Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

         Науково-дослідна практика  є важливим елементом науково-дослідної роботи магістрів в плані опрацювання прикладної та експериментальної частини  їх дисертаційної роботи, реалізації їх ідей, досліджень, отриманих результатів  на практиці та становленню їх як кваліфікованих працівників в сфері телекомунікацій. Вона є складовою частиною навчального плану підготовки магістрів на завершальному етапі їх роботи над магістерською дисертацією, а саме в 4 семестрі.  Науково-дослідна практика проводиться згідно "Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України" та навчального плану за спеціальністю 8.05090301 «Інформаційні мережі зв’язку».

Метою практики є ознайомлення з основними видами робіт, що передбачені умовами  щодо складання ТЗ з НДР при проектуванні нових чи модернізації  існуючих розподілених інформаційних систем, розробці програмного забезпечення телекомунікаційних систем та інше.

Научно-исследовательская практика

Научно-исследовательская практика является важным элементом научно-исследовательской работы магистров в плане обработки прикладной и экспериментальной части их диссертационной работы, реализации их идей, исследований, полученных результатов на практике и становлению их какквалифицированных работников в сфере телекоммуникаций. Она является составной частью учебного плана подготовки магистров на завершающем этапеих работы над магистерской диссертацией, а именно в 4 семестре. Научно-исследовательская практика проводится согласно "Методическим рекомендациям по составлению программ практики студентов высших учебных заведений Украины" и учебного плана по специальности 8.05090301 «Информационные сети связи».

Целью практики является ознакомление с основными видами работ, предусмотренных условиями по составлению ТС из ГДР при проектированииновых или модернизации существующих распределенных информационных систем, разработке программного обеспечения телекоммуникационных систем и др.

          Researchpractice

          Researchpractice is an important research masters in terms of processing applied and experimental part of the thesis, the realization of their ideas, research, the results obtained in practice and their formation as skilled workers in the field of telecommunications. It is the part of the curriculum for masters atthe final stage of work on the master's thesis, namely 4 semester. Researchcarrie dout in accordance practice "guidelines on programming practice of universitystudents Ukraine" and the curriculum of the specialty 8.05090301 "Information communication networks".

           The aim of the practice is to familiarize with the main types of work, provided the conditions for drawing up vehicle fromthe GDR in the design of new or upgrading existing distributed information systems software development of telecommunication systems and more.​