Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Швидкий запуск

Назва теми

Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 2013 р.

Опис

У 2013р. до виконання наукових досліджень залучалось 43 працівників професорсько-викладацького складу і 160 студентів. Результати їх науково-дослідних робіт знайшли відображення в 236 навчальних роботах. Науково-дослідні роботи були впроваджені в 10 - нових лабораторних роботах; 15 - нових лекціях; при створені нових розділів, оновлених лекцій, нових практичних занять в 21 навчальній дисципліні, при виконанні курсових робіт, навчальних посібників, методичних вказівок, при виконанні 141 кваліфікаційних робіт: магістерських робіт – 38, дипломних робіт спеціаліста – 25, бакалаврських робіт – 78.

Отримані в результаті реалізації робіт нові наукові результати збагачують лекційний матеріал основних курсів, дозволять зберегти високий науковий рівень викладання.

Впровадження результатів наукових розробок у навчальний процес:

1. Результати НДР  "Дослідження методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем" (№2406-Ф) впроваджено в навчальний процес при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів напряму “Телекомунікації”, за спеціальностями “Телекомунікаційні системи та мережі” і “Технології та засоби телекомунікацій”. Підготовлено новий лекційний курс з дисципліни “Методи організації широкосмугового радіодоступу”, вдосконалено лекційні курси та оновлено цикл лабораторних робіт з дисциплін “Програмні засоби в телекомунікаційних системах”, вдосконалено кредитні модулі «Безпроводові мережі» та «Системи мобільного зв‘язку» дисципліни Технології безпроводових телекомунікаційних системшляхом введення ряду нових розділів: «Моделювання радіоканалу із завмираннями», «Просторово-часове мультиплексування», «Пропускна здатність систем мобільного зв‘язку», «Багатостанційний доступ на базі просторового рознесення»; розроблені учбові комп'ютерні симулятори функціонування радіоканалу із завмираннями запровадженні в лабораторних роботах курсу “Системи мобільного зв‘язку”.

За матеріалами роботи в звітному періоді захищено 2 кандидатських дисертації.

 

2. Результати НДР "Дослідження адаптивних методів підвищення ефективності систем широкосмугового радіодоступу" (№2505-Ф) використовуються при підготовці курсу лекцій та лабораторних робіт з дисциплін:           

- оновлено курс «Програмні засоби в телекомунікаційних системах-2»;

- оновлено 2 лабораторні роботи: «Моделювання цифрових каналів передачі інформації в Matlab. Модуляція та демодуляція»;  «Моделювання цифрових каналів передачі інформації в Matlab. Завадостійке кодування з прямою корекцією помилок»;

- нова лабораторна робота „Создание визуально-ориентированной модели цифрового канала передачи информации»;

- в курсах «Сучасні технології в телекомунікаційних системах», «Системи мобільного зв’язку» оновлено цикл практичних та лабораторних робіт.

До виконання залучалось 2 студенти магістри. За результатами наукових досліджень 1 студентом захищено 1 бакалаврську роботу.

 

3. Результати НДР "Дослідження властивостей надширокосмугових імпульсних радіосигналів і розробка на їх основі принципів побудови радіомереж, що самоорганізуються, і терміналів для них” (№2506-Ф) використано для учбового процесу в ІТС під час вивчення наступних розділів відповідних курсів:

- „Мережеві технології”,

- „Теорія мереж та управління”,

- „Маршрутизація в радіомережах з пакетною комутацією”,

- „Протоколи множинного доступу до каналів зв’язку”.

При виконанні НДР захищено 1 кандидатська дисертація (Войтенко Ю.Ю.) та 6 кваліфікаційних робіт студентів.

 

4. Результати НДР "Дослідження нових ефектів електромагнітної взаємодії в твердотільних планарних резонаторах і розвиток теорії фільтрів для засобів телекомунікацій" (№2605-Ф) впроваджено в навчальний процес при викладанні за такими напрямками:

- Теорія нелінійних кіл та систем;

- Автоматизація проектування НВЧ телекомунікаційних пристроїв і систем;

- Використання нових технологій при розробці НВЧ телекомунікаційних пристроїв та систем.

За результатами наукових досліджень студентами захищено 2 курсові роботи.

