Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
  
Назва, автори
Анотація
TKS Ilch_Kravch 2017
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ

TELECOMMUNICATION SYSTEMS

Ільченко М.Ю., Кравчук С.О.
M.Y. ILCHENKO, S.O. KRAVCHUK

Київ: НВП “Наукова думка” HAH України, 2017. – 734 с.

УДК 621.39

ISBN 978-966-00-1566-1

У монографії розглянуто науково-технічні аспекти побудови телекомунікаційних систем (систем електронних комунікацій), які ґрунтуються на використанні сучасних технологій і в цілому забезпечують здійснення інформатизації різних галузей і створення інформаційної інфраструктури суспільства. Наведено ключові відомості про телекомунікаційні системи, їх основні властивості, архітектурні компоненти, класифікацію й тенденції розвитку. Розглянуто перспективні системи від космічного до підводного базування, які визначають рівень розвитку  сучасної телекомунікаційної інфраструктури держави. При викладенні матеріалу використано оригінальні праці авторів, а також досягнення сучасного світового рівня телекомунікацій.
Для фахівців у галузі телекомунікацій, викладачів, аспірантів і студентів старших курсів телекомунікаційного профілю.

The monograph deals with science and technology is sues of the state-of-the art design of telecommunication systems (Electronic Communication Systems) for in formatization in various are as and the creation of the society information infrastructure. The authors presented key information on telecommunication systems, their basic properties and architectural components, classification and trends. Consider the perspective systems from Space System to submarine-based, which determine the level of development of modem telecommunications infrastructure of the state. The book features the original research by the authors as well as over views literature on current telecommunications developments.
The book should be of interest to telecommunications professionals, educators, doctoral and graduate students in the field of telecommunications.
monografiy 2017

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА КЕРУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ

Л. С. Глоба, О. М. Дяденко, А. Ю. Пилипенко, М. А. Скулиш

- К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017.- 234 с.

УДК 621.391+004.7 ББК 32.81

ISBN 978-966-2633-84-9


Охоплено весь, спектр проблем, які виникають в процесі функціонування телекомунікаційних систем, а також забезпечення процесу надання телекомунікаційних послуг, запропоновано підходи до аналізу та керування телекомунікаційними системами, а також ряд методів та моделей для обслуговування інформаційних потоків в рамках телекомунікаційної системи. Розглядаються проблеми та задачі транспортування інформаційних потоків, задачі керування мультисервісним потоком в комутаційному центрі транспортної мережі, розглядаються питання обслуговування викликів в центрах керування мобільною мережею зв’язку, розглядаються задачі організації роботи та зменшення навантаження на систему тарифікації оператора телекомунікаційних послуг.

Дія студентів технічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, які навчаються за напрямком телекомунікації, а також фахівців, які працюють у сфері інформаційно-комунікаційних систем та мереж.
monografiy 2017

HARD AND SOFT COMPUTING FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MULTIMEDIA AND SECURITY 

Koval A., Globa L., Novogrudska R. (2017)

The Approach to Web Services Composition. In: Kobayashi S., Piegat A., Pejaś J., El Fray I., Kacprzyk J.

Springer, Cham, 368 с. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-48429-7_27

ISBN 978-3-48428-0

The paper presents an approach to the composition of web services based on their meta descriptions. The process of web services sequence formation is depicted. Such web services sequence describes execution of certain user’s task. The method of user’s tasks scenario formation is proposed that allows to define dynamically an ordered sequence of web services required to run a specific user’s tasks. The scenario formation for real user’s task “Calculation of the strength for the power components of magnetic systems” is represented, approving the applicability and efficiency of proposed approach.
nonografiy 2017

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ: ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БОРЬБА

Исследование свойств помехоустойчивых кодов класса LDPC /Л.А. Урывский, С.А. Осипчук

Підхід до енергоефективного планування задач у серверному кластері для оптимізації обробки трафіка передачі даних / Глоба Л.С., Гвоздецька Н.А., Прокопець В.А., Степурін О.В.

Под общ. ред. В.М. Безрук, В.В. Баранник.

