Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Практика

 
​     Практична підготовка студентів є обов´язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті на буття ними професійних навичок та вмінь. Мета практики — оволодіння студентами сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності в галузі телекомунікацій, її організації, професійних  умінь  і  навичок   для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в  реальних ринкових  і  виробничих  умовах,  виховання  потреби  систематично поновлювати свої знання та творчо їх  застосовувати  в  практичній діяльності.
     В процесі практики студенти також набувають досвіду суспільної, організаторської та виховної роботі в колективі. Поставлена мета досягається шляхом вирішення конкретних задач стосовно кожного виду практики:
 
 • Переддипломна практика (4 курс, 6 курс) Під  час  цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання  з  усіх дисциплін навчального плану, збирається фактичний  матеріал  для виконання кваліфікаційної роботи, дипломного проекту.
 
 • Науково-дослідна практика (6 курс - магістри) Науково-дослідна практика магістрів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з телекомунікацій і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної наукової-дослідної роботи.​
 
     Обов'язки студента-практиканта:
 1. Повністю виконати завдання, які передбачені програмою практики.
 2. Студенти зобов’язані в відповідності з графіком прибувати до місця практики, виконувати вимоги внутрішнього розпорядку.
 3. На протязі проходження практики вести щоденник.
 4. Своєчасно подати керівникові практики письмовий звіт про виконання всіх завдань та щоденник.
 5. Скласти залік з практики.
     Чітке дотримання правил охорони праці і техніки безпеки під час проходження практики є обов'язковим для всіх студентів.
    За два тижні до початку практики студенти повинні пройти загальний інструктаж з техніки безпеки, а безпосередньо перед початком екскурсій практики  інструктаж з охорони праці на об’єкті практики (на робочому місці).​​

ЩОДЕННИК.docЩОДЕННИК.doc

Робоча програма.docРобоча програма.doc

Догов_р на практику.docДогов_р на практику.doc

Опис практик.docxОпис практик.docx

  Місця проходження практики ​

 

 Звіти практики

 
​     Зміст звіту з практики повинен бути індивідуальним. У звіті повинні бути відображені наступні питання:
 • загальна характеристика підприємства (організації);​
 • технологія виробництва (перелік послуг, що надаються організацією);
 • характеристика продукції (послуг);
 • опис робочих місць, на яких працював студент;
 • інструменти та обладнання;
 • індивідуальне завдання та результати його виконання.

     В окремих розділах звіту розглядаються питання охорони праці, організації та управління виробництвом і наданню послуг. 

    ​ Звіт виконується на одній стороні паперу формату А4 (297 х 210 мм), ілюструється необхідними схемами, графіками та рисунками, оформляється у відповідності з вимогами ЄСКД. Загальний обсяг звіту з практики може становити приблизно 10 - 30 с.​

 ​

          Переддипломна практика  є важливим елементом практичної підготовки студентів та їх становленню як кваліфікованих працівників в сфері телекомунікацій та згідно навчального плану підготовки спеціалістів проходження переддипломної практики студентами 4- го курсу спеціальності  6.050903 “Телекомунікації” передбачено 3 тижні.

     Переддипломна практика проводиться згідно "Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України" та навчального плану напряму 6.050903 “Телекомунікації

 

Метою практики є ознайомлення і вивчення безпосередньо на виробництві сучасних інформаційно-телекомунікаційних мереж та накопичення інформації для написання дипломної бакалаврської роботи.

 


Преддипломная практика студентов 4 курса

 

Преддипломная практика является важным элементом практической подготовки студентов и их становлению как квалифицированных работников в сфере телекоммуникаций и согласно учебному плану подготовки специалистов прохождения преддипломной практики студентами 4-го курса специальности 6. 050903 "Телекоммуникации" предусмотрено 3 недели.

 

Преддипломная практика проводится согласно "Методическим рекомендациям по составлению программ практики студентов высших учебных заведений Украины" и учебного плана направления 6.050903 "Телекоммуникации"

 

Целью практики является ознакомление и изучение непосредственно на производстве современныхинформационно-телекоммуникационных сетей и накопления информации для написания дипломной бакалаврской работы.

 


Pre-diploma practice of students 4 courses

Pre-diploma practice is an important element of practical training of students and their formation as skilled workers in telecommunications and in accordance curriculum specialists undergraduates tudents practice passing 4th coursein 6 050 903 "Telecommunications" provides for 3 weeks.

 

Pre-diploma practice is carried out according to the "guidelines on programming practice of university students Ukraine" and curriculum direction 6.050903 "Telecommunications"

 

The aim is to introduce the practice and study of directly on the modern information and telecommunication networks and collect information for writing bachelor thesis work.​             Переддипломна практика  є важливим елементом практичної підготовки студентів та їх становленню як кваліфікованих працівників в сфері телекомунікацій та згідно навчального плану підготовки спеціалістів проходження переддипломної практики студентами 6- го курсу спеціальності 7.05090301  «Інформаційні мережі звя'зку» передбачено 7 тижнів.

