​ПРОТОКОЛ № 11 ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО від 28.11.16 р.

Надіслав: admin_its , дата: чт, 05/12/2019 - 23:57

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

​1. СЛУХАЛИ:
Наукові новини у сфері телекомунікацій. Асистент Штогрина О.С. доповіла про окремі публікації в журналі №11 2016року «Transactions on Visualization & Computer Graphics». Огляд включав наступну тематику: поняття доповненої, змішаної та віртуальної реальності, пристрої, що використовуються для їх створення, сфери їх застосувань, проблеми, що виникають при створенні аватарів для віртуальної реальності, способи та методи усунення спотворень на 3D-мешах.

ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:
1.    Інформацію прийняти до відома.
2. СЛУХАЛИ:  Аналіз можливості набору в ІТС в 2017 році абітурієнтів на основі диплома молодшого спеціаліста. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. доповів про загальний алгоритм відбору абітурієнтів на основі диплому молодого спеціаліста, привів результати порівняльного аналізу навчального плану підготовки бакалаврів ІТС та молодших спеціалістів ККЗ, описав особливості та загальні проблеми, що можуть виникнути при наборі абітурієнтів на основі диплому молодшого спеціаліста.

ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц. Явіся В.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:
1.    Розпочати підготовку до формування навчальних планів для студентів, зарахованих на основі дипломів диплома молодшого спеціаліста.
2.    Відповідальним за методичну забезпечення навчального процесу на кафедрах підготувати рекомендації щодо формування навчальних планів для студентів, зарахованих на основі дипломів диплома молодшого спеціаліста.
3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ:
Підсумки першої атестації 2016/2017 навчального року і деякі питання з підготовки до зимової сесії.  Заст. директора ІТС к.т.н., проф. Якорнов Є.А. доповів про результати першої атестації 2016/2017 навчального року, привів порівняльний аналіз кількості атестованих та не атестованих студентів по факультетам КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО та порівняльний аналіз кількості не атестованих студентів на ІТС за останні три роки. Разом з тим, до відома членів Вченої ради було доведено інформацію про стан відвідання занять студентами ІТС, обговорено причини поганого навчання студентів, показано рейтинг викладачів факультету складений за критерієм якості проведення ними пар, обговорено результати таємного анкетування студентів 4-ого та 6-ого курсу (4 курс – 32 студенти, 6 курс – 22 студенти) факультету. На розгляд вченої ради запропоновано проект рішення про покращення рівня відвідування студентами ІТС пар.

ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., студ. Піщальнікова Ю.В., студ. Гаврилюк В.В., к.т.н., доц.. Трубаров І.В., д.т.н., проф. Романов О.І.

УХВАЛИЛИ:
1.    Підтримати проект рішення про покращення рівня відвідування студентами ІТС занять.
2.    Вивчити питання щодо доцільності та необхідності впровадження елементів дидактичного навчання при організації навчального процесу за очною формою навчання.

3.2. СЛУХАЛИ:
Короткий аналіз рейтингу НПП ІТС за 2015/2016 н.р. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. доповів довів до відома присутніх інформацію про результати рейтингування НПП ІТС, місце, що займає ІТС та кожна з кафедр ІТС у загальному рейтингу університету,  зауваження, які були пред’явленні до рейтинг листів НПП ІТС.

ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ:
1.    Аналіз рейтингів науково-педагогічних працівників у 2015/16 н.р. прийняти до відома.
2.    Завідувачам кафедр провести аналіз підсумків рейтингування НПП та прийняти відповідні рекомендації.
3.    Рекомендувати керівництву ІТС, завідувачам кафедр враховувати показники рейтингування науково-педагогічних працівників при плануванні кадрового забезпечення на новий 2017/2018 навчальний рік.
4.    Завідувачам кафедр забезпечити достовірність інформації, що вводиться в АІС науково-педагогічними працівниками, організувати ретельну перевірку рейтинг-листів  до обговорення та затвердження на засіданнях кафедр; особливу увагу приділити виконанню умов щодо включення навчальної літератури, монографій до рейтинг-листів та співавторства.

3.3. СЛУХАЛИ:
Перереєстрація членів секції IEEE «Communications» Ukraine.

ВИСТУПИЛИ:
-    завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.
-    в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:
1.    Виконати переєрестрацію членів IEEE для актуалізації секції “ComSoc Ukraine”.

3.4. СЛУХАЛИ:
Щодо участі в конференції BlackSeaCom 2017.

ВИСТУПИЛИ:
-    завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.
-    в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:
1.    Розпочати роботи по підготовці матеріалів співробітниками, аспірантами та студентами ІТС для участі у конференції BlackSeaCom 2017.

3.5. СЛУХАЛИ:
Підготовка до проведення конференції UkrMiCo-2017.

ВИСТУПИЛИ:
- завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:
1.    Розпочати роботи по підготовці до проведення конференції UkrMiCo-2017.

3.6. СЛУХАЛИ:
Затвердження індивідуальних планів аспірантів першого року навчання.

ВИСТУПИЛИ:
- завідувач кафедри телекомунікаційних систем Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І.

УХВАЛИЛИ:
1.    Затвердити індивідуальні плани аспірантів першого року навчання.

3.7. СЛУХАЛИ:
Пропозиції кафедр щодо замовлення місць в докторантуру та аспірантуру з 2017 року.

ВИСТУПИЛИ:
- заст. директора д.т.н., проф. Кравчук С.О., завідувач кафедри телекомунікаційних систем Уривський Л.О., завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:
1.    Надати до відділу аспірантури та докторантури КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО замовлення на 5 місць у аспірантуру з 2017 року.

3.8. СЛУХАЛИ:
Про відрахування аспірантів кафедри Телекомунікацій 1-ого року навчання Кашуби С.В., Корсак В., Трача В.

 ВИСТУПИЛИ:
- в.о. зав. кафедри телекомунікацій, к.т.н., доц. Явіся В.С.
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., к.т.н., доц. Явіся В.С.

УХВАЛИЛИ:
1.    Відрахувати аспірантів кафедри Телекомунікацій 1-ого року навчання Кашубу С.В., Корсак В., Трача В. з аспірантури у зв’язку з тривалим науковим стажуванням за кордоном.


Голова Вченої ради ІТС                                       М.Ю. Ільченко

Вчений секретар                                                   Р.Л. Новогрудська

Дата прийняття
12.12.2016
Номер протоколу
11