– Харьков: Издательство "ЛИДЕР", 2017. – с. 600

УДК 004.56+004.67
ББК 32.973.202-018.2
ISBN 978-966-2732-78-8

Коллективная монография содержит материалы по актуальным направлениям наукоемких инфокоммуникационных технологий. Рассматриваются вопросы планирования и управление в инфокоммуникационных сетях, эффективного храпения, обработки, интеллектуализации инфокоммуникационного пространства, распознавания образов, распределенной обработки информации и облачных вычислений, многопрофильного кодирования, кибербезопасности и информационной борьбы с использованием инфокоммуникаций.
monografiy 2017

​КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ

Додонов О.Г., Коваль О.В., Глоба Л.С., Бойко Ю.Д.

Київ: ІПРІ НАН України. 2017. 239 с.

УДК 004.5; ББК 22.18. 32.81; М74

ISBN 978-617-7457-17-5

Книгу присвячено розгляду методів і засобів комп'ютерного моделювання в процесі побудови сучасних інформаційно-аналітичних систем (ІАС). Розглянуто особливості таких систем і їхню узагальнену модель з урахуванням сучасних тенденцій застосування ІАС, яку подано як взаємопов'язану сукупність моделей окремих функціональних частин. Представлено комп’ютерні технології і відповідні засоби для побудови моделей окремих складових ІАС на різних етапах її створення. Запропоновано сценарно-цільовий підхід до здійснення аналітичної діяльності в ІАС із використанням засобів розширеної аналітики, які дозволяють реалізувати сценарії аналізу та прогнозування безпосередньо самим користувачем. Розглянуто шляхи реалізації сценарно-цільового підходу в ІАС із використанням сучасних комп’ютерних технологій
монография Трубин 2016

LATTICES OF DIELECTRIC RESONATORS

Alexsander Trubin

Springer International Publishing Switzerland. 

Series in Advanced Microelectronics 53, 2016. 159 p. 

ISBN 978-3-319-25146-2 (978-3-319-25148-6 eBook), 

DOI 10.1007/978-3-319-25148-6.


This book provides the analytical theory of complex systems composed of a large number of high-Q dielectric resonators. Spherical and cylindrical dielectric resonators with inferior and also whispering gallery oscillations allocated in various lattices are considered. A new approach to S-matrix parameter calculations based on perturbation theory of Maxwell equations, developed for a number of high-Q dielectric bodies, is introduced. All physical relationships are obtained in analytical form and are suitable for further computations. Essential attention is given to a new unified formalism of the description of scattering processes. The general scattering task for coupled eigen oscillations of the whole system of dielectric resonators is described. The equations for the  expansion coefficients are explained in an applicable way. The temporal Green functions for the dielectric resonator are presented. The scattering process of short pulses in dielectric filter structures, dielectric antennas  and lattices of dielectric resonators is discussed.
монография Лисенко 2016

МОДЕЛІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Лисенко О.І., Романченко І.С., Чумаченко С.М., Данилюк С.Л.,
Новиков В.І., Тачинінв О.М., Кірчу П.І., Валуйський С.В.

Київ: НАУ, 2016 р., с. 397

ISBN 978-966-932-011-7

УДК 629.735.067(02)
ББК 052-082

У монографії розглянуто методи, моделі та способи застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій на основі безпілотних авіаційних комплексів для вирішення завдань попередження, моніторингу та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Призначена для докторантів, аспірантів та студентів старших курсів технічних спеціальностей, а також фахівців, які займаються дослідженнями щодо практичного застосування безпілотних авіаційних комплексів під час вирішення інформаційно-телекомунікаційних завдань, що виникають у надзвичайних ситуаціях.
монографія

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ  ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ

Кравчук С. О., Наритник Т. М.

