Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Швидкий запуск

Назва теми

Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 2015 р.

Опис

У 2015р. до виконання наукових досліджень залучався 35 працівник професорсько-викладацького складу і 43 студента.  Науково-дослідні роботи були впроваджені в 4 нових курсах, 30 - нових лабораторних роботах, 2 – нових комп’ютерних практикумах, 46 - оновлених лекціях, 3 - нових навчальних дисциплінах; при створенні 2 навчальних посібників, 4 методичних вказівок; при виконанні кваліфікаційних робіт: магістерських робіт – 30, дипломних робіт спеціаліста – 21, бакалаврських робіт – 42.

Впровадженні в навчальний процес ІТС наукові дослідження збагачують лекційні матеріали, лабораторні роботи і практикуми фахових курсів та дозволяють зберігати високий науковий рівень викладання на факультеті ІТС.

Для удосконалення навчального процесу і наукової роботи студентів, за благодійною допомогою компанії «АСТЕЛІТ», створено та обладнується  наукова лабораторію «LIFE:)LAB» і оновлено лекційну аудиторію. В лабораторній аудиторії life:)lab буде встановлено відповідне телекомунікаційне обладнання (комутатор MSC, системи живлення , сервери для роботи студентів з телекомунікаційним обладнанням, контролер BSC), а інша буде адаптована для роботи віддаленої роботи студентів з встановленим телекомунікаційним обладнанням.

Приклади впровадження результатів наукових розробок у навчальний процес:
Результати НДР "Дослідження нових ефектів електромагнітної взаємодії в твердотільних планарних резонаторах і розвиток теорії фільтрів для засобів телекомунікацій" (кер. Захаров О.В.) впроваджено в навчальний процес при викладанні лекційного матеріалу за такими курсами:
- Автоматизація проектування НВЧ телекомунікаційних пристроїв і систем;
- Теорія нелінійних кіл та систем;
- Використання нових технологій при розробці НВЧ телекомунікаційних пристроїв та систем.
До виконання залучалось 2 студента. За результатами наукових досліджень студентами підготовлено до захисту 2 курсових проекти.

Результати НДР «Дослідження методів підвищення ефективності неперервної передачі обслуговування в системах широкосмугового радіодоступу» (кер. Кравчук С.О.)  впроваджено у навчальний процес Інституту телекомунікаційних систем НТУУ "КПІ" при розробленні:
-  двох нових лекційних курсів з дисципліни “Методи організації широкосмугового радіодоступу”(передача обслуговування в системах LТE)
та одного циклу лабораторних робіт з кредитних модулів
- «Системи мобільного зв’язку»
- "Безпроводові мережі"
з дисципліни “Технології безпроводових телекомунікаційних систем”.
До виконання НДР залучено 9 студентів.

Результати НДР «Дослідження ефективності використання імпульсних надширокосмугових сигналів у системах радіозв’язку різного масштабу і радіомережах» (відп. вик. Трубаров І.В.)  впроваджено у навчальний процес Інституту телекомунікаційних систем НТУУ "КПІ":
- додано до матеріалів лекцій з дисципліни «Передавальні та приймальні пристрої».

Результати НДР «Розробка цифрового модемного обладнання станцій загоризонтного зв'язку нового покоління і систем радіозв'язку малих космічних апаратів» (відп. вик. Кайденко М.М.) впроваджено в навчальний процес при:
- викладанні курсу «Програмні засоби в телекомунікаційних системах» (розділ «Імітаційне моделювання фізичного рівня сучасних безпроводових систем”).
- Розроблено лабораторну роботу «Створення візуально-орієнтованої моделі цифрового каналу передачі інформації з завадостійким кодуванням за стандартом ІЕЕЕ 802.16-2009» (курс «Програмні засоби в телекомунікаційних системах»).
До виконання НДР в 2015 році залучено 2 студентів. Захищено 1 магістерську роботу та 2 бакалаврських  роботи.

Результати НДР "Розробка радіолінії із гігабітною пропускною здатністю терагерцового діапазону для надвисокошвидкісних розподільчих мереж доступу" (кер. відп.вик. Наритнік Т.М.) впроваджено в навчальний процес при:
- викладанні навчальної дисципліни „Технології безпроводових телекомунікаційних систем” Модуля – 1 „Радіорелейні та тропосферні системи передачі” (розділ «Радіорелейні  системи передачі прямої  видимості»).
До виконання НДР в 2015 році залучено 2 студентів.

Результати НДР «Технологія обробки сервісів з інтеграцією інформаційних ресурсів в системах підтримки операційної діяльності підприємств зв’язку» (кер. Глоба Л.С.) впроваджено в навчальний процес при:
- оновленні  лекційних курсів «Створення та використання інформаційних ресурсів»
- новий розділ «Інтеграція гетерогенних інформаційних ресурсів»), «Інформаційні та програмні ресурси в ТКМ»
- новий розділ «Отримання інформації з використанням онтологій».
До виконання залучалось 6 студента (2 з оплатою).
За результатами наукових досліджень студентами захищено 4 магістерських роботи.
Захищена 1 кандидатська дисертація.

