ПРОТОКОЛ №4 від 26.04.2021

Submitted byv.pravylo onср, 07/07/2021 - 14:31

ПРОТОКОЛ №4

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 26.04.2021 р.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувачів кафедр ІТС щодо підготовки нових освітніх програм в рамках реструктуризації ІТС.

Перший заступник директора Правило В.В. висвітлив основні положення та вимоги які висуваються для акредитації ОП, ключові моменти документів з акредитації, частковий процес проходження акредитації, та необхідність отримання рецензій та відгуків роботодавців щодо рівня випускників ІТС.

Завідувач кафедри телекомунікацій висвітлив основі моменти результатів попереднього самоаналізу, на яких кафедра звернула, серед них:

 • посилення комунікації з компаніями-партнерами,
 • залучення до викладання навчальних дисциплін провідних фахівців телеком компаній,
 • підсилення змістової частини освітньої програми,
 • нарощення інформаційної складової підготовки за третім рівнем підготовки,
 • Формування нової системи вибіркових дисциплін,
 • Структурні зміни у логічній схемі викладання навчальних дисциплін,

Завідувач кафедри Телекомунікаційних систем Уривський Л.О. доніс до членів вченої ради, що кафедрою проаналізовані усі зауваження по самоаналізу кафедри та до 10 травня їх буде ліквідовано. Уривським Л.О. було підняте важливе питання про некорельованість форми (пунктів) для оцінки ОП в рамках самоаналізу з формою для оцінки ОП в рамках акредитації.

Завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж Глоба Л.С. представила презентацію, в якій висвітлено пункти за якими ОП отримала низькі бали після проведення самоаналізу та навела статистику ліквідації недоліків по кожному з пунктів.

Презентация

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити нові освітні програми.
 2. Детальний розгляд питання стосовно вибіркових дисциплін запланувати на наступне засідання Вченої ради ІТС.
 3. Звернути увагу на роботу з стейкхолдерами та отримати відгуки на освітні програми від компаній в яких працюють студенти та випускники ІТС.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Вченої ради ІТС Ільченка М.Ю. та вченого секретаря ІТС Новогрудської Р.Л.  про акредитацію загальної освітньої програми за Європейськими стандартами.

Обговорення: д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., с.н.с. Скулиш М.А., д.т.н., доц. Мошинська А.В., к.т.н., доц. Правило В.В., д.т.н., проф. Романов О.І., к.т.н., доц. Кононова І.В., к.т.н., доц. Явіся В.С.

УХВАЛИЛИ:

1. Члени Вченої ради ІТС сформували низку питань стосовно процесу розробки та акредитації загальної освітньої програми за Европейськими стандартами:

 • Чи потрібно акредитувати таку ОП за вимогами МОН (якщо ні, то який статус вона буде мати на рівні України; яким чином буде здійснюватися набір студентів, за державним замовленням?)
 • Чи обов’язково необхідно починати розробку ОП з рівня підготовки бакалавр? (чи можливо розробити ОП лише для рівня підготовки PhD, або магістр)
 • Які вимоги висуваються до викладачів, які будуть викладати дисципліни за цією ОП  (чи потрібен сертифікат з підтвердженим рівнем володіння іноземною мовою?).
 • Який алгоритм доцільніший: розробляти таку ОП з нуля чи модифікувати (дороблювати) існуючу ОП (акредитовану в Україні).
 • Чи можна буде брати на навчання за цією програмою студентів-іноземців (чи регламентована така процедура на рівні нашого ВУЗу)?
 • Чи можна залучати до викладання за такою ОП закордонних фахівців?

2. Затвердити наступний план дії для акредитації загальної освітньої програми за Європейськими стандартами.

2.1. Організувати вебінар з ММІ.

2.2. Сформувати робочу групу.

2.3. Вивчити матеріали (рекомендації), які надані стосовно акредитації. В першу чергу визначити:

- обсяги роботи,

- алгоритм дій, які необхідно виконати для акредитації,

- чи можливо нормативно в рамках такої ОП «звільнитися» від загальних дисциплін, реорганізувати процес вибору «вибіркових дисциплін».

2.4. Визначити часові проміжки для розробки і акредитації такої програми.

2.5. Визначити ступінь кореляції такої програми з нашими (розробленими) ОП.

3. СЛУХАЛИ: Інформацію гаранта освітньої програми 3 рівня підготовки за спеціальністю 172 Уривського Л.О. про хід підготовки до акредитації за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" третього освітньо-наукового рівня (PhD). Були висвітлені ключові аспекти підготовки до акредитації та наявні проблемні моменти.

Обговорення: д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Романов О.І., к.т.н., доц. Явіся С.О.

УХВАЛИЛИ:

Враховуючих значний обсяг виконаної підготовчої роботи щодо акредитації КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" третього освітньо-наукового рівня (PhD), накопичений досвід участі викладацького та аспірантського контингенту в оформленні документальної бази акредитації, Вчена рада Інституту телекомунікаційних систем рекомендує:

 1. Серед невідкладних завдань підготовки до акредитації визначити:
  1. У термін до 20 травня 2021 року організувати загальний для аспірантів всіх курсів і факультетів за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" інформаційний канал взаємодії аспірантів, наукових керівників та адміністративного складу виключно для координації дій щодо акредитації за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка".