Житомир: ФОП «Євенок О.О.» 2015р.-208 с.
ISBN 978-617-7265-09-1

УДК.621.396
ББК 32.84я73

У монографії в систематизованому вигляді представлено теоретичні основи створення та застосування телекомунікаційних систем терагерцового діапазону. Розглянуто особливості терагерцового діапазону хвиль, джерела терагерцового випромінювання та пристрої даного діапазону: антени, детектори, змішувачі. Наведено принципи побудови і функціонування безпроводових систем зв'язку суб- та терагерцового діапазонів. Приведено результати розробки в субтерагерцовому діапазоні приймально-передавального тракту радіорелейної системи фіксованого зв’язку та архітектур систем широкосмугового радіодоступу з підтримкою мобільності. Розглянуто вплив терагерцового випромінювання на біологічні об’єкти та використання терагерцового діапазону в наукових дослідженнях. При викладенні матеріалу використані оригінальні праці авторів, а також інформацію, що віддзеркалює сучасний стан розвитку терагерцових телекомунікацій. Для фахівців у галузі телекомунікацій і радіотехніки, викладачів, наукових і інженерно-технічних працівників, аспірантів і студентів старших курсів телекомунікаційних та радіотехнічних спеціальностей.

Terahertz Telecommunication Systems

The monograph presents a systematic form the theoretical basis for the creation and implementation of telecommunication systems in the terahertz band. The features of terahertz waves, terahertz radiation sources and devices of this range: antenna, detectors, mixers. The principles of construction and operation of wireless communication systems sub- and terahertz bands. Results of development in the receiving path subteragertz band microwave fixed system and wireless broadband systems architectures supporting mobility. The influence of THz-radiation on biological objects and the application of terahertz in research. In the presentation of the material used in the original work of the authors, as well as information that reflects the current state of terahertz telecommunications. For professionals in the field of telecommunications and radio, teachers, researchers and technical workers, graduate and undergraduate students of telecommunication and radioengineering specializations.

В монографии в систематизированном виде представлены теоретические основы создания и применения телекоммуникационных систем терагер-цового диапазона. Рассмотрены особенности терагерцового диапазона волн, источники терагерцового излучения и устройства данного диапазона: антенны, детекторы, смесители. Приведены принципы построения и функционирования беспроводных систем связи суб- и терагерцового диапазонов. Приведены результаты разработки в субтерагерцовом диапазоне приемопередающего тракта радиорелейной системы фиксированной связи и архитектур систем широкополосного радиодоступа с поддержкой мобильности. Рассмотрено влияние терагерцового излучения на биологические объекты и применение терагерцового диапазона в научных исследованиях. При изложении материала использованы оригинальные работы авторов, а также информация, которая отражает современное состояние терагерцовых телекоммуникаций. Для специалистов в области телекоммуникаций и радиотехники, преподавателей, научных и инженерно-технических работников, аспирантов и студентов старших курсов телекоммуникационных и радиотехнических специальностей.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

авт.кол. : Кравчук С.А., Миночкин Д.А. и др.

монография / Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015 - 245 с. : ил., табл.

УДК 65.011.56

ББК 65.290-2 И 741

ISВN  978-966-2769-49-4

    Монография содержит научные исследования авторов в области информационных технологий. Может быть полезна для руководителей, экономистов, менеджеров и других работников предприятий и организаций, представителей органов государственной власти и местного самоуправления, преподавателей, соискателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений.
М.З. Згуровський, М.Ю. Ільченко, М.В. Стріха

​До 80-річчя організації НДЧ Київської політехніки

НАУКА
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ КПІ-2014
В ДЗЕРКАЛІ ПРЕСИ

М.З. Згуровський, М.Ю. Ільченко, М.В. Стріха та інші; під загал, ред. М.Ю.
Ільченка

К.: НТУУ “КПI” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2015. - 297 с.
ISBN 978-966-622-690-0


Викладені в порядку передруку публікації, які висвітлюють результати наукової та інноваційної діяльності університету, його ролі в інноваційному розвитку держави, отримання світового рівня здобутків стосовно успішного наносупутникового проекту і створення мономолекулярних вуглеводневих діодів, виконання розробок університету у сфері зміцнення обороноздатності, подальшого розвитку інноваційного середовища на базі наукового парку університету, креативної діяльності молоді та інших досягнень університету, відзначених на державному рівні упродовж
2014 року — року 80-річчя організації науково-дослідної частини Київської політехніки.
Для науковців, викладачів, інженерів, аспірантів і студентів.
ТЕХНОЛОГІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ СУЧАСНИХ ТА НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ

Івлєв Ю.В., Кайденко М.М., Каптур В.А., Васіліу Є.В., Гранатуров В.М., Гуляєв К.Д., Дейнека І.В., Ложковський А.Г., Тіхонов В.І.

