Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Швидкий запуск

Назва теми

Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 2012 р.

Опис

У 2012р. до виконання наукових досліджень залучалось 36 працівників професорсько-викладацького складу і 182 студентів. Результати їх науково-дослідних робіт знайшли відображення в 211 навчальних роботах. Науково-дослідні роботи були впроваджені в 9-нових лабораторних роботах; 10-нових лекціях; при створені нових розділів, оновлених лекцій, нових практичних занять в 21 навчальній дисципліні, при виконанні курсових робіт; при написанні підручника, павчального посібника, методичних вказівок; при виконанні 146 кваліфікаційних робіт: магістерських робіт – 60, дипломних робіт спеціаліста – 28, бакалаврських робіт – 58.

     Отримані в результаті реалізації робіт нові наукові результати збагачують лекційний матеріал основних курсів, дозволять зберегти високий науковий рівень викладання.


Впровадження результатів наукових розробок у навчальному процесі:

1. Результати НДР  "Дослідження методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем".   (№2406) використовуються при підготовці курсу лекцій, практичних та лабораторних робіт з дисциплін:

- оновлено курс лекцій „Системи мобільного зв’язку”;

- оновлено курс лекцій „Методи організації широкосмугового радіо доступу”;

         при виконанні НДР захищено 7 кваліфікаційних робіт.   

2. Результатами НДР "Дослідження та розробка частотно-селективних пристроїв на основі діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону довжин хвиль." (№2304ф) запроваджено у навчальному процесі при підготовці фахівців за спеціальностями “Технології та засоби телекомунікацій” та “Телекомунікаційні системи та мережі” в курсах с дисциплін:

- „Електричні та оптичні кабельні лінії передачі” (новий розділ „Фотонні кристали”) та

- „Методи оптимізації в телекомунікаційних системах” (новий розділ „Оптимізація пристроїв НВЧ”).

           В МГТУ "МИРЭА" м. Фрязіно (Російська Федерація) у навчальному процесі в курсах: "Технічна електродинаміка", "Пристрої НВЧ та антени", "Розповсюдження радіохвиль та антенно-фідерні пристрої".

           При підготовці дисертаційної роботи на здобуття ступеню кандидата технічних наук (І.В. Трубаров);

         при виконанні НДР захищено 2 кваліфікаційні роботи.   

3. Результати НДР "Дослідження адаптивних методів підвищення ефективності систем широкосмугового радіодоступу" (№2505-Ф) використовуються при підготовці курсу лекцій та лабораторних робіт з дисциплін:           

- оновлено курс «Програмні засоби в телекомунікаційних системах-2»;        

-       оновлено 2 лабораторні роботи: «Моделювання цифрових каналів передачі інформації в Matlab. Модуляція та демодуляція»;  «Моделювання цифрових каналів передачі інформації в Matlab. Завадостійке кодування з прямою корекцією помилок»;

         - нова лабораторна робота „Создание визуально-ориентированной модели цифрового канала передачи информации»;

         - в курсах «Сучасні технології в телекомунікаційних системах», «Системи мобільного зв’язку», "Цифрова обробка сигналів" оновлено цикл практичних та лабораторних робіт.

при виконанні НДР захищено 3 - кваліфікаційні роботи.

4. Результати НДР "Дослідження властивостей надширокосмугових імпульсних радіосигналів і розробка на їх основі принципів побудови радіомереж, що самоорганізуються, і терміналів для них” №2506-Ф.  впроваджено в навчальний процес у курси:                 

         - „Імпульсні надширокосмугові радіосигнали”,

         - „Безінфраструктурні радіомережі із самоорганізацією”;

         при виконанні НДР захищено 3 кваліфікаційних роботи.

5. Результати НДР "Розширення функціональних можливостей електрично настроюваних твердотільних фільтрів".  (№2426) впроваджено в навчальний процес при викладанні дисципліни "Теорія електричних кіл 2":

- у розділі "Розподілені лінійні кола";

- у новій лабораторній роботі "Дослідження мікрохвильових фільтрів";

         - Методичні матеріали для виконання курсової роботи „Теорія електричних кіл 2. Основи теорії нелінійних кіл”;      

         - виконуються 3 курсові роботи.

      6. Результати НДР  "Підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв’язку шляхом використання просторово-часової обробки радіосигналів в розподілених антенних системах". (№2425) впроваджено в навчальний процес у спецкурсах:

         -– новий розділ «Застосування розподілених антенних систем в мережах наземного ефірного цифрового телебачення стандартів DVB-T/T2 та DVB-H» у спецкурсі «Технології радіо- та телевізійного мовлення»;

         – нова лекція за темою «Розподілені антенні системи в безпроводових мережах радіозв`язку» у спецкурсі «Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль. Модуль 2»;

       – новий розділ «Планування стільникових мерез зв’язку UMTS з використанням розподілених антенних систем» у спецкурсі «Методи проектування в телекомунікаціях»;

         – нова лабораторна робота ««Дослідження ефективності просторового розділення радіосигналів від двох джерел радіовипромінювання надвисокочастотного діапазону, що діють по основному та бічному пелюстках характеристики спрямованості приймальної розподіленої антенної системи за допомогою адаптивної просторової обробки зі зворотнім зв`язком та механічним керуванням» у спецкурсі- «Адаптивні системи в телекомунікаціях»;

       - нова лекція «Перспективні системи просторово-часової обробки синалів» за темою «Системи просторово-часової обробки синалів» у спецкурсі «Цифрова обробка сигналів»;

       - при виконанні НДР захищено  14 - кваліфікаційних робіт.

7. Результати НДР  «Цифрова радіорелейна система терагерцевого діапазону з використанням наноелектронних компонентів» (№2424)

впроваджені в навчальному процесі при підготовці нового розділу «Перспективи використання терагерцових радіохвиль» в дисциплінах:

         - «Радіорелейні та супутникові системи передачі»,

         - «Вступ до  спеціальності».

         В навчальному посібнику «Теорія і практика управління використанням радіочастотного ресурсу»

         при виконанні НДР захищено  4 - кваліфікаційні роботи.

9. Результати робіт: "Розробка міждисциплінарного комплексу розподілених обчислень на базі веб-сервісів". (№2418) впроваджені в навчальний процес в курсах:   

- «Розробка інформаційних ресурсів та систем» –тема «Розподілені системи об’єктів»;

         - «Інформаційне забезпечення ТКМ» - «Системи адміністрування ТКМ»,

         - «Прикладне програмування в ТК-системах-2. Створення Інтернет - орієнтованих прикладних програм»;

         - «Інформаційні та програмні ресурси в ТСМ»;

         -  «Системи розподіленої обробки інформації в ТК мережах» - розділи «Розробка компонентів, основаних на розподілених системах» та «Сервіс-орієнтовані архітектури та бізнес-процеси».

          при виконанні НДР захищено 18 - кваліфікаційних робіт.

Договір №Н/10-2011 "Розробка системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень" Результати роботи впроваджені в навчальний процес при викладанні дисциплін:

-                   «Супутникові телекомунікаційні системи та мережі»,

-                   «Проектування телекомунікаційних безпроводових систем».

при виконанні НДР захищено 7 - кваліфікаційних робіт.

 

Вкладення

Створено о 02.02.2015 16:29 користувачем Татьяна Л. Иванова
Останні зміни внесено о 02.02.2015 16:43. Автор: Татьяна Л. Иванова