Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Швидкий запуск

Назва теми

Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 2014 р.

Опис

У 2014р. до виконання наукових досліджень залучалось 53 працівників професорсько-викладацького складу і 143 студента.  Науково-дослідні роботи були впроваджені в 16 - нових лабораторних роботах; 20 - нових лекціях; при створені нових розділів, оновлених лекцій, нових практичних занять в 19 навчальних дисциплінах, при виконанні курсових робіт, 3 навчальних посібників, 2 методичних вказівок, при виконанні кваліфікаційних робіт: магістерських робіт – 37, дипломних робіт спеціаліста – 29, бакалаврських робіт – 77.

Отримані в результаті реалізації робіт нові наукові результати збагачують лекційний матеріал основних курсів, дозволять зберегти високий науковий рівень викладання.

Для удосконалення навчального процесу і наукової роботи студентів створено та обладнано 3 наукові лабораторії:

- Назва лабораторії - Створення експериментальної ділянки мережі xDSL в лабораторії кафедри ТС.

- Назва лабораторії - Створення експериментальної ділянки мережі MPLS в лабораторії кафедри ТС.

- Назва лабораторії - Створення експериментальної ділянки первинної волоконно-оптичної мережі в лабораторії кафедри ТС.

 

Впровадження результатів наукових розробок у навчальний процес:

 

1. Результати НДР №2505-Ф "Дослідження адаптивних методів підвищення ефективності систем широкосмугового радіодоступу" використовувались при розробленні нові розділи з дисциплін:

- «Програмні засоби в телекомунікаційних системах»

- «Телекомунікаційні безпроводові системи»». 

Розроблено 3 нові лабораторні роботи з дисципліни  «Програмні засоби в телекомунікаційних системах» 

До виконання залучалось 2 студенти магістри (1 з оплатою). За результатами наукових досліджень 1 студентом захищено 1 магістерську роботу.

 

2. Результати НДР №2506-Ф "Дослідження властивостей надширокосмугових імпульсних радіосигналів і розробка на їх основі принципів побудови радіомереж, що самоорганізуються, і терміналів для них” використано для учбового процесу в , а саме - підготовлено лекції до курсу «Введення у спеціальність».

До виконання залучалось 3 студента (2 з оплатою) і 3 аспіранта. При виконанні НДР захищено 1 кандидатська дисертація (Войтенко Ю.Ю.) та 6 кваліфікаційних робіт студентів. Одна кандидатська дисертація підготовлена до подання у Раду по захисту дисертацій.

 

3. Результати НДР №2605-Ф "Дослідження нових ефектів електромагнітної взаємодії в твердотільних планарних резонаторах і розвиток теорії фільтрів для засобів телекомунікацій" впроваджено в навчальний процес при викладанні, та оновленні лекційного матеріалу за такими курсами:

- Теорія нелінійних кіл та систем;

- Автоматизація проектування НВЧ телекомунікаційних пристроїв і систем;

- Використання нових технологій при розробці НВЧ телекомунікаційних пристроїв та систем.

До виконання залучалось 2 студента. За результатами наукових досліджень студентами підготовлено до захисту 2 курсових проекти.

 

4. Результати НДР № 2625–П «Методи підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж із використанням телекомунікаційних аероплатформ»  впроваджено в навчальний процес при:

- розробці нового кредитного модулю «Сенсорні телекомунікаційні мережі»,

- викладанні курсу «Спеціальні розділи математики».

Створено нові лекції та практичні заняття за темами:

- «Приклади застосування теорії масового обслуговування в інформаційно-телекомунікаційних системах»,

- «Параметрична надійність технічних об’єктів»,

- «Зв’язок показників надійності та якості функціонування технологічних систем»,

- «Нелінійне програмування»).

З курсу «Теорія прийняття рішень та системний аналіз» створено:

- нова лекція «Прийняття рішень за умов багатокритеріальності. Методи переведення критеріїв в обмеження та послідовних поступок»,

- новий комп’ютерний практикум «Оптимізація мобільної телекомунікаційної системи із використанням векторного критерію»).

Розроблено нові лабораторні роботи з дисципліни «Екологічна безпека телекомунікацій»

- «Початок роботи з програмованою платою Arduino в ОС Widows»,

- «Передача даних між парою модулів XBee Series 2»,

- «Побудова безповодової сенсорної мережі ZigBee для моніторингу параметрів навколишнього середовища».