Київ: Кафедра. 2014. - 288 с.

ISBN 978-966-2705-86-7

 

     Комплексно розкрито питання розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь, які включають технологічні, організаційні та регуляторні аспекти створення та впровадження новітніх технологій.
У виданні представлено принципово нові методи проектування телекомунікаційних мереж, що базуються на нових математичних моделях систем розподілу інформації та трафіка телекомунікаційних мереж, а також унікальні методики, які були успішно апробовані під час проектування багатьох телекомунікаційних мереж національного масштабу.
     Запропоновано науково-методичні основи низки принципово нових високо-ефективних технологій побудови конвергентних мультимедійних мереж наступних поколінь, а також перспективних квантових технологій захисту інформації та технологій фільтрації контенту в сучасних телекомунікаційних мережах, які здобули визнання в Україні та за її межами.
     Розглянуто організаційно-економічні механізми розробки та впровадження телекомунікаційних мереж і засобів наступних поколінь, що дозволяють не тільки оцінити економічну доцільність впровадження тих чи інших рішень, а й можуть бути використані для визначення тарифів на телекомунікаційні послуги у сучасних телекомунікаційних мережах.
     Видання орієнтовано на фахівців та наукових працівників, аспірантів, магістрантів і студентів, які спеціалізуються у сфері телекомунікацій.
  

Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні

(Відділення інформатики НАН України).

монографія / С. Г. Бунін [та ін.;]

К.:, Наукова думка, 2010. - 1008 ст.

ISBN 978-966-00-0972-0

 

 

     Головна мета - ознайомити наукову спільноту з досягненнями українських інформатиків і кібернетиків у різних напрямах досліджень і розробок, що мають як фундаментальне, так і прикладне значення. Разом із спробою зафіксувати основні здобутки за минулі 50 років автори зосередили увагу на перспективах подальшого розвитку інформатики, зокрема на розбудову інформаційного суспільства та створення інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж.
     Главная цель монографии - ознакомить научную общественность с достижениями украинских информатиков и кибернетиков в разных направлениях исследований и разработок, имеющих как фундаментальное, так и прикладное значение. Вместе с попыткой зафиксировать основные достижения за прошедшие 50 лет авторы сосредоточили внимание на перспективах дальнейшего развития информатики, в частности развитию информационного общества. Для ученых и работников инженерно-технических професий, занимающихся проблемами информатики и кибернетики, а также для преподавателей и студентов высших учебных заведений.
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ШИРОКОСМУГОВОГО РАДІОДОСТУПУ
Ільченко М.Ю., Кравчук С.О.

К.: НВП “Видавництво “Наукова думка” НАН України”, 2009. -312 с.: іл.

