Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Вступ

 
​​​
Вступ на 1-й к​​​урс (за сертиф​ікат​ами ЗНО)​ Вступ на ​1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста) ​Вступ на 5 ​курс Офіційні документи вступної кампанії Контакти відбіркової комісії ІТС
 
Д​ОРОГИЙ ВСТУПНИКУ!​

КАФЕДРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 17: Е​ЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 172: ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ​​ ТЕЛЕКОМ​УНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ​​

Підготовка студентів на кафедрі Телекомунікаційних Систем (ТС) у 2019 здійснюється за двома освітніми ступенями. 
  • На першому освітньому ступені (бакалаврат, І – IV курси) – студенти набувають фундаментальні знання з фізики, математики, інформатики та спеціальних дисциплін. Здобуваючи перший освітній ступінь, на IV курсі студенти захищають бакалаврські роботи і отримують кваліфікацію бакалавра.
  • На другому освітньому ступені (магістратура, V – VI курси) – підготовка проводиться за програмою «магістр», де студенти проходять спеціальну підготовку і набувають відповідні практичні навички в лабораторіях.

  1. Абітурієнту про спеціальність "Телекомунікації та радіотехніка" і спеціалізації;
  2. Правила​ прийо​му​ до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році.
schedule1.png


schedule2.png
Вступ до аспірантури у 2019 році

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

 

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2019 році відбудеться

з 20 серпня 2019 року по 23 серпня 2019 року та

з 27 серпня 2019 року по 29 серпня 2019 року

 

з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

23.08. 19 р. – ННК« ІПСА», ІТС, РТФ;

 

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

·            заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи»);

·            анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи»)+фото (1шт., приклеїти);

·            копія диплома магістра (спеціаліста);

·            копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);

·            копія трудової книжки (у разі її наявності), завірена за місцем роботи;

·            витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);

·            дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри;

·            письмовий висновок наукового керівникана дослідницьку пропозицію;

·            витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;

·            список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science;

·            ксерокопії 2-3 публікацій;

·            відгук передбачуваного наукового керівника на публікації (загальний)

·            ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

·            ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);

·            копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

·            копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі–Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра(спеціаліста) проводяться з 02.09.2019 р. по 11.09.2019 р.

Список вступників, зарахованих до аспірантури (бюджетна форма навчання), оголошується не пізніше 12 вересня 2019 р.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова, спеціальність.

особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра(спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на веб-сайтах інститутів/факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за формулою:

КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД, де:

ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;

ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;

ДБ- додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;

БД- середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною шкалою)

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення

Навчальні та наукові досягнення

Кількість балів

публікації у фахових виданнях

10 (кожна стаття)

публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science

20 (кожна стаття)

диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад

перше місце- 20

друге місце- 15

третє місце-10

патент або авторське свідоцтво

15

додаткові бали за навчальні та наукові досягнення не повинні перевищувати 100 балів.

Рейтинговий список вступників за категоріями формується в наступній послідовності:

– вступники, які мають право на зарахування за конкурсом;

– вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету;

– за рейтинговим балом вступника від більшого до меншого.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Зарахування до аспірантури – з 01 жовтня 2019 року

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 4425 грн. на місяць.

 

1.4. Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється:

за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantura@kpi.ua

тел. 236-21-49

 

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

тел. (044) 204-86-59.

 

http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172