Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Швидкий запуск

Назва теми

Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 2011 р.

Опис

У 2011р. до виконання наукових досліджень залучалось 36 працівників професорсько-викладацького складу і 144 студента. Результати їх науково-дослідних робіт знайшли відображення в 195 навчальних роботах. Так ними впроваджено 3 - нові курси; 12-нових лабораторних робіт; 10-нових лекцій. Науково-дослідні роботи були використані в 24 дисциплінах при створені нових розділів, оновлених лекцій, нових практичних занять, при виконанні курсових робіт, при виконанні 144 кваліфікаційних робіт: магістерських робіт – 50, дипломних робіт спеціаліста – 30, бакалаврських робіт –  64.

Отримані в результаті реалізації робіт нові наукові результати збагачують лекційний матеріал основних курсів, дозволять зберегти високий науковий рівень викладання.

Впровадження результатів наукових розробок у навчальному процесі:

1. Результати НДР  "Дослідження методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем".   (№2406) використано при написані:

нова лабораторна робота: Моделювання завмирань в зоні покриття стільника на мобільній станції з кредитного модулю: Системи мобільного звязку.

-         при виконанні НДР захищено 7 кваліфікаційних робіт.  

2. Результатами НДР "Дослідження та розробка частотно-селективних пристроїв на основі діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону довжин хвиль." (№2304ф) запроваджено в дисципліни : 

-         новий курс "Перспективні технології волоконно-оптичних систем  зв’язку";

- оновлено лекції: "Електричні та оптичні кабельні лінії передачі", - "Методи оптимізації в телекомунікаційних системах";

-         при виконанні НДР захищено 4 кваліфікаційних робот. 

3. Результати НДР "Теоретичні основи побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль" (№2208) використовуються при підготовці курсу лекцій та лабораторних робіт з дисциплін:                   

-          оновлено курс «Програмні засоби в телекомунікаційних системах-1»;     

-         введено новий курс «Програмні засоби в телекомунікаційних системах-2» в лекціях: «Цифрова модуляція», «Моделювання завадостійких кодів», «Моделювання телекомунікаційних фільтрів та еквалайзерів», «Моделювання складних радіотелекомунікаційнних систем»;

-         2 нові лабораторні роботи: «Моделювання цифрової модуляції», «Моделювання завадостійкого кодування з прямою корекцією помилок»;

-         в курсах «Сучасні технології в телекомунікаційних системах», «Системи мобільного зв’язку», "Цифрова обробка сигналів" для яких створено цикл практичних та лабораторних робіт.

при виконанні НДР захищено 3 - кваліфікаційні роботи.

4. Результати НДР "Інтелектуальні радіомережі з самоорганізацією".  (№2207) впроваджено в навчальний процес у курси:             

-           „Імпульсні надширокосмугові сигнали”, „Радіомережі із самоорганізацією”;

-         при виконанні НДР захищено 6 кваліфікаційних робіт.   

    5. Результати НДР "Розширення функціональних можливостей електрично настроюваних твердотільних фільтрів".  (№2426) впроваджено в навчальний процес по дисципліні "Теорія електричних кіл":              

-         виконуються 3 курсові роботи.

6. Результати НДР  "Підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв’язку шляхом використання просторово-часової обробки радіосигналів в розподілених антенних системах". (№2425)  використано в навчальному процесі:                

       - нова лабораторна робота «Дослідження системи ретрансляції  НВЧ діапазону для передачі радіосигналів аналогового телебачення з просторовою обробкою сигналів в приймальній розподіленій антенній системі» для кредитного модулю «Системи радіо- та телевізійного мовлення»;

         - нова лекція за темою «Застосування розподілених антенних систем в мережах наземного ефірного цифрового телебачення стандартів DVB-T/T2 та DVB-H» до розділу «Системи телевізійного мовлення» кредитного модулю «Системи радіо- та телевізійного мовлення»;

       - нова лекція за темою « Розподілені антенні системи в безпроводових мережах радіозв`язку» до розділу «Перспективні антенні системи» кредитного модулю «Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль»;

       - нові матеріали практичних занять до розділу «Адаптивне цифрове формування променів діаграми спрямованості за допомогою антенної решітки» нового кредитного модулю «Системи адаптації в телекомунікаціях».

       при виконанні НДР захищено  14 - кваліфікаційних робіт.  

7. Результати НДР  «Цифрова радіорелейна система терагерцевого діапазону з використанням наноелектронних компонентів» (№2424)  використано в навчальному процесі при підготовці курсу лекцій:     

-     в дисциплінах «Радіорелейні та супутникові системи передачі» і «Технологія безпровідних телекомунікаційних систем - 1»;        

-     в оновлених лабораторних роботах з кредитного модулю «Технологія безпровідних телекомунікаційних систем - 1»;   

-         при виконанні НДР захищено  2 - кваліфікаційні роботи.

8. Результати НДР " Моделювання та розробка телекомунікаційних пристроїв на основі метаматеріалів та інтегральних багатошарових технологій " (№2334)  використано в навчальному процесі в дисциплінах:                

«Теорія електричних кіл», «Безпровідні телекомунікаційні системи», «Автоматизація проектування ТКС». В дисципліні «Методи проектування»:

- 6 нових лекцій: "Принципи управління мережами зв'язку", "Проектування топології телекомунікаційних мереж", "Структура САПР. Методологія розробки САПР", "Види забезпечення САПР", "Технічне завдання і математична модель об'єкта проектування. Побудова оптимізаційної задачі проектування", "Системний підхід при проектуванні телекомунікаційних систем";

- 2 нові лабораторні роботи: "Дослідження задач оптимізації при роектуванні систем і мереж зв'язку", "Дослідження властивостей паралельних обчислень "

- при виконанні НДР захищено 10 - кваліфікаційних робіт. 

9. Результати робіт: "Розробка міждисциплінарного комплексу розподілених обчислень на базі веб-сервісів". (№2418) та «Мультиагентна система інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі» (№2333)  впроваджені в навчальний процес:     

- в курсі «Інформаційне забезпечення мобільних систем телекомунікацій» – новий розділ «Моделі розподіленої обробки інформації в інформаційно-телекомунікаційному середовищі»;

- в курсі «Інтелектуальна обробка інформації» – новий розділ «Підходи до створення розподілених баз знань»;

- розроблено методичні вказівки до курсу лабораторних робіт та вдосконалити конспект лекцій з дисципліни «Інформаційне забезпечення ТКМ. Програмне забезпечення створення баз даних».

-       при виконанні НДР захищено 17 - кваліфікаційних робіт.

Договір №Н/10-2011 "Розробка системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень" (НДІ телекомунікацій - керівник Ільченко М.Ю.) Результати роботи використанні в учбовому процесі в дисципліні «Розробка інформаційних ресурсів» та Новий розділ «Розподілені системи обєктів».

Вкладення

Створено о 02.02.2015 16:29 користувачем Татьяна Л. Иванова
Останні зміни внесено о 02.02.2015 16:44. Автор: Татьяна Л. Иванова