Результати НДР «Розробка уніфікованого пристрою завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку» (кер. Уривський Л.О.) впроваджено в навчальний процес за наступними курсами:
З 01 вересня 2015 року виконавцями НДР впроваджено оновлена навчальна дисципліна «Імітаційне моделювання систем та процесів» (магістри спеціальності «Телекомунікаційні системи та мережі»), оновлено зміст лабораторних занять з навчальної дисципліни «Прикладна теорія інформації для телекомунікацій» (магістри  та спеціалісти всіх спеціальностей ІТС).
Видано 2 навчальних посібника з методичними вказівками для виконання лабораторних робіт та індивідуальних завдань з дисципліни «Прикладна теорія інформації для телекомунікацій» для студентів денної форми навчання для напрямів підготовки магістр/спеціаліст.
До виконання залучалось 5 студентів (2 з оплатою). За результатами наукових досліджень студентами  3  кваліфікаційні роботи.

Результати НДР «Розробка принципів побудови безпроводових сенсорних мереж із самоорганізацією для моніторингу параметрів навколишнього середовища» (кер. Лисенко О.І.) впроваджено в навчальний процес при:
- розроблено новий кредитний модуль «Сенсорні телекомунікаційні мережі» для студентів спеціальностей «Технології та засоби телекомунікацій», «Телекомунікаційні системи та мережі», «Інформаційні мережі зв’язку»;
результати роботи використовуються в лекційному курсі, циклі практичних занять та лабораторних робіт (під час комп’ютерного практикуму) у кредитному модулі «Спеціальні розділи математики - 2»:
- «Приклади застосування теорії масового обслуговування в інформаційно-телекомунікаційних системах»,
- «Параметрична надійність технічних об’єктів»,
- «Зв’язок показників надійності та якості функціонування технологічних систем», «Нелінійне програмування».
Підготовлено до видання навчальний посібник з грифом НТУУ «КПІ», захищена 1 докторська дисертація, 7 магістерських робіт та 2 дипломні роботи спеціалістів.
До виконання залучалось 10 студентів (2 з оплатою).

Лауреатом IV Фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2015» став проект «Студентський наносупутник PolyITAN-2» співавтором проекта-переможця є Назарій Бендасюк (аспірант другого року навчання ІТС кер. проф. Ліпатов А.О., але починав роботу в проекті ще студентом, брав безпосередню участь у створенні, налаштуванні і експлуатації наземної станції управління) в рамках госпдоговірної теми за Договором №1520/1-13 «Виконання інженерних послуг: підготовка до запуску наносупутника» НДІ Т, кер. Б.М.Рассамакін, який також є співавтором проекту.

1.3. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених.

За 2015 рік подано 2 заявки на отримання патентів, опубліковано 91 стаття, 19 тез конференцій, захищено 2 кандидатських дисертацій (4 підготовлено до захисту), 30 магістерських робіт і 41 бакалаврські роботи захищено / підготовлено до захисту. В проектах приймали участь 36 молодих учених, 10 аспірантів, 93 студента, у тому числі 7 студентів з оплатою, впроваджено нових 30 лабораторних робіт.

На базі ІТС у 2015 році створено:

- 3 науково-технічні гуртки:
«Початкові наукові дослідження» (кер. Карнаух В.Я.). Гурток відвідують 15 студентів ІТС.
 «Системи високошвидкісного передавання інформації у безпроводових системах зв’язку», професор, д.т.н. Уривський Л.О., 8 студентів;
 «Організація телефонної мережі з програмною комутацією на базі технології Asterisk», доц. Максимов В.В., 5 студентів.

- 3 науково-дослідні лабораторії: (кер. Курдеча В.В.).
«Internet of things» – 5 студентів.
«Мікроконтроллери» - 4 студентів.
«Мережні без проводові технології» - 8 студентів.

- 4 науково-дослідні групи:
«Обробка інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах», керівник Терновой М.Ю., 5 студентів;
«Високонавантажені розподілені інформаційно-обчислювальні системи», керівник Алєксєєв М.О.
«Інформаційні технології надання послуг зв’язку» керівник професор, д.т.н. Глоба Л.С..
 «Математичні методи в телекомунікаціях» керівник професор, д.ф.-м.н. Пилипенко А.Ю.

У 2015 році подано проект для участі у програмі ЄС «Горизонт 2020» разом із студентами, науковий керівник проф. Лисенко О.І. Назва проекту: «Метод підвищення ефективності безпроводових сенсорних мереж екологічного призначення, побудованих на радіогідроакустичних буях».

У 2015 році в ІТС виконувалось 8 держбюджетних і 1 госпдоговірна НДР,  до виконання яких залучалося  102 студенти, з них 7 з оплатою. 93 студенти підготували або захистили кваліфікаційні роботи за тематикою НДР ( 30 магістрів, 21 спеціаліст і 42 бакалаври).

Вкладення

Створено о 18.01.2016 13:30 користувачем Татьяна Л. Иванова
Останні зміни внесено о 13.02.2018 15:32. Автор: Татьяна Л. Иванова