Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 Підручники і навчальні посібники

 

Підручники, навчальні посібники ІТС за 2006-2014 рр.


1. Ладик О.І. , Лебедєв О.М. Основи дискретної схемотехніки: Підручник. / За ред. М.Ю.Ільченко – 2-ге видання. К.: НТУУ "КПІ", 2011 – 240 с. Під грифом МОН України.

2. О.В.Корнейко, О.В.Кувшинов, О.П.Лежнюк, С.П. Лівенцев, Л.М. Сакович, Л.О. Уривський. "Основи теорії телекомунікацій" : Підручник / За ред. М. Ю. Ільченка. - К.:  Вид-во Інституту спец-го зв’язку та захисту інф-ції НТУУ «КПІ», 2010. -  786 с. : іл.

3. М.Л.Бірюков, В.В.Максимов, Н.Р.Тріска «Цифрові системи передавання в електрозв’язку. Аналого-цифрове та цифро-аналогове перетворення сигналів». Навчально-методичний посібник. Київ. НТУУ «КПІ» 2010. с.122.

4. Созоник Г.Д., Уривський Л.О. «Теорія електричного зв’язку». Методичні вказівки до лабораторних робіт напряму «Телекомунікації». Київ. НТУУ»КПІ» 2010. с.52.

5. Наритник Т.М., Волков В.В. "Радіорелейні та тропосферні системи передачі" Навчальний посібник, 2009р. -331с.

6. Брагін А.С., Вульпе О.А. "Передавальні та приймальні пристрої систем радіозв'язку". Навчальний посібник. - ІВЦ "Політехніка" 2009, -130с.

7. Пилипенко А.Ю. та інш. «Збірник задач з теорії випадкових процесів та її застосувань». Навчальний посібник. -К.: "Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет",– 2009, - 398с.

8. Лебедєв О.М., Ладик О.І., Прищепа Т.О. "Дослідження функціональних властивостей аналогових і цифрових пристроїв". Методичні вказівки. - Київ: НТУУ "КПІ" 2009 - 30с.

9. Т.Н. Нарытник, В.В. Волков, Ю.В. Уткин "Радиорелейные и тропосферные системы передачи". Учебное пособие. - К; Основа, 2008. - 696с.

10. О.І.Ладик, О.М.Лебедєв "Основ мікросхемотехніки. Дослідження властивостей інтегральних мікросхем". Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. - Киев: НТУУ"КПИ", 2008 - 60 с.

11. О.І.Ладик Навчально-методична праця-дистанційний курс "Основи дискретної схемотехніки" (Сертифікат НМП №1566).

12. Кравчук С.О., Шонін В.О. та ін.: Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології / Підручник. 2-ге вид.- К.: Каравела, 2007. - 640с.

13. Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. Збірник задач. –К.: Видавничий дім “Cлово”. 2007.- 472 с. Підручник.

14. Кравчук С.А., Шонин В.А. Основы программирования на языке Java: Учеб. пособ.- К.: Норита плюс, 2007.- 280 с.

15. Кравчук С.О., Шонін В.О. Основи комп'ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: Навч. Посібник. 2-ге видання.- К.: Каравела, 2006. - 344с.

16. Бунін С.Г., Олійник В.Ф., В.Г.Сайко та ін. "Комп'ютерні мережі з бездротовим доступом". Київ, НІКА-Центр. 2007р. 293ст. Навчальний посібник.

17. Максимов В.В., Вульпе О.А. "Імітаційне моделювання електронних компонентів, вузлів та пристроїв в середовищі пакету ELECTRONICS WORKBENCH". Навчально-методичний посібник. – К.; ІВЦ «Політехніка», 2008. – 108с., іл..

18. Карнаух В.Я. Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу "Теорія електричних кіл". 2007.

19. Ладик О.І. , Лебедєв О.М. Основи дискретної схемотехніки: Навч. посіб. / За ред. М.Ю.Ільченко – К.: НТУУ "КПІ", 2006 – 237 с. Під грифом МОН України.

20. Дослідження властивостей біполярних та польових транзисторів: Метод. вказівки до викон. лабор. робіт для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / Уклад.: Ладик О.І., Лебедєв О.М. – К.: НТУУ "КПІ", 2006 – 120 с.

21. Навчальний посібник «Математичні основи побудови інформаційно-телекомунікаційних систем» для студентів спеціальності 8.092401 «Телекомунікаційні системи та мережі» / Сост.: Л.С.Глоба. - К.: НТУУ  «КПИ», 2006. - с. 356.