Відповідальний виконавець – заступник директора з виховної роботи доцент Кононова І.В.

  1. У термін до 20 травня 2021 року узгодити із всіма учасниками процесу акредитації за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" (ІТС, РТФ, ФЕЛ) типові загальнодоступні електронні ресурси для розміщення нормативної, методичної, наукової бази підготовки аспірантів (ОНП, НП, силабуси, навчально-методичні матеріали, матеріально-технічне забезпечення, науковий доробок, взаємодія із роботодавцями, співпраця із студентським активом і тінше)   з зазначенням адреси цих ресурсів.

Відповідальний виконавець – перший заступник директора доцент Правило В.В.

  1. Науковим керівникам аспірантів 1-4 року підготовки в термін до 30 квітня 2021 року здійснити перевірки стану індивідуальних планів аспірантів.

У встановлені терміни здійснити доповнення індивідуальних планів аспірантів, пов’язані з підсумками поточного навчального року та визначання планів роботи аспірантів на 2021/2022 навчальний рік.

Відповідальні виконавці – наукові керівники аспірантів 1-4 року підготовки.

Контроль за станом індивідуальних планів доручити проф. Уривському Л.О.

  1. Викладацькому складу, що бере участь  у викладанні нормативних та вибіркових дисциплін аспірантської підготовки, до 10 травня 2021 року забезпечити оформлення силабусів у відповідності до зразків, затверджених нормативними документами КПІ ім. Ігоря Сікорського, для денної форми  навчання.

Викладацькому складу, що бере участь  у викладанні нормативних дисциплін аспірантської підготовки, до 30 травня 2021 року забезпечити оформлення силабусів для заочної форми навчання.

Викладацькому складу, що бере участь у викладанні нормативних дисциплін аспірантської підготовки в 2021/2022 навчальному році,  до 20 серпня 2021 року забезпечити оформлення англомовних силабусів для денної та заочної форми навчання.

Умовою завершення підготовки силабуса є розміщення тексту силабусу на загальнодоступному електронному ресурсі з вказанням адреси цього ресурсу.

Контроль за станом підготовки силабусів  доручити проф. Уривському Л.О.

  1. Завідувачам кафедр, завідувачам лабораторій в термін до 20 травня 2021 року викласти на сайтах кафедр та інших загальнодоступних електронних ресурсах відео матеріали щодо готовності та використанні матеріально-технічної бази кафедр в процесі підготовки аспірантів.

Контроль за станом відеоматеріалів  доручити проф. Уривському Л.О.

  1. Викладацькому складу, що бере участь  у викладанні нормативних та вибіркових дисциплін аспірантської підготовки, до 20 травня 2021 року забезпечити належне оформлення навчально-методичних матеріалів щодо організації та проведення занять у поточному 2020/2021 навчальному році (НП, РНП, текстів лекцій, зміст презентацій) для денної форми  навчання з наступним розміщенням на загальнодоступних електронних ресурсах з зазначенням адреси цих ресурсів.

Викладацькому складу, що бере участь у викладанні нормативних дисциплін аспірантської підготовки в 2021/2022 навчальному році,  до 20 серпня 2021 року забезпечити оформлення англомовних навчально-методичних матеріалів для денної форми навчання.

Контроль за станом підготовки навчально-методичних матеріалів  доручити проф. Уривському Л.О.

  1. До 20 травня 2021 року перевірити відомості, які містяться в  ЕДЕБО, стосовно викладацькому складу, що бере участь  у викладанні нормативних та вибіркових дисциплін аспірантської підготовки.

Відповідальний виконавець – гарант ОНП  за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" проф. Уривський Л.О.

 1. Серед актуальних завдань забезпечення належного рівня підготовки до акредитації за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" третього освітньо-наукового рівня (PhD) визначити:
  1. В термін до 20 травня 2021 року визначити групу викладачів, які заплановані для проведення нормативних навчальних дисциплін аспірантської підготовки 1-го та 2-го року навчання.

Для створеної групи визначити план щодо організації отримання ними до
1 грудня 2021 року сертифікатів на володіння англійською мовою за рівнем В-2 або С-1.

Відповідальний виконавець – перший заступник директора доцент Правило В.В.

  1. В термін до 30 серпня 2021 року визначити механізми та документальну та електронну базу щодо процедур:
 •  залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, зокрема, залучення до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців;
 • внесення змін до ОП за рекомендацією роботодавців;
 • збір та врахування на електронних ресурсах отриманих зауважень та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів);
 • оновлення викладачами змісту освітніх компонентів.

Відповідальний виконавець – перший заступник директора (заступник директора з методичних питань).

  1. Завідувачам кафедр в термін до 30 серпня 2021 року визначити механізми та документальну та електронну базу щодо процедур:

– реалізації змісту Актів впровадження в навчальний процес результатів всіх PhD, що захистилися або представляють дисертації до захисту;

– реалізації змісту Актів впровадження в навчальний процес результатів проведених НДР;

 • реалізації змісту програм інтернаціоналізації діяльності кафедр при здійсненні освітньої діяльності.

