Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Швидкий запуск

Назва теми

Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 2016 р.

Опис

​Наукові дослідження, що проводяться в комплексі, впроваджуються в навчальний процес ІТС та збагачують лекційні матеріали, лабораторні роботи і практикуми фахових курсів та дозволяють зберігати високий науковий рівень викладання на факультеті ІТС.

15 квітня 2016 р. на кафедрі «Телекомунікаций» Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулося урочисте відкриття сучасної телеком-лабораторії LIFECELL, створеної за підтримки компанії «Еricsson Україна». Лабораторія представляє собою дві взаємопов’язані аудиторії. Перша - це унікальний дата-центр, в якому міститься сучасне телекомунікаційне та ІТ обладнання промислового рівня. Друга - використовується як сучасна навчальна аудиторія для доступу студентів до всього різноманіття обладнання в дата-центрі ІТС, а також для практичних і семінарських занять по відповідним дисциплінам.

25 травня 2016 р. студенти кафедр телекомунікацій та телекомунікаційних систем ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорськогоу супроводі професора Наритника Т.М. відвідали  Державне підприємство "Український Державний Центр Радіочастот" (УДЦР).
Від імені студентів 3-го курсу Інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «КПІ» професором Наритником Т.М. була виражена глибока вдячність генеральному директору Державного підприємства "Український Державний Центр Радіочастот" Корсуну В.І., а також    співробітникам Українського  державного центру радіочастот: Скриніку М.М., Чернишову О.Є., Василенку С.В., Бунію Д.Р. за проведене 25.05.2016 року  на високому професійному рівні практичне заняття з навчальної дисципліни «Телекомунікаційні безпроводові системи».

Приклади впровадження результатів наукових розробок у навчальний процес:
Результати НДР «Дослідження методів підвищення ефективності неперервної передачі обслуговування в системах широкосмугового радіодоступу» (кер. Кравчук С.О.)  впроваджено в навчальний процес:
• при викладанні курсу  «Безпроводові телекомунікаційні системи»
- нова лекція «Передача обслуговування в стільникових системах третього та четвертого покоління»),
• в циклі лабораторних робіт «Дослідження ПОб в СШР дворівневої архітектури») та при створенні навчального посібника з дисципліни “Системи мобільного зв’язку” розділи:
- «Передача обслуговування в стільникових системах третього та четвертого покоління»,
- «Вертикальна передача обслуговування в системах широкосмугового радіодоступу»)
До виконання НДР залучено 12 студентів. Захищено 8 магістерських робіт.

Результати НДР «Дослідження ефективності використання імпульсних надширокосмугових сигналів у системах радіозв’язку різного масштабу і радіомережах» (відп. вик. Трубаров І.В.)  впроваджено у навчальний процес Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського:
- матеріали досліджень введені до лекційного курсу дисципліни «Передавальні та приймальні пристрої».
До виконання НДР залучено 1 аспіранта.

Результати НДР «Розробка цифрового модемного обладнання станцій загоризонтного зв'язку нового покоління і систем радіозв'язку малих космічних апаратів» (відп. вик. Кайденко М.М.) впроваджено в навчальний процес ІТС:
- створено новий лекційний курс “Керування проектами в телекомунікаціях” з дисципліни «Програмні засоби в телекомунікаційних системах» розроблено новий розділ «Моделювання програмно керованих радіосистем»,
- розроблено новий розділ «Цифрові фільтри» з дисципліни «Цифрова обробка сигналів»,
- розроблено новий розділ «Програмно керовані радіосистеми» з дисципліни  «Радіоприймальні пристрої»,
- розроблено нову лабораторну роботу: «Програмно-апаратне моделювання телекомунікаційних процесів з використанням SDR та SoC технологій» з дисципліни  «Програмні засоби в телекомунікаційних системах».
До виконання НДР залучено 7 студентів, за результатами досліджень захищена 1 магістерська робота та 2 дипломних проекти спеціалістів.

Результати НДР "Розробка радіолінії із гігабітною пропускною здатністю терагерцового діапазону для надвисокошвидкісних розподільчих мереж доступу" (кер. відп.вик. Наритнік Т.М.) впроваджено в навчальний процес при:
- розроблено новий розділ «Проектування радіорелейних систем терагерцового діапазону» з навчальної дисципліни «Телекомунікаційні безпроводові системи ТБС-1».
- розроблено лабораторну роботу для практикуму «Дослідження передавання радіосигналів цифрового телебачення по радіорелейній лінії терагерцового діапазону» з навчальної дисципліни „Радіорелейні та тропосферні системи передачі”.
До виконання НДР в 2016 році залучено 4 студента та 2 аспіранта, захищено одну магістерську роботу.

