Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Наші видання

 
  
Анотація
  
Системный подход к анализу и проектированию сложных систем. Системный проект : (научная монография) / Л.К. Голышев. - К.:НТУУ "КПІ", 2011.-555 с
Книга присвячена викладенню теоретичних основ та методології системного підходу як інструмента аналізу та проектування складних систем. Містить основні ідеї, концепції, методологію системного проектуванння та її використання при розробці проекта складної системи, зокрема, на етапах дослідження, аналіза та синтеза. Велика увага приділяється розгляду нових, мало досліджених проблем системного проектування складних систем, що виникають при проектуванні та створенні масштабних систем, подібних до сучасних телекомунікаційних, комп'ютерних, технологічних та інших систем. Призначається для студентів старших курсів інженерних спеціальностей за напрямком "Комп'ютерні науки", аспірантів та наукових працівників, чия спеціалізація пов'язана з виконанням системних досліджень та проектів.
Концептуальное проектирование информационно-аналитических систем  для сложных административных структур стратегического уровня управления: Л.С.Глоба, Л.К.Голышев, М.Ю. Терновой :Научн. монография.-К.:ГП "Информационно- аналитичиское агенство", 2009.-340 с
Книга присвячена проблемам підтримки системно-аналітичної діяльності, в напрямку проектування та створення масштабних інформаційних (інформаційно-аналітичних) систем (ІС, ІАС) в структурі деякої цільової системи (ЦС).
Основна увага приділяється розгляду струткури, архітектури та функціональної частини ІАС, питанням побудови інформаційно-логічної моделі системи, концептуальному проектуванню баз данних, організації та обробці потоків інформації в системі.
Збірник задач з теорії випадкових  процесів та її застосувань у фінансовій математиці та теорії ризику / Д.В.Гусак, О.М.Кулик, Ю.С.Мішура, А.Ю.Пилипенко. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - 287с.
Збірник задач є посібником до курсу теорії випадкових процесів і споріднених з ним спеціальних курсів для спеціальностей "математика", "статистика", "прикладна математика". Задачі у збірнику мають різний ступінь складності та розраховані на читачів, що знаходяться на різних етапах опанування теорії випадкових процесів. Збірник містить ряд задач теоретичного плану та задач підвищеної складності, що можуть бути корисними для студентів та аспірантів, які займаються  поглибленим вивченням теорії випадкових процесів та її застосувань. Деякі розділи містять застосування теорії випадкових процесів до задач фінансової математики; задачам з теорії ризику присвячено окремий розділ.
О.І.Ладик, О.М.Лебедєв. “Основи дискретної схемотехніки”: метод. вказівки до викон. лабор.і контр. робіт для студ. техн. спец.-К.:НТУУ "КПІ", 2008.
Метою посібника є надання допомоги студентам в дослідженні параметрів та вольт-амперних характеристик напівпровідникових електронних елементів  з застосуванням електровимірювальних приладів.
Методика передбачає знаходження параметрів елементів як шляхом вимірювання, так і розрахунком за статичними характеристиками, а також дослідження впливу температури на статичні характеристики та параметри елементів.
В посібнику наведено методику дослідження параметрів елементів при роботі у вузлах апаратури – підсилювачах та електронних ключах: вибору точки „спокою”, розрахунку статичних та робочих параметрів елементів, умов забезпечення неспотвореного підсилення у підсилювачах та високої швидкодії  електронних ключів, а також частотні та часові параметри.
Виконання робіт за наведеними методиками мають за мету закріплення лекційного матеріалу та практичних навичок вимірювання параметрів транзисторів та їх дослідження в різних режимах роботи, що забезпечить зв’язок між теорією та практичними вміннями і  є важливим чинником сучасної підготовки інженерів.
Лебедєв О.М., Ладик О.І. Основи мікросхемотехніки метод. вказівки. – К.: Політехніка, 2008. – 60 c.
Сучасні вимоги до інженерів з телекомунікацій ґрунтуються на ґрунтовних науково-технічних знаннях та вміннях розв’язувати практичні задачі в тому числі дослідження фізичних процесів в елементах апаратури телекомунікаційних систем та мереж.
При таких дослідженнях застосовують як відповідні комп’ютерні програми та пакети програм MicroLogic, MicroCap, WorkBench, MathLab, MathCad, так і фізичне моделювання та вимірювання параметрів контрольно-вимірювальними приладами на базі сучасних методик.
Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам в дослідженні параметрів та характеристик напівпровідникових ІМС з застосуванням електровимірювальних приладів.
Методика передбачає знаходження параметрів цифрових та аналогових ІМС як шляхом вимірювання, так і розрахунком за статичними  та  динамічними характеристиками, а також дослідження впливу навантаження та напруги  живлення   на характеристики та параметри ІМС.
Виконання робіт за наведеними методиками забезпечить закріплення теоретичного та лекційного матеріалу на приладах вимірювання параметрів ІМС та їх дослідження, що забезпечить зв’язок між теоретичними та практичними знаннями, що є важливим чинником сучасної підготовки інженерів.
Дослідження властивостей біполярних та польових транзисторів: Метод. вказівки до викон. лабор. робіт для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / Уклад.: Ладик О.І. , Лебедєв О.М. – К.: НТУУ "КПІ", 2006 – 120 с.