 

5. Результати НДР «Методи підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж із використанням телекомунікаційних аероплатформ»..  (№ 2625 –П) використано для учбового процесу в ІТС під час вивчення наступних розділів відповідних курсів:

- “Теорія випадкових функцій та її застосування в телекомунікаціях”;

- “Дослідження операцій в телекомунікаціях”;

- “Теорія прийняття рішень та системний аналіз”.

За результатами наукових досліджень студентами захищено 5 магістерських робіт, 11 дипломних проектів.

 

6. Результати НДР  "Гетерогенне середовище з динамічною архітектурою для високопродуктивної обробки інформації в розподілених інформаційних системах " (№ 2619-П) дозволяють створити основу для побудови гетерогенного середовища для розміщення, високопродуктивного зв'язаного виконання та надання доступу до компонентів інформаційних систем, розміщення та функціонування компонентів розподілених інформаційних систем Desktop Cloud. Всі теоретичні та практичні результати роботи використані в межах навчальних курсів:

- «Інформаційне забезпечення ТКС»,

- «Створення та використання інформаційних ресурсів»,

- «Інформаційні та програмні ресурси в ТСМ»,

- «Інтелектуальна обробка інформації».

При виконанні НДР захищено 16 - кваліфікаційних робіт.

 

7. Результати НДР «Синтез та конструктивна реалізація сигнально-кодових конструкцій в каналах з багатопозиційною маніпуляцією в системах супутникового та радіорелейного зв'язку» (№ 2626-П) використані у навчальному процесі при підготовці фахівців:

- у розділі «Інформаційні можливості сигнально-кодових конструкцій» навчальної дисципліни «Прикладна теорія інформації для телекомунікацій»,

- у новому розділі «Сигнально-кодові конструкції в телекомунікаціях» дисципліни « Основи прикладної теорії інформації для телекомунікацій »;

- у розділі «Частотне планування радіорелейних систем» дисципліни «Радіорелейні та тропосферні системи передачі».

 

 

8. Результати НДР  «Розробка принципів, методів і схем передачі, прийому та обробки сигналів з сукупною смугою робочих частот 1-10 ГГц» (№2627–П) оброблено та впроваджено в навчальний процес за наступними напрямками:

- "Архітектура схеми мобільного термінала і розробки методу селективного перетворювача приймача абонента";

- „Канал зв'язку для запитального трафика за допомогою технології LTE або WіMAX”;

- "Каналоутворююче встаткування ІГТМ";

- "Моделі й метод розрахунку параметрів бездротової ділянки розподільної мережі мобільного зв'язку в міліметровому діапазоні";

- "Супутникова розподільна мережа доставки сигналів до базових станцій ІГТМ".

Також результати НДР використовуються у двох лекціях по дисципліні «Технології безпроводового зв’язку-2».

При виконанні НДР виконується  10 - кваліфікаційних робіт.

 

9. Результати НДР «Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодосгупу із гігабітною пропускною здатністю»
(№2628-П) впроваджено в навчальному процесі при підготовці нового розділу навчальних дисциплін:

- «Безпроводові телекомунікаційні системи»;

- «Вступ до спеціальності».

За результатами науково-дослідної роботи студентами захищено 3 магістерських робіт, 5 дипломних проектів.

 

10. Результати роботи по договору № Ф53/133-2013 "Розробка фізичних принципів створення терагерцових завадозахищених та скритних систем передавання інформації на основі хаотичних шумових сигналів" впроваджені в навчальний процес при викладанні дисциплін:

-                   «Супутникові телекомунікаційні системи та мережі»,

-                   «Проектування телекомунікаційних безпроводових систем».

при виконанні НДР захищено 2 - кваліфікаційні роботи.

 

11. Результати роботи по договору № Н/Н-2013-5 "Розробка системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень. Оптимізація системи супутникового зв’язку для забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції „Академік Вернадський впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін:

- «Системне проектування»,

- «Інформаційне забезпечення ТКС».

За результатами науково-дослідної роботи студентами захищено5 бакалаврських робіт. Опублікована 1 стаття та 16 доповідей на конференціях.

 

Вкладення

Створено о 02.02.2015 16:29 користувачем Татьяна Л. Иванова
Останні зміни внесено о 02.02.2015 16:42. Автор: Татьяна Л. Иванова