Результати НДР «Технологія обробки сервісів з інтеграцією інформаційних ресурсів в системах підтримки операційної діяльності підприємств зв’язку» (кер. Глоба Л.С.) впроваджено в навчальний процес при:
- створено новий розділ «Інтеграція гетерогенних інформаційних ресурсів» з курсу «Створення та використання інформаційних ресурсів»,
- створено новий розділ «Отримання інформації з використанням онтологій» з курсу «Інформаційні та програмні ресурси в ТКМ».
До виконання залучалось 7 студентів та 2 аспіранта. Захищена 1 кандидатська дисертація. Захищено 9 магістерських дисертаційних робіт.

Результати НДР «Розробка уніфікованого пристрою завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку» (кер. Уривський Л.О.) впроваджено в навчальний процес за наступними курсами:
- створено 2 нових лекційних курси "Порівняння інформаційних можливостей систем супутникового та радіорелейного зв’язку" і "Синтез сигнально-кодових конструкцій в каналах з багатопозиційною маніпуляцією"  в учбовій дисципліні «Прикладна теорія інформації для телекомунікацій»,
- створена нова учбова дисципліна «Імітаційне моделювання систем», в межах якої реалізовано цикл лабораторних робіт «Моделювання процесів передавання сигналів в каналах із сигнально-кодовими конструкціями»,
- розробляються нові лекційні курси «Моделювання сигналів і завад у каналі зв’язку», «Моделювання процесів перетворення сигналів  у приймально-передавальних трактах систем телекомунікацій».
До виконання залучалось 4 студентів і 2 аспіранта. За результатами наукових досліджень захищена 1 кандидатська дисертація, 1 диплом магістра та 3 диплома бакалавра.

Результати НДР «Розробка принципів побудови безпроводових сенсорних мереж із самоорганізацією для моніторингу параметрів навколишнього середовища» (кер. Лисенко О.І.) впроваджено в навчальний процес при:
- розроблено новий кредитного модуль «Сенсорні телекомунікаційні мережі»,
- створено 2 нові лекції «Параметрична надійність технічних об’єктів», «Застосування теорії масового обслуговування в інформаційно-телекомунікаційних системах», з курсу «Спеціальні розділи математики»,
- створено 2 практичні заняття «Зв’язок показників надійності та якості функціонування технологічних систем», «Нелінійне програмування» з курсу «Спеціальні розділи математики»,
- створено нову лекцію «Прийняття рішень за умов багатокритеріальності. Методи переведення критеріїв в обмеження та послідовних поступок» з курсу «Теорія прийняття рішень та системний аналіз»,
- створено новий комп’ютерний практикум «Оптимізація мобільної телекомунікаційної системи із використанням векторного критерію» з курсу «Теорія прийняття рішень та системний аналіз»,
- розроблено 3 нові лабораторні роботи «Початок роботи з програмованою платою Arduino в ОС Widows», «Передача даних між парою модулів XBee Series 2», «Побудова безповодової сенсорної мережі ZigBee для моніторингу параметрів навколишнього середовища» з дисципліни «Екологічна безпека телекомунікацій».
До виконання залучалось 5 студентів. Захищено 6 магістерських робіт та 4 дипломних робіт спеціалістів.

В 2016 році в ІТС відкрито сучасну телеком-лабораторії lifecell, яка представляє собою дві взаємопов’язані аудиторії.
Перша (аудиторія №514) представляє собою унікальний дата-центр, в якому міститься сучасне телекомунікаційне та ІТ обладнання промислового рівня. Таке обладнання до цього часу можливо було побачити лише у операторів мобільного зв’язку. На базі обладнання буде створено діючий макет мережі оператора мобільного зв’язку, що дозволить студентам опанувати різноманітні практичні аспекти його роботи, керування та обслуговування. Викладачами ІТС вже розпочато створення лекційного та практичного блоку дисциплін, пов’язаного з вивченням принципів побудови мережі оператора мобільного зв’язку, технічного забезпечення мережі, управління її елементами, а також створення та управління дата-центрами і наданням послуг. ІТ обладнання вже інтегроване в навчальний та науковий процес ІТС: використовується для виконання науково-дослідних робіт НДІ телекомунікацій, дипломних проектів бакалаврів та магістрів.
Друга аудиторія (аудиторія №512) використовується як сучасна навчальна аудиторія для доступу студентів до всього різноманіття обладнання в дата-центрі ІТС, а також для практичних і семінарських занять по відповідних дисциплінах.

Вкладення

Створено о 17.05.2017 12:24 користувачем Татьяна Л. Иванова
Останні зміни внесено о 13.02.2018 15:35. Автор: Татьяна Л. Иванова