Підсумки наукової та інноваційної діяльності ІТС за 2015 р. та завдання на 2016 рік

Надіслав: admin_its , дата: чт, 05/12/2019 - 22:47

Проект рішення Вченої ради ІТС від 29.02.16р.

щодо підсумків наукової та іноваційної діяльності ІТС за 2015 р. та завдання на 2016 рік

 

Заслухавши та обговоривши звіт заступника з наукової роботи Кравчука С.О. Вчена рада відзначає, що в 2015 р. зусиллями всього колективу вчених, науково-технічних працівників, викладачів і студентів ІТС було виконано та забезпечено отримання позитивних результатів наукової та інноваційної діяльності інституту.

Так, згідно результатів аналізу питомих показників структурних підрозділів НТУУ «КПІ» щодо середнього рівня показників по університету  можна констатувати, що ІТС як підрозділ університету має суттєві досягнення щодо наукової та інноваційної роботи по наступних напрямах (показник ІТС/усереднений показник по університету):

- співвідношення спеціального фонду до загального (3/1);

- договірна тематика (2000/500);

- валютні надходження (800/320);

- публікації в науково метричних базах (0,85/0,5);

- публікації у фахових виданнях (1,6/1);

- монографії (330/60);

- участь студентів у виконанні НДР (з оплатою) (1,4/0,5);

- переможці у Всеукраїнських і Міжнародних конкурах НДР (2/0,5);

- продані ліцензії (1,8/0,15);

- охоронні документи (16/6);

- Лауреати Державних премій України (1);

- захист кандидатських дисертацій (6/5);

- захист докторських дисертацій (1);

Однак, по ряду показників ІТС має відставання, а саме по напрямах:

- обсяги в Науковому парку (10/100);

- невисокий рейтинг Webometric.

 

Вчена рада рекомендує утримати і розвинути досягнуті показники, а також виправити показники відставання з їх подальшим покращенням. Для цього Вчена рада визначає такі основні завдання щодо наукової та інноваційної діяльності ІТС на 2016 р.:

 1. З питань підготовки наукових кадрів:

- посилення дослідницької складової в навчальних планах для магістрів, спеціалістів та бакалаврів із залученням їх до виконання НДР, освоєння нових перспективних наукових напрямів, методів досліджень;

- участь студентів і молодих вчених у конкурсах наукових студентських робіт у рамках підготовки магістерських дисертацій з наступним переходом до участі в конкурсах на бюджетне фінансування, або на виконання госпдоговірних тем, а також здачею кандидатських іспитів і вступом до аспірантури при наявності публікацій у науково-технічних журналах;

- нарощувати підготовку кандидатів і докторів технічних наук, підвищувати ефективність наукового керування аспірантами, проведення міжкафедральних наукових семінарів;

- сприяти творчій діяльності молоді, ініціативам і справам Ради молодих учених університету;

- заохочувати студентів до участі в конференціях молодих вчених та студентів, провести в ІТС паралельно з ПТ-16 Восьму Міжнародну науково-технічну конференцію студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем»;

- сприяти заохочуванню та створювати різні форми мотивацій для студентів щодо наукової діяльності (зокрема, нагороди, грамоти, подяки та ін.), виховувати повагу до науково-дослідної роботи;

- активізувати робот по формуванню наукового резерву з метою визначення майбутніх аспірантів та тем їхніх дисертацій ще на етапі магістерської підготовки;

- збільшити прийом до магістратури студентів з інших навчальних закладів для підвищення конкуренції серед студентів та збільшення мотивованих магістрів.

2. З питань формування та виконання наукової тематики:

– спрямування держбюджетних та ініціативних науково-дослідних робіт на вирішення затребуваних економікою країни завдань, зокрема на наукове супроводження оборонно-промислового комплексу держави;

– пріоритетна підтримка договірної тематики з вирішення проблем імпортозаміщення та енергоефективності;

– виведення результатів наукових розробок університету на закордонні ринки, участь у міжнародних конкурсах на отримання грантів на виконання науково-технічних досліджень, зокрема у проектах Європейського Союзу за програмою “Горизонт 2020”;

– розширення співпраці з науковими установами Національної та галузевих академій наук України з метою спільного виконання проектів, висвітлення отриманих результатів досліджень у міжнародних наукових виданнях;

– популяризацію наукових та інноваційних розробок університету через збільшення кількості виставкових заходів, публікацій у ЗМІ, проведення презентацій та круглих столів.

3. З питань інноваційної діяльності:

– оцінювання результатів наукових досліджень на предмет доцільності набуття  на них прав інтелектуальної власності; розробка і застосування у практичній діяльності нових процедур оформлення прав на об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), наприклад, у режимі комерційної таємниці, по­становки їх на баланс та надання права на використання таких ОПІВ під час укладання ліцензійних договорів;

– здійснення пошуку замовників інноваційної продукції університету з використанням напрацьованих можливостей і досвіду Наукового парку “Київська політехніка”, механізмів комерціалізації наукових знань та ОПІВ;

– виконання інноваційних розробок на замовлення іноземних партнерів за умов збереження прав на ОПІВ за НТУУ “КПІ”;

4. З питань покращення позицій університету в світових і вітчизняних рейтингах:

- збільшення наукових публікацій співробітників ІТС в журналах і матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.), а також здійснення організаційних і методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових видань праць учених інституту;

- прийняти участь в міжнародних науково-технічних конференціях;

- підвищення публікаційної активності усіх науково-викладацьких співробітників.

5. Для подальшого розвитку наукового середовища університету:

- участь у формуванні змісту та обговоренні проектів нормативних документів МОН України і підготовка відповідних наказів по університету щодо імплементації законів України «Про вищу освіту» і «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

- максимальне сприяння модернізації матеріально-технічної, науково-інформаційної та лабораторної бази, розвиток інформаційно-телекомунікаційної мережі ІТС;

- здійснення заходів щодо інформаційної підтримки та актуалізації інформації веб-сайту ІТС, особливо щодо науково-інноваційної роботи.

Дата прийняття
29.02.2016
Номер протоколу
2
Номер питання
1.0