Метою посібника є надання допомоги студентам в дослідженні параметрів та вольт-амперних характеристик напівпровідникових електронних елементів з застосуванням електровимірювальних приладів. Методика передбачає знаходження параметрів елементів як шляхом вимірювання, так і розрахунком за статичними характеристиками, а також дослідження впливу температури на статичні характеристики та параметри елементів. В посібнику наведено методику дослідження параметрів елементів при роботі у вузлах апаратури - підсилювачах та електронних ключах: вибору точки "спокою", розрахунку статичних та робочих параметрів елементів, умов забезпечення неспотвореного підсилення у підсилювачах та високої швидкодії електронних ключів, а також частотні та часові параметри.
Л.С.Глоба. Навчальний посібник «Математичні основи побудови інформаційно-телекомунікаційних систем» для студентів спеціальності 8.092401 «Телекомунікаційні системи та мережі» //К.: НТУУ «КПИ», 2006. - 356 с.
Наведено математичні методи аналізу інформаційних потоків та архітектур сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, а саме: систем мобільного зв’язку сучасних контакт-центрів та територіально розподілених інформаційних систем. Викладено основи комплексної методології синтезу оптимальної структури розподіленого, зокрема в Інтранет-мережі, інформаційного середовища й аналізу ефективності функціонування розподілених в інформаційно-телекомунікаційному середовищі корпоративних систем прикладного призначення.
Для студентів технічних спеціальностей ВНЗ, а також аспірантів, викладачів, фахівців у галузі телекомунікацій та інформаційних технологій.
Ладик О.І. , Лебедєв О.М. Основи дискретної схемотехніки: Навч. посіб. / За ред. М.Ю.Ільченко – К.: НТУУ "КПІ", 2006 – 216 с. Під грифом МОН України.
Розглянуто схемотехніку сучасної дискретної елементної бази радіоелектронної апаратури різного призначення, телекомунікаційних систем, обчислювальної та вимірювальної техніки, систем керування та автоматики тощо. Викладено основи побудови дискретних напівпровідникових та електровакуумних елементів, фізичні основи їх роботи у статичному та динамічному режимах, параметри та вольт-амперні характеристики, застосування їх у вузлах радіоелектронної апаратури. Для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки з телекомунікацій, радіоелектронної та обчислювальної техніки тощо.
Лебедєв О.М., Ладик О.І. Цифрова схемотехніка. / за редакцією Ільченка М.Ю. – К.: Арістей, 2005. – 247 с.
У навчальному посібнику розглянуто аналіз та синтез цифрових елементів і пристроїв, які є основою сучасної елементної бази електронної апаратури різного призначення, – телекомунікаційних систем, обчислювальної та вимірювальної техніки, систем керування й автоматики, мікропроцесорної техніки тощо. Викладено основи алгебри логіки та схемотехніку цифрових елементів і пристроїв: логічних елементів, електронних ключів, тригерів, цифрових вузлів, принцип їх роботи, позначення, параметри та характеристики і схемне виконання на їх основі інтегральних мікросхем.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямками підготовки «Телекомунікації», «Комп'ютерні науки», «Радіотехніка», «Автоматика» тощо і вивчають дисципліни «Аналогова та цифрова електроніка», «Цифрова техніка та мікропроцесори», «Основи схемотехніки», «Основи радіоелектроніки», «Основи мікроелектроніки» та ін.
Лебедєв О.М., Ладик О.І. Цифрова техніка. – К.: Політехніка, 2004. – 320 c.
Розглянуто питання аналізу та синтезу цифрових елементів і пристроїв, які є основою сучасної елементної бази радіоелектронної апаратури різного призначення, – телекомунікаційних систем, обчислювальної та вимірювальної техніки, систем керування й автоматики, мікропроцесорної техніки тощо. Викладено основи алгебри логіки та схемотехніку цифрових елементів і пристроїв: логічних елементів, ключів, тригерів, формувачів імпульсних сигналів, принцип їх роботи, позначення, параметри та характеристики і схемне виконання на їх основі інтегральних мікросхем.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Електронні апарати», «Телекомунікації», «Радіотехніка» і вивчають дисципліни «Аналогова та цифрова електроніка», «Цифрова техніка та мікропроцесори», «Основи схемотехніки», «Основи радіоелектроніки», «Основи мікроелектроніки» та інші дисципліни з радіотехніки, радіоелектроніки, обчислювальної техніки, телекомунікацій.
С.В.Толюпа, О.І.Ладик Електрорадіоматеріали та пасивні електронні елементи техніки зв'язку та АСУ. – К.: НТУУ "КПИ", 2004.
Це видання є навчальним посібником за темою “Хімія та електроматеріали”, написаний відповідно до курсу “Основи схемотехніки”. Даний навчальний посібник вміщує матеріал про будову речовин, основні фізичні явища та властивості електротехнічних матеріалів, а також про основні пасивні елементи радіоелектронної техніки та техніки зв’язку в дискретному та інтегральному виконанні.
Навчальний посібник призначений для використання в навчальному процесі Київського інституту телекомунікацій та інформатизації, а також може застосовуватися в інших вищих та середніх спеціальних навчальних закладах за фахом радіоелектроніки та телекомунікацій.
Глоба Л.С. Математичні основи побудови інформаційно-телекомунікаційних мереж. – К.: Політехніка, 2003. – 276 с.
Викладено основи комплексної методології синтезу оптимальної структури розподіленого, зокрема і в Iнтранет-мережі, інформаційного середовища й аналізу ефективності функціонування розподілених в інформаційно-телекомунікаційному середовищі корпоративних систем прикладного призначення.
Для студентів технічних спеціальностей вищих закладів освіти.