    Переддипломна практика проводиться згідно "Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України" та навчального плану спеціальності 7.05090301  «Інформаційні мережі звя'зку».

 

Метою практики є ознайомлення і вивчення безпосередньо на виробництві сучасних інформаційно-телекомунікаційних мереж.

 


Преддипломная практика студентов 6 курса

 

Преддипломная практика является важным элементом практической подготовки студентов и их становлению как квалифицированных работников в сфере телекоммуникаций и согласно учебному плану подготовки специалистов прохождения преддипломной практики студентами 6-го курса специальности 7. 05090301 «Информационные сети связи» предусмотрено 7 недель.

 

Преддипломная практика проводится согласно "Методическим рекомендациям по составлению программ практики студентов высших учебных заведений Украины" и учебного плана специальности 7. 05090301 «Информационные сети связки».

 

Целью практики является ознакомление и изучение непосредственно на производстве современных информационно-телекоммуникационных сетей.

 


Pre-diploma practice of students 6th year

 

Pre-diploma practice is an important element of practical training of students and their formation as skilled workers in telecommunications and in accordance curriculum specialists passage undergraduate students practice 6th course in 7 05090301 "Informational-connecting Network" provides 7 weeks.

 

Pre-diploma practice is carried out according to the "guidelines on programming  practice of university students Ukraine" and the specialty curriculum 05,090,301 7. "Informational-connecting Network."

 

The aim is to introduce the practice and study directly in the production of modern information and telecommunication networks.​

 


Opis_zvitu_z_praktiki (Yandovich) (1).pdfOpis_zvitu_z_praktiki (Yandovich) (1).pdf

Opis_zvitu_z_praktiki_Bielavin.pdfOpis_zvitu_z_praktiki_Bielavin.pdf

Opis_zvitu_z_praktiki_Bobruiko.pdfOpis_zvitu_z_praktiki_Bobruiko.pdf

Opis_Zvitu_Z_Praktiki_Kalambet (1).pdfOpis_Zvitu_Z_Praktiki_Kalambet (1).pdf

Opis_Zvitu_Z_Praktiki_Radchenko.pdfOpis_Zvitu_Z_Praktiki_Radchenko.pdf

Opis_zvitu_z_praktiki_Savchenko.pdfOpis_zvitu_z_praktiki_Savchenko.pdf

Opis_Zvitu_Z_Praktiki_Shevchenko.pdfOpis_Zvitu_Z_Praktiki_Shevchenko.pdf

Опис практики Ліщенко.pdfОпис практики Ліщенко.pdf

Отчет по практике_Островський.pdfОтчет по практике_Островський.pdf

Печора звіт з практики.pdfПечора звіт з практики.pdf

         Науково-дослідна практика  є важливим елементом науково-дослідної роботи магістрів в плані опрацювання прикладної та експериментальної частини  їх дисертаційної роботи, реалізації їх ідей, досліджень, отриманих результатів  на практиці та становленню їх як кваліфікованих працівників в сфері телекомунікацій. Вона є складовою частиною навчального плану підготовки магістрів на завершальному етапі їх роботи над магістерською дисертацією, а саме в 4 семестрі.  Науково-дослідна практика проводиться згідно "Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України" та навчального плану за спеціальністю 8.05090301 «Інформаційні мережі зв’язку».

Метою практики є ознайомлення з основними видами робіт, що передбачені умовами  щодо складання ТЗ з НДР при проектуванні нових чи модернізації  існуючих розподілених інформаційних систем, розробці програмного забезпечення телекомунікаційних систем та інше.

 


Научно-исследовательская практика

 

Научно-исследовательская практика является важным элементом научно-исследовательской работы магистров в плане обработки прикладной и экспериментальной части их диссертационной работы, реализации их идей, исследований, полученных результатов на практике и становлению их как квалифицированных работников в сфере телекоммуникаций. Она является составной частью учебного плана подготовки магистров на завершающем этапе их работы над магистерской диссертацией, а именно в 4 семестре. Научно-исследовательская практика проводится согласно "Методическим рекомендациям по составлению программ практики студентов высших учебных заведений Украины" и учебного плана по специальности 8.05090301 «Информационные сети связи».

 

Целью практики является ознакомление с основными видами работ, предусмотренных условиями по составлению ТС из ГДР при проектировании новых или модернизации существующих распределенных информационных систем, разработке программного обеспечения телекоммуникационных систем и др.

 


          Researchpractice

 

          Researchpractice is an important research masters in terms of processing applied and experimental part of the thesis, the realization of their ideas, research, the results obtained in practice and their formation as skilled workers in the field of telecommunications. It is the part of the curriculum for masters at the final stage of work on the master's thesis, namely 4 semester. Researchcarrie dout in accordance practice "guidelines on programming practice of university students Ukraine" and the curriculum of the specialty 8.05090301 "Information communication networks".

 

           The aim of the practice is to familiarize with the main types of work, provided the conditions for drawing up vehicle fromthe GDR in the design of new or up grading existing distributed information systems software development of telecommunication systems and more.​

 

​​​​​