обчислень, віртуальної реальності, штучного інтелекту, IoT, 5G.