Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень

Підручники і навчальні посібники

Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень  2021 року

У 2021 році 215 студентів НН ІТС проводили наукову діяльність в 17 науково-технічних гуртках (107 студентів), 11 нуково-дослідних групах (34 студенти).

У 10 науково-дослідних роботах приймали участь 132 студенти, захищено 57 робіт:
в 4 держбюджетних НДР приймали участь 72 студенти, захищено 32 роботи (3 маг. наук, 11 маг. проф., 18 бакалаврські роботи);
в 1 госпдоговірних НДР приймали участь 9 студенти (1 студент з оплатою), захищено 5 робіт (2 маг. наук, 2 маг. проф., 1 бакалаврські роботи;
в 5 ініциативних НДР приймав участь 51 студент, захищено 20 робіт (1 маг. наук, 6 маг. проф., 13 бакалаврські роботи).

Результати робіт впроваджено в навчальний процес:
За ДБ НДР:
     оновлено 2 розділи,
     створено нові 33 лекції, 10 лабораторних робіт, 1 практикум (із 8 дисциплін).
За ГД НДР: створено 1 лабораторну роботу
За ініціативними НДР:
     Оновлено 1 розділ,
     створено 3 лекції, 5 лабораторних робіт, 8 практикумів (із 5 дисциплін).

У 2021 році за участю студентів НН ІТС опубліковано 113 публікацій (з них 26 самостійних): 4 закордонних (3 Scopus, 1 WoS), 9 у фахових виданнях. Доповідали на 1 закордонній (1 доп.), 7 міжнародних (75 доп.), 4 всеукраїнських (4 доп.) наукових конференціях та на 22 наукових семінарах і відкритих лекціях ( з них 8  міжнародних).

Отримано 1 патент на корисну модель (2 студента, у співавторстві).

1 Студентка отримала стипендію від Президента України.
9 студентів НН ІТС приймали участь у олімпіадах (зайняли ІІ місце 2 студ., ІІІ місце 1 студент).
У Всеукраїнських конкурсах студентських НДР приймали участь 2 студенти (1 переможець ІІ туру, та 1 переможець ІІІ туру).
5 студентів перемогли в 3 конкурсах на отримання міжнародних Грантів для навчання та стажування за кордоном.


 

Приклади впровадження результатів наукових
розробок 2021 р. у навчальний процес:

НДР, що завершується №2218/2–П «Гетерогенна мережа збору, передачі та обробки інформації для системи розподіленої генерації MicroGrid» (со-керівник роботи Глоба Л.С., відп. виконавець Курдеча В.В.)
Результати роботи впроваджено в навчальний процес – створено нову лекцію «Інтернет Речей та застосування цієї технології для управління системами MicroGridта» та лабораторну роботу з налаштування апаратного забезпечення» (з дисципліни «Інформаційні технології для мобільних систем» впроваджено); нову лабораторну роботу «Імітаційне моделювання в програмному пакеті CiscoPacketTracer» (з дисципліни «Моделювання глобальних мереж» проводиться»; розроблено новий розділ «Інструментарій систематизації та структурування інформаційних та обчислювальних ресурсів для порталу знань у галузях інженерії» (впроваджено до силабусу дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня PhD «Великі дані та методи їх обробки» освітньо-наукової програми «Інформаційно-комунікаційні технології». Підготовлено новий комп’ютерний практикум на тему: «Енергоефективний комп’ютинг».
До виконання НДР (за весь період): залучалось 3 молодих вчених,  3 аспіранта та  24 студенти (без оплати). Захищено 1 кандидатську дисертацію.
Видано 1 розділ  монографії. Опубліковано 6 статей в фахових виданнях; 5 статей (Scopus); 19 доповідей (англомовні – 7) та 14 тез на міжнародних конференціях, 3 доповіді на всеукраїнських конференціях.
Захищено 6 магістерських та 13 бакалаврських дисертацій.

НДР №2308-п «Системи зв’язку безпілотних апаратів з підвищеною стійкістю до впливу навмисних та ненавмисних завад» (відп. вик. Кайденко М.М.)
Результати роботи впроваджено в навчальний процес НН ІТС : розроблено новий лекційний курс (9 лекцій, 4 лабораторних роботи) з дисципліни «Радіотехнічні системи на основі програмно - орієнтованих інфокомунікаційних пристроїв». Розроблено новий лекційний курс (18 лекцій та 4 лабораторних роботи) з дисципліни «Інженерні програмні засоби».

До виконання НДР залучалось 4 студенти. За результатами наукових досліджень захищено 3 магістерських дисертації та 1 бакалаврську дипломну роботу.

НДР №2316-П «Інтелектуалізація систем управління високопродуктивними сенсорними мережами на основі використання роботизованих об’єктів та обчислювальної FOG-інфраструктури» (керівники роботи Уривський Л.О., Лисенко О.І.)
Результати роботи впроваджено у навчальний процес: розроблено нові лекції «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці», «Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці» (дисципліна «Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці»); нова лекція «Захист інформаційно-телекомунікаційних мереж з ОС Linux» (дисципліна «Методи оцінки ефективності функціонування телекомунікаційних систем»).
До виконання НДР залучалось 19 студентів. За результатами наукових досліджень захищено 5 магістерських робіт та 12 бакалаврських дипломних робіт. До виконання НДР залучалось 19 студентів. За результатами наукових досліджень захищено 5 магістерських робіт та 12 бакалаврських дипломних робіт.

