Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Науково-дослідний інститут телекомунікацій

 
​Організований у 1990р. 
Директор: академік НАН України, д.т.н., проф. Ільченко Михайло Юхимович
Заступник директорa: Кравчук С.О.​
   Науково-дослідний інститут телекомунікацій (НДІ ТК) є основним структурним підрозділом науково-дослідної частини НТУУ «КПІ», що на заса-дах самофінансування здійснює діяльність згідно з Положенням, затвердженим ректором університету. Цим положенням сформульована мета створення НДІ ТК, а саме – вирішен-ня важливих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, впровадження розробок
НДІ та участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів і кандидатів наук) і взаємодія з учасниками навчального процесу. В складі НДІ ТК працюють як штатні співро-бітники так і сумісники із чмсла викладачів, докторантів, аспірантів, студентів ІТС та інших навчально-наукових підрозділів університету. Співробітники НДІ ТК можуть брати участь у навчальному процесі як сумісники чи на засадах погодинної оплати.
   У складі інституту 8 наукових підрозділів – науково-дослідних лабораторій, а також між-народний науковий журнал «Information and Telecommunication Sciences». Назви підрозділів
наведені на рисунку. Наукові дослідження та практичні розробки в НДІ виконують майже 50 штатних співробітників та 60 сумісників з числа викладачів, науковців, докторантів, ас-пірантів та студентів.
МетаНДІ ТК — вирішення важливих науково-технічних проблем у сфері телекомунікацій, виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, впровадження розробок НДІ
ТК та участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів і кандидатів наук) і взаємодія з учасниками навчального процесу.
   МетаНДІ ТК — вирішення важливих науково-технічних проблем у сфері телекомунікацій, виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, впровадження розробок НДІ
ТК та участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів і кандидатів наук) і взаємодія з учасниками навчального процесу.
 

 Головні напрямки наукової діяльності інституту

 
  • Телекомунікаційне забезпечення ннайважливіших національних програм розвитку інформатизації, науки, освіти та економіки України;
  • Розробка та обгрунтування пропозицій та рекомендації щодо вибору найбільш перспективних для умов України телекомунікаційних комплексів, систем та технологій, їх впровадження для вирішення задач інформатизації суспільства, у тому числі, засобів управління інформаційними процесами, термінального обладнання для роботи з неоднорідними інформаційними потоками в умовах інтеграції різних послуг: мультимедійних, Інтернет та інш.;
  • Розвиток критичних та економічно-ефективних телекомунікаційних технологій, здатних забезпечити конкурентноспроможність вітчизняного обладнання на внутрішньому та зовнішньому ринках, у тому числі розробка науково-технічних основ створення нових високошвидкісних мікрохвильових систем широкосмугового радіодоступу й розподільних радіосистем на іх основі;
  • Створення наукових основ побудови нових класів твердотільних резонаторів і фільтруючих пристроїв, а також монолітних планарних інтегральних частотно-вибіркових структур; 
    Створення умов для впровадження прогресивних форм навчання та підвищення кваліфікації, в тому числі методик дистанційного навчання.​
 

 Наукові напрями та ключові результати

 
Технології створення телекомунікаційних систем та мереж:
– Побудова телекомунікаційних мереж на базі технології NGN, зокрема мереж нанорівня;
– Рішення щодо підвищення пропускної здатності та завадозахищеності систем широ-космугового радіодоступу;
– Супутникові телекомунікації;
– Волоконно-оптичні технології різного призначення.
Програмно-апаратні засоби та системотехніка телекомунікацій:
– Програмно-апаратні засоби створення телекомунікаційних систем;
– Апаратно-програмні пристрої для радіомереж, що самоорганізуються, зокрема з вико-ристанням надширокосмугових імпульсних сигналів;
– Радіорелейні та тропосферні системи телекомунікацій;
– Апаратно-програмні засоби просторово-часової обробки сигналів.
Інфокомунікаційні комп’ютерні системи та мережі:
– Дослідження інформаційних можливостей каналів із багатопозиційними сигналами;
– Мережі доступу до інформаційних ресурсів;
– Розподілені інфокомунікаційні системи обробки інформації.

naprymok Kravchuk 2020 4.pngnaprymok Urivskiy 2020 1.png
naprymok Globa 2020 3.pngnaprymok Naritnik 2020 3.pngnaprymok Zаhаrov 2020 1.png  naprymok Романов 2020 1.png
naprymok Лисенко 2020 1.png