Контроль за виконанням доручити першому заступнику директора (заступнику директора з методичних питань).

 1. Серед перспективних завдань забезпечення належного рівня підготовки до акредитації за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" першого освітньо-наукового рівня (бакалавр) та другого освітньо-наукового рівня (магістр)  визначити:
  1. До 30 серпня 2021 року створити Робочу групу щодо підготовки до акредитації за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" першого освітньо-наукового рівня (бакалавр) та другого освітньо-наукового рівня (магістр) в складі завідувачів кафедр  та гарантів відповідних освітніх програм.

Відповідальний виконавець – перший заступник директора (заступник директора з методичних питань).

  1. До 30 серпня 2021 року створити інформаційні ресурси, спеціалізовані на підтвердженні для ІТС умов акредитації за всіма рівнями підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка", зокрема:
 • існування механізмів участі студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП;
 • практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП;
 • практику регулярного опитування здобувачів вищої освіти про рівень задоволеності здобувачів вищої освіти організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою;
 • забезпечення доступності документів організації та реалізації освітнього процесу для всіх його учасників.

Відповідальні виконавці – перший заступник директора (заступник директора з методичних питань), заступник директора з виховної роботи доцент Кононова І.В.

 1. Ознайомити з даним Рішенням Вченої ради Інституту телекомунікаційних систем решту учасників процедури акредитації КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» з Радіотехнічного факультету та Факультету електроніки.

Відповідальний – проф. Уривський Л.О.

4. Поточні справи:

4.1. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника директора ІТС з навчально-виховної роботи Кононової І.В. про результати складання сесії студентами 4-ого курсу.

Презентація

Обговорення: д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до уваги.

4.2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри Телекомунікацій Кравчука С.О. про підсумки проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2021".

ПТ-звіт

ПТ-рішення

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Оголосити подяку усім організаторам конференції.

3. Провести аналіз доповідей представлених на конференції. Авторам найкращих доповідей розширити матеріал тез поданих на конференцію для публікації їх у поточному номері журналу «Information and Telecommunication Sciences» та монографії Lecture Notes in Networks and Systems (видавництва Springer).

4.3. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувача кафедри Телекомунікацій Кравчука С.О.

Обговорення: академік, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:

Рішенням вченої ради ІТС було одноголосно підтримано відрите голосування.

На підставі результатів відкритого голосування:

„за” –  16,

„проти” – _немає,

„утрималося” – немає.

  При наявності кворуму ради під час голосування (16 з 19 членів ради) клопотати про присвоєння Цуканову Олегу Федоровичу вченого звання доцента кафедри телекомунікацій.

4.4. СЛУХАЛИ: Інформацію про підготовку до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2021.

 УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до уваги.

2. Підготувати звернення до голови Української секції IEEE з проханням пришвидшення розгляду матеріалів по конференції Українською секцією.

4.5. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника директора ІТС Правили В.В. про рішення методичної комісії ІТС стосовно поданих до розгляду навчальних матеріалів:

- з дисципліни «Імітаційне моделювання об’єктів телекомунікаційних систем». Автори: Л.О. Уривський, А.В. Мошинська, С.О. Осипчук.

- з дисципліни «Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці». Автори: С.О. Кравчук, О.І. Лисенко, В.С. Явіся, В.І. Новіков.

 УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати рукопис з дисципліни «Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці» авторів С.О. Кравчук, О.І. Лисенко, В.С. Явіся, В.І. Новіков до визнання як навчального посібника.

2. Рекомендувати рукописи з дисципліни «Імітаційне моделювання об’єктів телекомунікаційних систем». Автори: Л.О. Уривський, А.В. Мошинська, С.О. Осипчук до визнання як навчального посібника.

4.6. СЛУХАЛИ:  Інформацію заступника голови студентської ради ІТС Лісовського Костянтина про логотип Інституту Телекомунікаційних Систем.

Логотип

Обговорення: д.т.н., с.н.с., Скулиш М.А., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц. Правило В.В., д.т.н., проф. Кравчук С.О.,, д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:       

 1. Інформацію прийняти до відома та після доопрацювання розглянути на засіданні Вченої ради ІТС.
 2. Висловити студентам подяку за ініціативу.

 4.7. СЛУХАЛИ: Інформацію студента 3 курсу Лісовського Костянтина про роботу гуртка наукового спрямування «Дослідження можливостей застосування метаматеріалів та фрактальних антен в антенно-хвилеводних пристроях телекомунікаційних систем»

УХВАЛИЛИ: створити в структурі ІТС студентське конструкторське бюро задля забезпечення умов для результативної роботи у напрямку наукового спрямування.

 

Голова Вченої ради ІТС                                       Михайло ІЛЬЧЕНКО 

Вчений секретар ІТС                                          Ріна НОВОГРУДСЬКА

Дата прийняття
26.04.2021
Номер протоколу
4