Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Фізика

​Метою дисципліни є опанування студентами фундаментальних знань фізичних явищ для того, щоб закласти основи загальнотеоретичної підготовки майбутньго інженера. В результаті опанування учбової дисципліни студенти повинні знати:
- коло явищ, які описуються даною областю фізики;
- на основі яких експериментальних даних були сформульовані ті чи інші закони;
- які запити техніки стимулювали розвиток даної галузі фізики;
- формулювання основних понятть і законів фізики.

Зміст
Розділ 1. Механіка.
Кінематика поступального і обертального руху, динаміка поступального руху, енергія і робота, динаміка обертального руху, основи релятивістської механіки, рівняння Ейнштейна, вільні гармонічні коливання, додавання коливань, хвилі. 
Розділ 2. Молекулярна фізика і термодинаміка.
Рівняння Клаузіуса, розподіл молекул по швидкостям, розподіл молекул по енергіям, розподіл энергії по ступеням вільності молекули, закони термодинаміки, теплоємність, кругові процеси, явища переносу, реальні гази.
Розділ 3. Електростатика.
Електричний заряд, закон збереження заряду, теорема Остроградського-Гауса, потенціал, електричне поле в речовині, постійний електричний струм.
Розділ 4. Електромагнетизм.
Магнітне поле і його характеристики, взаємодія двох провідників, магнітне поле в речовині, теорема про циркуляцію вектора магнітної індукції в речовині, робота сил магнітного поля, явище електромагнітної індукції, електричні коливання, вимушені коливання, система рівнянь Максвела.
Розділ 5. Квантова оптика.
Теплове випромінювання, фотоефект, ефект Комптона.
Розділ 6. Ядерна фізика.
Борівська теорія будови атома, хвильові властивості мікрочастинок, рівняння Шредингера, будова багатоелектронних атомів, будова атомів і атомних ядер.​

Немає запланованих подій