22.      Системи зв’язку з рухомими об’єктами / С.О. Кравчук, О.Г. Голубничий, А.Г. Тараненко, В.Г. Потапов, О.П. Ткаліч: підручник. – К.: Спринт-Сервіс, 2012.–452 с.
23. Навчальний посібник з грифом МОН України; Бирюков Н.Л., Максимов В.В., Триска Н. Р. Единицы измерения уровня сигнала и другие применения логарифмов в электросвязи: учебно-методическое пособие. – К.: НТУУ «КПИ», 2013. – 60 с.  українською мовою.
24.
Навчальний посібник: Л.С.Глоба, Дяденко О.М., Чердинцева В.Ф. Електронне навчальне видання, конспект лекцій з дисципліни «Операторська платформа надання послуг», Рекомендовано вченою радою  ІТС НТУУ «КПІ», 2013 р., 191 стор.
25. Вульпе О.А. навчальний посібник з грифом МОН України; Навчальний посібник "Метрологічне забезпечення телекомунікаційних систем та мереж". українською мовою; № листа МОН 7164; дата 12.02.2014.
26. Лошаков В.А,  Наритник Т.Н., Шостко І.С., Сабурова С.О., Ощепков М.Ю., Півнюк О.В. Системы и стандарты цифрового телевидения Навч.посібник.-Харків.:ХНУРЕ.-2014.-638с.

27.1. Розробка інформаційних ресурсів та систем: підручник. У 2 т. / Л.С.Глоба (Том 1: «Розподілені системи», «Розподілені системи. Поняття розподіленого середовища», «Зв’язок», «Процеси», «Іменування», «Синхронізація») - К.: НТУУ "КПІ", 2014. Т.1. - 376 с. - Бібліогр.: с.369-376. - 300 пр. ISBN 978-966-622-649-8, ISBN 978-966-622-650-4 (T.1)
27
.2. Глоба Л.С., Кот Т.М, Навчальний посібник, «Розробка інформаційних ресурсів та систем», Рекомендовано вченою радою  ІТС НТУУ «КПІ», 2013 р.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 12; дата отримання грифу 23.12.2013.
28. Розробка інформаційних ресурсів та систем: підручник. У 2 т. / (Том 2: «Несуперечність і реплікація», «Відмовостійкість», «Захист інформації», «Розподілені системи об’єктів», «Розподілені файлові системи», «Розподілені системи документів», «Розподілені системи узгодження», «Пошукові системи»), - К.: НТУУ "КПІ", 2015. Т.2. - 376 с. - Бібліогр.: с.366-373. - 300 пр. ISBN 978-966-622-649-8, ISBN 978-966-622-651-1 (T.2)
29.  Лошаков В.А, Наритник Т.Н., Шостко І.С., Сабурова С.О., Ощепков М.Ю., Півнюк О.В. Системы и стандарты цифрового телевидения Навч.посібник. - Харків.: ХНУРЕ. - 2014.  638с.  українською мовою.
30. Вакуленко О.В. Польові кабелі зв'язку: навч. посібник. ДСК. - К.: ВІТІ ДУТ, 2014. - 182 с.  українською мовою; № протоколу метод. ради 2; дата 6/10/2015.
31.  Мошинська А.В. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Прикладна теорія інформації для телекомунікацій» для студентів денної форми навчання для напрямів підготовки магістр/спеціаліст 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі» [Електронний ресурс] / А. В. Мошинська ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,10 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 80 с. : табл., іл. – Назва з екрана.(http://ela.kpi.ua/handle/123456789/13708).
32. Уривський, Л. О. Прикладна теорія інформації для телекомунікацій [Електронний ресурс]: методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання індивідуальних завдань для студентів спеціальності «Телекомунікаційні системи та мережі» денної форми навчання / Л. О. Уривський, А. В. Мошинська, К. А. Прокопенко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 231 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 92 с. – Назва з екрана. (http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11839).
33. Уривський, Л. О. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прикладна теорія інформації для телекомунікацій» для студентів денної форми навчання для напрямів підготовки магістр/спеціаліст 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі» [Електронний ресурс] / Л. О. Уривський, А. В. Мошинська, К. А. Прокопенко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 425 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 37 с. – Назва з екрана. (http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11838).