ISBN 978-966-00-0823-6

     У монографії з єдиних позицій викладено розвинену теорію сучасних телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу (СШР). Дано визначення СШР, проведено їх класифікацію. Представлено розширену методологію створення СШР високої пропускної здатності та забезпечення необхідної завадостійкості реальних каналів. Розглянуто найбільш перспективні СШР міліметрового діапазону. Представлено одержані математичні моделі і результати аналізу характеристик СШР. Розглянуто перспективні напрямки впровадження запропонованих технічних рішень у розвиток і створення сучасних СШР. Для фахівців у галузі телекомунікацій, викладачів, аспірантів і студентів старших курсів телекомунікаційних спеціальностей.
     В монографии с единых позиций изложена развитая теория современных телекоммуникационных систем широкополосного радиодоступа (СШР). Дано определение СШР, проведена их классификация. Представлена расширенная методология создания СШР высокой пропускной способности и обеспечения необходимой помехоустойчивости реальных каналов. Рассмотрены наиболее перспективные СШР миллиметрового диапазона. Представлены полученные математические модели и результаты анализа характеристик СШР. Рассмотрены перспективные направления внедрения предложенных технических решений в развитие и создание современных СШР. Для специалистов в области телекоммуникаций, преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов телекоммуникационных специальностей.
     In the monograph from unique positions the developed theory of modern telecommunications broadband radio access systems (BRAS) is expounded. Definition of the BRAS is given, their classification carried out. The expanded methodology of creation of the BRAS of high throughput and providing of the necessary error-rate performance of the real channels is presented. The most perspective millimeter range BRAS are considered. The obtained mathematical models and the results of the analysis of the BRAS's characteristics are presented. Perspective directions of introduction of the proposed technical solutions to the development and creation of the modem BRAS are considered. For professionals in the field of telecommunications, teachers, graduate students and students of senior courses of telecommunications specializations.

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИПРОБУВАЛЬНИХ ПОЛІГОНІВ

О.І. Лисенко, С.М. Чумаченко, І.С. Романченко

моногр. - К.: МО України. ЦНДІ ЗС України, 2009.

ISBN 978-966-655-498-0

 
     В монографії із застосуванням системного підходу розроблено математичні моделі і на їх основі запропановано методичний апарат оцінки та прогнозування стану біотичної та абіотичної складових природного середовища випробувальних полігонів, як складних природно-техногенних геосистем
      Монографія представляє теоретичний та практичний інтерес для фахівців у галузі екологічної безпеки, які займаються розробкою та впровадженням нових інформаційних технологій в системи екологічного моніторингу та управління станом природного середовища.
СУЧАСНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Ільченко М.Ю., Кравчук С.О.
К.: НВП “Видавництво “ Наукова думка” НАН України”. - 328 с.: іл.

​ISBN 978-966-00-0875-9

     У монографії розглядаються науково-технічні аспекти побудови телекомунікаційних систем, які ґрунтуються на використанні сучасних технологій і в цілому забезпечують здійснення інформатизації різних галузей і створення інформаційної інфраструктури суспільства. Авторами проведено класифікацію телекомунікаційних систем і розглянуто найбільш перспективні системи, які визначають рівень розвитку сучасної телекомунікаційної інфраструктури держави. При викладенні матеріалу використано оригінальні праці авторів, а також інформацію, що віддзеркалює сучасний світовий рівень телекомунікацій.
Для фахівців у галузі телекомунікацій, викладачів, аспірантів і студентів старших курсів телекомунікаційного профілю.
     The monograph deals with science and technology issues of the state-of-the art design of telecommunications systems for informatization (electronic communication development) in various areas and the creation of the society information infrastructure. The authors suggest the classification of telecommunications systems. They also address the most promising ones that are critical for modem telecommunications infrastructure of the country. The book features the original research by the authors as well as overviews literature on current telecommunications developments.
The book should be of interest to telecommunications professionals, educators, doctoral and graduate students in the field of telecommunications. 
  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ВЫСОТНЫХ АЭРОПЛАТФОРМ

Ильченко М.Е., Кравчук С.А. 

К.: НПП “Издательство “Наукова думка” НАН Украины”. — 580 с.: ил.


