ПРОТОКОЛ №3 від 29.03.2021

Submitted byv.pravylo onср, 07/07/2021 - 14:22

ПРОТОКОЛ №3

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 29.03.2021 р.

1. СЛУХАЛИ: Першого заступника директора ІТС Правил В.В., який доповів про підсумки навчально-методичної діяльності ІТС за 2020 рік та завдання на 2021 рік.

Презентация

Обговорення: д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., с.н.с. Скулиш М.А.

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт першого заст. директора Правило В.В. затвердити.
 2. Для забезпечення високої якості випускників ІТС, що відповідає Європейським стандартам, вимогам ринку праці кафедрам інституту зосередити свою роботу на глибокій інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів, підвищенні якісного складу НПП і контингенту студентів, впровадженні нових методів і технологій навчання, підсиленні фундаментальної та практичної підготовки.
 1. Забезпечення якості НПП шляхом:
 • забезпечення кадрового резерву, широко залучаючи випускників аспірантури і магістратури до викладацької роботи.
 • укладання контрактів з НПП із внесенням в умови контракту ключових показників ефективності (KPI – key performance indicators) НПП як обов’язкової складової.
 • здійснення систематичного контролю кафедрами якості проведення занять, зокрема у дистанційному режимі, з урахуванням опитування студентів та щорічних звітів на кафедрі;
 • проведення звітів завідувачів кафедр на розширеному засіданні кафедри за участю директора інституту, голови профспілкового бюро інституту працівників про виконання ключових показників ефективності (KPI) визначених в контракті
 • представлення рейтингів науково-педагогічних працівників з обов’язковим розглядом і затвердженням їх кафедрою
 1. Визначити основними завданнями забезпечення якості АБІТУРІЄНТІВ:
 • запровадження на кафедральному рівні заходів щодо привабливості і популяризації освітніх програм;
 • вдосконалення інформаційного забезпечення, зокрема своєчасне, змістовне, цільове наповнення сайтів підрозділів , сторінок у соціальних мережах та інших інформаційних ресурсів;
 • перехід до рівня індивідуальної роботи з кожним абітурієнтом, надання інформації про освітні програми кафедр на позитивних (успішних) прикладах кар'єрного зростання випускників кафедри тощо;
 • залучення кафедр до профорієнтаційної роботи у середніх навчальних закладах всіх типів з представленням переваг якісної інноваційної освіти та конкурентоспроможності випускників інституту;
 1. Кафедрам приділити більше уваги ролі куратора навчальних груп. Кураторство має перейти на зовсім інший рівень діяльності НПП, кафедра (деканат) має змінити свою роль у виховному процесі.
 2. Забезпечити подальший розвиток навчально-лабораторної бази кафедр, продовжити практику створення навчально-наукових центрів і лабораторій за участю вітчизняних і міжнародних підприємств та організацій на засадах спонсорської допомоги, а також залучаючи міжнародні гранти і проекти.
 3. Активно залучати зацікавлені сторони (стейкхолдерів) до процесу розробки освітніх програм, оцінки якості підготовки випускників та їх подальшого працевлаштування.
 1. Продовжити роботу кафедр інституту з роботодавцями на основі діючих та нових угод про співпрацю з метою покращання практичної підготовки випускників.
 2. Удосконалити роботу зі створення цілісної інформаційної системи навчального процесу:
 • продовжити роботу з інформаційного наповнення системи “Електронний кампус”, забезпечити користування системою усіма викладачами  та студентами без винятку;
 • кафедрам інституту створити та підтримувати сторінки в соціальних мережах (Facebook, Telegram, Instagram, YouTube та ін.) з метою інформування майбутніх абітурієнтів та популяризації освітніх програм кафедр та інституту;
 •  керівникам підрозділів інституту оновити інформацію на сайтах підрозділів та на сторінках соціальних мереж щодо вступу до інституту та опису освітніх програм кафедр.

 

2. СЛУХАЛИ: Заступника директора ІТС з навчально-виховної роботи Кононову І.В., яка надала інформацію про підсумки з навчально-виховної діяльності ІТС за 2020 рік та завдання на 2021 рік.

Презентация

Обговорення: акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н., доц. Правило В.В., д.т.н., проф. Лисенко О.І., д.т.н., проф. Романов О.І., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт заступника директора ІТС з навчально-виховної роботи Кононової І.В. затвердити, враховуючи наступні особливості:
 • Позитивна динаміка в створенні  єдиної навчально, наукової та загально інститутської атмосфери за рахунок вивчення та урахування думки студентства щодо вдосконалення  навчального процесу в інституті.
 • Активізація студентів у створенні єдиного простору для спілкування студент-викладач та можливість за допомогою цього простору поліпшення проведення онлайн-занять.
 • Відзначається позитивна динаміка у навчанні та в залученні залучення студентів до  активної участі у роботі гуртків наукового та навчального спрямування.
 • Перехід на новий формат роботи для сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку за допомогою вебінарів від фахівців провідних компаній-партнерів.