До виконання залучалось 6 студентів (1 з оплатою). За результатами наукових досліджень студентами захищено 5 магістерських робіт, 1 дипломний проект. Підготовлено до захисту 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

 

5. Результати НДР № 2619-П "Гетерогенне середовище з динамічною архітектурою для високопродуктивної обробки інформації в розподілених інформаційних системах " впроваджено в навчальний процес при викладанні лекційних курсів:

-  «Адміністрування ТКС»

(новий розділ - «Ефективне керування ресурсами в розподіленому середовищі»),

- «Створення та використання інформаційних ресурсів»

(новий розділ - «Виявлення паралелізму алгоритмів на основі аналізу графів»),

-  «Інтелектуальна обробка інформації»

(новий розділ «Розпаралелювання алгоритмів по інформаційному графу»).

Розроблено і постановлено 2 нові  комп’ютерні практикуми, а саме:

- «Алгоритми роботи з персистентними структурами» та

- «Алгоритми на деревах».

До виконання залучалось 6 студентів (2 з оплатою). При виконанні НДР захищено 12 - кваліфікаційних робіт.

 

6. Результати НДР № 2626-П «Синтез та конструктивна реалізація сигнально-кодових конструкцій в каналах з багатопозиційною маніпуляцією в системах супутникового та радіорелейного зв'язку» впроваджено в навчальний процес при створенні:

- нового розділу «Інформаційні можливості сигнально-кодових конструкцій» з дисципліни «Прикладна теорія інформації для телекомунікацій»,

- нового розділу «Сигнально-кодові конструкції в телекомунікаціях» з дисципліни «Основи теорії телекомунікацій».

До виконання залучалось 4 студента (2 з оплатою).

За результатами наукових досліджень студентами захищено 3 бакалаврських роботи та 1 магістерська.

Одна кандидатська дисертація підготовлена до захисту.

 

7. Результати НДР №2627–П «Розробка принципів, методів і схем передачі, прийому та обробки сигналів з сукупною смугою робочих частот 1-10 ГГц» впроваджено в навчальний процес за наступними курсами:

- "Архітектура схеми мобільного термінала і розробки методу селективного перетворювача приймача абонента";

- „Канал зв'язку для запитального трафика за допомогою технології LTE або WіMAX”;

- "Каналоутворююче встаткування ІГТМ";

- "Моделі й метод розрахунку параметрів бездротової ділянки розподільної мережі мобільного зв'язку в міліметровому діапазоні";

- "Супутникова розподільна мережа доставки сигналів до базових станцій ІГТМ".

Також створено нові лабораторні роботи та удосконалення існуючих в рамках курсу «Безпроводові телекомунікаційні системи-2» та «Методи проектування».

До виконання залучалось 7 студентів (3 з оплатою). За результатами наукових досліджень студентами  10  кваліфікаційних робіт.

 

8. Результати НДР №2628-П «Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу із гігабітною пропускною здатністю»
 впроваджено в навчальний процес при викладанні:

-  нових лекційних курсів «Проектування радіорелейних систем терагерцового діапазону»,

- з дисципліни «Безпроводові телекомунікаційні системи ТКС-1».

До виконання залучалось 4 студенти (всі з оплатою).

За результатами науково-дослідної роботи студентами захищено 3 магістерських роботи.

 

9. Результати НДР №2712-ф «Дослідження методів підвищення ефективності неперервної передачі обслуговування в системах широкосмугового радіодоступу» впроваджено у навчальний процес Інституту телекомунікаційних систем НТУУ "КПІ" при розробленні:

Нові лекційні курси з дисципліни “Методи організації широкосмугового радіодоступу”:

- передача обслуговування в системах LNE,

- вплив передачі обслуговування на пропускну здатність безпроводової систем

Нові лекційні курси з дисципліни “Технології безпроводових телекомунікаційних систем”. Та два цикли лабораторних робіт з кредитних модулів :

- “Системи мобільного зв‘язку”

- "Безпроводові мережі .

До виконання НДР залучено 5 студентів, захищено 2 магістерські роботи.

 

Вкладення

Створено о 02.02.2015 16:29 користувачем Татьяна Л. Иванова
Останні зміни внесено о 02.02.2015 16:40. Автор: Татьяна Л. Иванова