ISBN 978-966-00-0715-4
  
   В монографии с единых позиций представлена теория телекоммуникационных систем на основе высотных аэроплатформ (ТСВА). Изложены принципы построения ТСВА, описано формирование многосотовых зон покрытия, проанализированы возможности построения на базе ТСВА систем широкополосного доступа фиксированной и подвижной служб, рассмотрено формирование межплат-форменных линий связи, а также взаимодействие ТСВА с другими телекоммуникационными системами. Приведены описания аэроплатформ, дана их классификация. Рассмотрено строение и состав нижних слоев атмосферы (тропосферы и стратосферы), формирование облачности и осадков в зависимости от высоты их расположения. Представлена теория ослабления сантиметровых и миллиметровых волн в тропосфере и стратосфере.
Для научных и инженерно-технических работников, специалистов в областях беспроводных телекоммуникаций, микроволновой техники и авиации, аспирантов, студентов радиотехнических и телекоммуникационных специальностей высших учебных заведений.
     У монографії з єдиних позицій подано теорію телекомунікаційних систем на основі висотних ае-роплатформ (ТСВА). Викладено принципи побудови ТСВА, описано формування багатостільникових зон покриття, проаналізовано можливості побудови на базі ТСВА систем широкосмугового доступу фіксованої і рухливої служб, розглянуто формування міжплатформенних ліній зв’язку, а також взаємодію ТСВА з іншими телекомунікаційними системами. Подано описання аероплатформ, дано їх класифікацію. Розглянуто будову і склад нижніх шарів атмосфери (тропосфери і стратосфери), формування хмарності й опадів залежно від висоти їх розташування. Подано теорію ослаблення сантиметрових і міліметрових хвиль у тропосфері і стратосфері.
Для наукових і інженерно-технічних працівників, фахівців в областях безпровідних телекомунікації!, мікрохвильової техніки і авіації, аспірантів, студентів радіотехнічних та телекомунікаційних спеціальностей вищих навчальних закладів.
     This monograph presents a unified theory of High Altitude Platform Station (HAPS)-based telecommunications systems. The principles of HAPS design are explored, as well as multi-cellular coverage zones formation. The analysis of the possibility of HAPS-based systems of stationary and mobile services broadband access development is addressed. The book considers inter-platform communication lines, and HAPS interaction with other communications systems. The authors also discuss aero-platforms’ description and classification. The structure and composition of lower atmosphere layers (troposphere and stratosphere), height-dependent cloud and precipitation formation are addressed. The theory of centimeter and millimeter waves attenuation in troposphere and stratosphere is suggested.
The book should be of interest to engineers, those in the fields of wireless communications, microwave technology and aviation, PhD candidates, under- and graduate students majoring in radio engineering and telecommunications.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ

К.: НПП “Издательство “Наукова думка” НАН Украины”, 2004

М.Е. Ильченко,А.А. Трубин, 2004

ISBN 966-00-0643-8

     
    Монография является введением в теорию рассеяния электромагнитных волн на системах высокодобротных диэлектрических резонаторов (ДР), располагаемых в разнообразных микроволновых линиях современной техники СВЧ. Теория ДР развивается на основе последовательного использования методов технической электродинамики как решение системы уравнений Максвелла для широкого круга задач собственных колебаний ДР, метода собственных частот, задач дифракции электромагнитных волн на различных диэлектрических структурах в микроволновых линиях. Приводятся новые оригинальные конструкции фильтров, рассчитываются их характеристики.
     Монографія є вступом в теорію розсіяння лектромагнітних хвиль на системах високодобротних діелектричних зонаторів (ДР), розмішених у різноманітних мікрохвильових лініях учасної техніки НВЧ. Теорія ДР розвивається на основі ослідовного використання методів технічної електродинаміки як розв’язання системи рівнянь Максвелла для широкого кола задач власних коливань ДР, методу власних частот, задач дифракції електромагнітних хвиль на різних діелектричних структурах у мікрохвильових лініях. Наводяться нові оригінальні конструкції фільтрів, розраховуються їх характеристики.
     This monograph is an introduction into the theory of electromagnetic waves scattering on high quality dielectric resonators (DR) systems placed in various present-day microwave technology lines. DR theory is developed on the basis of successive employing technical electrodynamics methods as the solution of Maxwell equations systems for a wide range of tasks related to DR characteristic oscillations, characteristic frequencies technique, electromagnetic waves’ diffraction in various microwave lines' dielectric structures. Novel filters’ constructions are suggested, and their characteristics are calculated.


МИКРОВОЛНОВЫЕ УСТРОЙСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Т. 1: Распространение радиоволн. Антенные и частотно-избирательные устройства.


