Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Щоб відкрити меню (у новому вікні), натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER.
  
  
  
  
Анотація
  
2008Розподілені системи та технології
  
2008
  
2008Розподілені системи та технології
Побудовано інтегроване єдине інформаційне середовище науково-інформаційного порталу «Наука-Інформ», яке включає в себе розподілені та локальні цифрові ресурси порталу (науково-інформаційні, адміністративні, програмні тощо), а також комплекс програмно-технічних засобів, які забезпечують використання цих ресурсів та повне функціональне управління ними.
Основною ідеєю порталу «Наука-Інформ» є реалізація доставки, аналізу і обробки наукової інформації на основі персонального доступу клієнтів, партнерів та співробітників до електронних WEB-сервісів порталу - з одного боку точка входу користувачів для доступу к інформаційним ресурсам і сервісам, а з іншої — засобом (в том числі й віддаленого) адміністрування порталу.
Портал «НаукаІнформ» є першим українським ресурсом, що поєднує різноманітні наукові ресурси, в тому числі, наукові бібліотеки, наукові видання, ВУЗи, різноманітні наукові підрозділи. Цільовою аудиторією є галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати  українських наукових розробок, Міністерство освіти та науки України, студенти, молоді вчені, працівники НДІ.
  
2008
  
2007
  
  
2007
  
2007
  
2007
  
2005-2006
  
2004-2005
  
2005
  
2000-2004
  
2004
  
2004
  
2003
  
2003
  
2003
  
2003
  
2003
  
2008
Головною метою проекту є  створення сучасної корпоративної інформаційної системи для підтримки прийняття рішень в основних напрямках діяльності управлінських  структур рівня міністерств,  з розвиненими аналітичними можливостями, великими інформаційними фондами і потужними засобами доступу й маніпулювання даними. Для її досягнення передбачаються наступні цільові завдання:
• Удосконалення організаційних, програмно-технічних і технологічних рішень щодо збору й обробки необхідної інформації із проблем прогнозування розвитку ситуацій, оперативного реагування (в необхідних випадках), вивчення віддаленних наслідків регуляторних і управлінських рішень, створення бази знань;
• Упровадження сучасних комп’ютерних технологій в управлінську, аналітичну та офісну діяльність;
• Формування оптимальних стратегій, підвищення ефективності і якості заходів щодо забезпечення певних видів діяльності, контролю використання директивних рішень та окремих доручень, матеріальних і фінансових ресурсів.
  
2008-2009
В результаті виконання роботи:
• було запропоновано метод розподілених обчислень в інформаційно-телекомунікаційному середовищі шляхом використання сервісів розвантаження, що дало змогу використовувати мобільні пристрої з обмеженими ресурсами для обробки великих обсягів інформації;
• для обробки інформації в складних корпоративних системах запропоновано відповідний метод та алгоритми на основі виведення в нечітких базах знань деревоподібного вигляду;
• запропоновано підхід до створення програмних модулів обробки інформації в розподіленому гетерогенному середовищі, який дозволяє будувати програмні модулі шляхом настроювання та адаптації без необхідності перепрограмування;
• проведено аналіз сучасних послуг зв’язку, що надаються оператором, на базі нових систем IMS з врахуванням нових тарифікаційних можливостей, який показав, що:
1) 3G мережі дозволяють получити доступ до широкого переліку послуг;
2) для ефективної організації надання сервісів оператор переходить до системи IP Multimedia Subsystem (IMS), функціональна архітектура якої дозволяє здійснювати диференціацію, адаптацію послуг, облік їх якості;
3) нові підходи до тарифікації послуг дозволяють створювати гнучкі умови тарифікації, таким чином збільшуючи дохід оператора зв’язку.
• запропоновано метод оцінки економічної доцільності надання послуг оператором зв’язку.
  
2008-2009
Розроблений з метою підвищення ефективності реформування галузі. Портал входить в структуру національного, науково-інформаційного порталу відкритого типу «Наука – Інформ» та забезпечує не тільки висвітлення в мережі Інтернет аналітичної та науково-технічної інформаціі про хід виконання реформ у житлово-комунальному господарстві, але й вносить значний вклад в поширення практики залучення громадськості до реалізації програми реформування ЖКГ.
  
2009-2010
Створено технологію доступу та управління інформаційними та програмними ресурсами в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі, що є основою програмних засобів проміжного шару для доступу та виконання розподілених програмних сервісів в мережах, які використовують  технології   як проводового так і безпроводового доступу.
Розроблені математичні моделі паралельної обробки транзакцій єдиної універсальної платформи підтримки інформаційної взаємодії надання сервісів в мережі Інтернет, а також моделі формування та налагодження інформаційних баз WEB-орієнтованих програмних засобів, алгоритми та інструментальні засоби на їх основі. Створені бази даних проектів інформаційних систем, що дозволило проводити реінженірінг та подальший розвиток програмного забезпечення.
Створено макет єдиного програмного та інформаційного середовища, який дозволив формувати модель програмної системи, що працює у багатопотоковому режимі, виконувати діагностику програмних інтерфейсів з самих ранніх етапів розробки, ще до написання повного обсягу коду, а також інтегрувати розроблене програмне забезпечення до відомих інформаційних систем та платформ на основі XML-формату.
  
2010
Напрямок робіт пов'язаний з дослідженням розподілених інформаційно-сервісних середовищ та побудовою технології для рішення задач доступу, управління та організації взаємодії інформаційних ресурсів та сервісів в гетерогенному розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі за рахунок використання інтелектуальних агентів та мультиагентних систем та розробка відповідних інструментальних засобів, що будуть реалізовувати основні положення цієї методології.
Особливістю даної роботи є використання розподіленої однорангової архітектури з проміжним програмним рівнем одночасно з клієнт-серверною архітектурою для забезпечення взаємодії інформаційних ресурсів і розподілених баз знань у гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі. Для реалізації однорангової структури пропонується використовувати технології програмних агентів і мультиагентних систем, що дозволить істотно покращити організацію взаємодії інформаційних ресурсів та сервісів, проводити розподілену обробку інформації, покращити інформаційно-аналітичну діяльність в складних корпоративних системах, прискорити процес створення інформаційно-сервісного середовища за рахунок використання інструментальних засобів проектування розподілених баз знань та інтегрування інформаційних ресурсів і сервісів до них.
В роботі запропоновано оригінальні моделі, методи та підходи до інтеграції інформаційних ресурсів та сервісів, а також організації їх взаємодії з використанням технології програмних агентів та мультиагентних систем.
  
2011-2018
Метою проекту є побудова порталу знань антарктичних досліджень на основі сучасних технологій та середовищ створення порталів, що дозволить розгорнути потужний портал знань, організувати його функціонування, а також визначити можливості забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції "Академік Вернадський" при використанні супутникового зв’язку для надійної, безперервної передачі інформації з мінімальними витратами, встановити інтерактивний зв’язок з антарктичною станцією "Академік Вернадський" та зацікавленими науковими установами в цілому. Портал Національного Антарктичного Центру Даних буде використовуватися як єдина точка доступу, що реалізує задачі.