2. Продовжити роботу по розповсюдженню інформації для студентів через телеграм канал деканату та сайт ІТС.

3. Поточні справи:

3.1. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувача кафедри Телекомунікаційних систем Уривського Л.О. про присвоєння вченого звання «доцент» доценту кафедри телекомунікаційних систем Осипчуку С.О. Членам вченої ради була надана інформація стосовно наукових та навчально-методичних доробків Осипчука С.О. Осипчук С.О. має 66 публікацій, з них 65 наукових та 1 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (26 праць у Scopus, які не є перекладами з інших мов). Відкрита лекція  на тему «Організація файлів і процесів в ОС Linux» була проведена для студентів 5 курсу Інституту телекомунікаційних систем, груп ТС-01мн та ТС-01мп, 17 березня 2021 року. Лекція була обговорена на засіданні кафедри телекомунікаційних систем, надана позитивна оцінка (протокол № 15 від 17 березня 2021 року) та на засіданні методичної комісії Інституту телекомунікаційних систем. Також надана позитивна оцінка (протокол № 2 від 17 березня 2021 року.

Обговорення: д.т.н., проф. Романов О.І., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

Рішенням вченої ради ІТС було одноголосно підтримано відрите голосування.

На підставі результатів відкритого голосування:

„за” –  14,

„проти” – _немає,

„утрималося” – немає.

Осипчук С.О., як член вченої ради, участь у голосуванні не брав.

  При наявності кворуму ради під час голосування (15 з 19 членів ради) клопотати про присвоєння Осипчуку Сергію Олександровичу вченого звання доцента кафедри телекомунікаційних систем.

 

3.2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри Телекомунікацій Кравчука С.О. про стан підготовки до проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2021. Станом на 29.03.2021 завершено прийом тез на конференцію, Всього відібрано 138 тез, 24 – на студентську конференцію, 5 – для виступів на пленарному засіданні.  Конференцію буде проведено он-лайн.

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

3.3. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника директора ІТС Правили В.В. про рішення методичної комісії ІТС стосовно поданих до розгляду навчальних матеріалів:

1. Технології радіо- та телевізійного мовлення (кредитний модуль: “Технології радіо- та телевізійного мовлення”) - Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізацій «Телекомунікації», «Телекомунікаційні системи та мережі»,«Інформаційно-комунікаційні технології» - Уладачі: Г.Л.Авдєєнко, О.Ф.Цуканов.

УХВАЛИЛИ:

1. Доопрацювати матеріал методичних вказівок.

3.4. СЛУХАЛИ: Перший заступник директора ІТС Правило В.В. довів інформацію про порядок нарахувань додаткових  балів за творчі досягнення при вступі в магістратуру.

Порядок нарахування балів

Обговорення: д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І., к.т.н., доц. Кононова І.В., д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Кравчук С.О.

           УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати та затвердити «Порядок нарахування додаткових балів за творчі досягнення при вступі в магістратуру».

2. Розповсюдити текст «Порядок нарахування додаткових балів за творчі досягнення при вступі в магістратуру» через сайт ІТС та телеграм канал деканату.

3.5. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника директора ІТС Правили В.В. про навчальні та робочі навчальні плани на 2021/2022 н.р.

           УХВАЛИЛИ: Затвердити навчальні та робочі навчальні плани на 2021/2022 н.р.

3.6. СЛУХАЛИ:  звіт стипендіата Кабінету Міністрів України, професора кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., с.н.с. Скулиш Марії Анатоліївни про наукову роботу за звітний період  2020-2021 р.

Звіт Скулиш М.А.

УХВАЛИЛИ:        затвердити звіт стипендіата Кабінету Міністрів України, професора кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., с.н.с. Скулиш Марії Анатоліївни про наукову роботу за звітний період  2020-2021 р.

 3.7. СЛУХАЛИ: Інформацію студента 3 курсу Лісовського Костянтина про роботу гуртка наукового спрямування «Дослідження можливостей застосування метаматеріалів та фрактальних антен в антенно-хвилеводних пристроях телекомунікаційних систем»

СЛУХАЛИ: створити в структурі ІТС студентське конструкторське бюро задля забезпечення умов для результативної роботи у напрямку наукового спрямування.

 

Голова Вченої ради ІТС                                       Михайло ІЛЬЧЕНКО 

Вчений секретар ІТС                                          Ріна НОВОГРУДСЬКА

Дата прийняття
29.03.2021
Номер протоколу
3