М. 3. Згуровский, М59 М. Е. Ильченко, С. А. Кравчук и др.


В 2 т. - К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2003, 456 с.: ил.


ISBN 966-622-120-9

   
   Приведены сведения о распространении радиоволн микроволнового диапазона в свободном пространстве и в линиях передачи; построении современных антенн в зависимости от их применения для конкретного телекоммуникационного оборудования, а также оригинальных разработках микроволновых частотно-избирательных устройств.
     Подано відомості про поширення радіохвиль мікрохвильового діапазону у вільному просторі і лініях передачі; побудову сучасних антен залежно від їх застосування для конкретного телекомунікаційного обладнання, а також оригінальні розробки мікрохвильових частотно-вибірних пристроїв.

МИКРОВОЛНОВЫЕ УСТРОЙСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Т. 2: Устройства передающего и приемного трактов. Проектирование устройств и реализация систем.

М. 3. Згуровский, М59 М. Е. Ильченко, С. А. Кравчук и др.:

В 2 т. - К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2003, 616 с.: ил.

ISBN 966-622-121-7

     Рассмотрены многочисленные микроволновые устройства приемного тракта (детекторы, смесители, малошумящие усилители радиочастоты и усилители промежуточной частоты, приемные конвертеры), устройства генерации и усиления передатчика (генераторы, усилители мощности, умножители частоты, повышающие преобразователи частоты, модуляторы и синтезаторы). Приведены многочисленные программные средства автоматизированного проектирования микроволновых устройств и описаны примеры оригинальной реализации телекоммуникационных радиосистем с использованием микроволновых устройств.
     Розглянуто численні мікрохвильові пристрої приймального тракту (детектори, змішувачі, малошумні підсилювачі радіочастоти й посилювачі проміжної частоти, приймальні конвертери), пристрої генерації та посилення передавача (генератори, посилювачі потужності, помножувачі частоти, підвищувальні перетворювачі частоти, модулятори й синтезатори). Наведено численні програмні засоби автоматизованого проектування мікрохвильових пристроїв та описано приклади оригінальної реалізації телекомунікаційних радіосистем з використанням мікрохвильових пристроїв.

СОТОВЫЕ РАДИОСЕТИ С КОММУТАЦИЕЙ ПАКЕТОВ

К.: НПП “Издательство “Наукова думка” НАН Украины”, 2003

М.Е.Ильченко, С.Г.Бунин, А.П.Войтер,

ISBN 966-00-0643-8

     В монографии рассмотрены принципы построения радиосетей передачи информации с коммутацией пакетов, которые развиваются стремительными темпами в связи с практической реализацией сотовых систем телекоммуникаций, мобильного доступа к сети Интернет и ведомственным сетям, к справочным базам данных, для передачи информации о состоянии параметров подвижных объектов.
     В монографії роглянуто принципи побудови радіомереж передачі інформації з комутацією пакетів, які розвиваються стрімкими темпами в зв’язку з практичною реалізацією стільникових систем телекомунікацій, мобільного доступу до мережі Інтернет і відомчих мереж, до довідкових баз даних, для передачі інформації про стан параметрів рухомих об’єктів.
     The monograph addresses the rapidly developing architecture — construction principles of information transmission radio networks with packet switching. The issues discussed are important for the practical application of cellular telecommunications systems, for mobile access to the Internet, various networks, directories databases, as well as for information transmission on moving objects parameters.

​Інтегральні пристрої НВЧ телекомунікаційних систем 

М.Ю.Ільченко, А.О.Ліпатов, М.О.Могильченко, Т.М.Наритник, О.В.Савельев, Ю.І.Якименко.

К.: Техніка, 1998. — 110 с.