Результати НДР №2414-р «Розробка приймально-передавального модуля терагерцового діапазону для високоточних систем наведення і керування», (керівник роботи Авдєєнко Г.Л.) впроваджено до навчального процесу НН ІТС:
Результати роботи впроваджено у новій лекції «Побудова приймальнопередавальних пристроїв терагерцового діапазону для безпроводових телекомунікаційних систем та систем радіолокації» з кредитного модулю «Передавальні та приймальні пристрої».
До виконання НДР залучалось 5 студентів (без оплати).

За результатами НДР подано проект до участі у Х Фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2021:Україна і світ».

Результати міжнародної НДР №0305/55-М від 27.12.2019 р.  «Дослідження системи оцінки рівня наукових досліджень організацій, заснованої на карті знань, яка сама налаштовується, і на графі знань предметної області, який настроюється» (керівник роботи Глоба Л.С. Генеральний замовник Інститут інформаційних досліджень Академії наук провінції Шандунь, КНР)
Результати роботи впроваджено в навчальний процес, а саме розроблено нову лабораторну роботу «Проектування моделі представлення знань для предметної області «Функціонування наукових та освітніх установ»» з навчальної дисципліни «Інтелектуальна обробка інформації».

До виконання НДР залучалось: 3 молодих вчених та 4 аспіранти, 4 студентів (1 з оплатою). Захищено 2 магістерські дисертації та 1 бакалаврську роботу

За ініціативною, що завершується НДР 0120U101385 «Дослідження методів підвищення пропускної спроможності інфокомунікаційних мереж» (каф. ІКТС, керівник: Максимов В.В.) (04.2020 - 12.2021 рр).
Результати роботи впроваджено у розділ «Оптимальний прийом дискретних повідомлень» дисципліни «Основи теорії телекомунікацій» за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Розроблено нових – 7  лабораторних практикумів («MATLAB-Simulink як інструмент модельно-орієнтованого проектування в телекомунікаціях», дисципліна «Основи теорії телекомунікацій).

Залучено 13 студентів (Магістрів – 5, Бакалаврів - 8 ). Захищено 3 – магістерські роботи, 5 –  бакалаврських робіт.

За ініціативною НДР№ 0121U108265 «Дослідження безпроводових технологій передавання інформації для організації систем Інтернету речей» (кафедра ІКТС, керівник: Мошинська А.В.) (02.2021 - 12.2022 рр).
Результати роботи впроваджено у 2 лабораторних роботи «Моделювання сигналів і завад у каналі зв’язку» та «Просторові моделі телекомунікаційних систем» за дисципліною «Імітаційне моделювання об’єктів в телекомунікаційних системах» для студентів денної форми навчання спеціальності 172 – Телекомунікації та Радіотехніка.

Залучено 8 студентів (магістрів – 4, бакалаврів - 4 ). Захищено 3 – магістерські роботи.

За ініціативною НДР № 0119U102043 «Розробка алгоритмів динамічної фільтрації для оцінювання параметрів руху безпілотних літальних апаратів при їх використанні в безпроводових сенсорних мережах FANET» (каф. ТК, керівник: Лисенко О.І.) (05.2019 - 12.2024 рр).
Результати роботи у 2021 р. впроваджено у 3 лекції: у лекцію „Характеристики випадкових функцій”; лекцію „Стаціонарні випадкові функції” дисципліни «Теорія ймовірностей», та лекцію „Динамічні моделі (статистичні моделі другого типу)” з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика».

Залучено 13 студентів (Магістрів – 4, Бакалаврів -9 ). Захищено 3 – магістерські роботи, 9 –  бакалаврських робіт.

За ініціативною НДР № 0119U102122 «Розробка передавачів та приймачів телевізійного мовлення стандартів DVB-S/S2 та DVB-T/T2 на основі пристроїв технології SDR» (кафедра ТК, керівник: Цуканов О.І.) (05.2019 - 12.2022 рр).
Результати роботи впроваджено у 1 лабораторну роботу "Дослідження стабільності частоти автогенераторів з параметричною та кварцевою стабілізацією частоти" з дисципліни «Передавальні та приймальні пристрої» та 1 лабораторну роботу "Створення мультимедійної презентації" з дисципліни «Технології мультимедіа та віртуальної реальності».
Залучено 2 студентів, захищено 2 бакалаврські роботи.

За ініціативною НДР № 0119U102123 «Застосування просторової обробки за формою фазового фронту електромагнітної хвилі для підвищення пропускної здатності радіорелейної лінії зв’язку» (каф. ТК, керівник: Якорнов Є. А.) (05.2019 - 12.2023 рр).
Результати роботи у 2021 р. впроваджено у 1 лабораторну роботу "Дослідження стабільності частоти автогенераторів з параметричною та кварцевою стабілізацією частот" та 1 практичне заняття «Основні відомості про радіопередавальні пристрої» з дисципліни «Передавальні та приймальні пристрої».
Залучено 1 студента, захищено 1 бакалаврську роботу.

Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень  2020 року

Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень  2019 року

Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень  2018 року

Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень  2017 року

Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень  2016 року

Покращення змісту освіти за результатами наукових досліджень  2015 року