ISBN 966-575-176-Х

     
     У монографії викладено принципи дії, узагальнені характеристики і параметри напівпровідникових (монолітних) і гібридно-інтегральних схем, а також модулів НВЧ різного
призначення. Наведено напрями удосконалення їх.
Для спеціалістів, що займаються розробкою радіоелектронної апаратури НВЧ, може бути корисною
студентам вузів і технікумів відповідного профілю.
Табл. 36. Іл. 36. Бібліогр. 51 назва.
     В монографии изложены принципы действия, обобщенные характеристики и параметры полупроводниковых (монолитных) и гибридно-интегральных схем, а также модулей СВЧ различного назначения. Приведены направления их совершенствования
Для специалистов-разработчиков радиоэлектронной аппаратуры СВЧ, может быть полезна студентам
вузов и техникумов соответствующего профиля.  


MICROWAVE TECHNOLOGIES

IN TELECOMMUNICATION SYSTEMS

Мікрохвильові технології в телекомунікаційних системах


V.P. BABAK, T.N. NARYTNIK, M.U. ILCHENKO, S.A. KRAVCHUK


УДК 621.396.74б, 621.397.2
ББК 32.840

ISBN 966-575-160-3

    
     Information about radio microwaves propagation in space and in transmission lines, about methods of formation and transmission of TV signals, and audio broadcast.

МІКРОХВИЛЬОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ  

Т. М. Наритник, В. П. Бабак, М. Ю. Ільченко, С. О. Кравчук - К.: Техніка, 2000,- 304 с., іл.

ISBN 966-575-043-7

 Монографія містить відомості про поширення радіохвиль мікрохвильового діапазону в вільному просторі та в лініях передачі, про методи формування й передавання сигналів телебачення й звукового мовлення. Розглянуто як традиційні мережі телерадіомовлення, так і сучасні: MMDS, LMDS, MVDS і МІТРІС. Наведено характеристики систем Інтернет-доступу, подано інтегрований підхід до його побудови з використанням мікрохвильових телерадіоінформаційних систем. Описано основні параметри і схемну побудову обладнання цих систем. Велику увагу приділено проблемі створення інтегрованих інформаційних мереж на базі мікрохвильових систем, зокрема на основі МІТРІС.
     Монография содержит сведения о распространении радиоволн микроволнового диапазона в свободном пространстве и в линиях передачи, о методах формирования и передачи сигналов телевидения и звукового вещания. Рассмотрены как традиционные сети телерадиовещания, так и современные: MMDS, LMDS, MVDS и МИТРИС. Приведены характеристики систем Интернет-доступа, представлен интегрированный подход к его построению с использованием микроволновых телерадиоинформационных систем. Описаны основные параметры и схемное построение оборудования этих систем. Большое внимание уделено проблеме создания интегрированных информационных сетей на базе микроволновых систем, в частности на основе МИТРИС.

ВИБРАНЕ
Ільченко М.Ю.
К.: НВП “Видавництво “Наукова думка” НАН України”. — 728 с.: іл.

ISBN 978-966-00-1151-9
    
     Збірник присвячений 70-річному ювілею професора Ільченко М.Ю. Книга складається з 70 вибраних наукових праць, виступів і інтервю М.Ю. Ільченко, які висвітлюють його діяльність в сфері телекомунікацій.     Збірник присвячений 70-річному ювілею член-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора М.Ю. Ільченка. Вступна стаття академіка М.З. Згуровського окреслює науковий доробок ученого і його визнання в державі. Книга складається з 70 вибраних наукових праць, виступів і інтерв’ю М.Ю. Ільченка, які висвітлюють його діяльність за такими напрямами: наукові дослідження і науково-технічні розробки у сфері мікрохвильової техніки та телекомунікаційних технологій, дослідження з історії науки і техніки через вивчення діяльності видатних особистостей, досвід організації науки, освіти та інноваційної діяльності ювіляра.
     The book marks the 70th anniversary of professor Mykhailo Ilchenko, DrSc., NASU Active Member. The preface by Academician Mykhailo Zgurovsky addresses M. Ilchenko’s contribution to science, and his nationwide recognition. This collection offers a compilation of 70 selected research papers, presentations, and interviews highlighting scientist’s work, namely, research, R&D in the fields of microwave and telecommunications technology, viewing history of science and technology through great personalities. It also covers professor’s experience in science management, his innovative and educational endeavors.